Samospráva

Všeobecne záväzné nariadenia - neplatné

Všeobecne záväzné nariadenia - neplatné
Názov Dátum
VZN č. 8/2019 o určení výšky mesačných príspevkov zákonných zástupcov detí a žiakov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach (neplatné) 13.12.2019
VZN č. 3/2019 o spôsobe určenia a sume úhrad a spôsobe platenia úhrad za sociálne služby poskytované mestom Stará Turá (neplatné) 06.05.2019
VZN č.2/2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 6/2017 (neplatné) 06.05.2019
VZN č. 3/2018 - Nar. Štatút mesta Stará Turá (neplatné) 24.09.2018
VZN č. 1/2018 – Nar. o poskytovaní sociálnych služieb a výške úhrady za soc. služby (neplatné) 24.04.2018
VZN č. 9/2017 - Nar. o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (neplatné) 15.12.2017
VZN č. 8/2017 – Nar. o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní (neplatné) 15.12.2017
VZN č. 6/2017 - Nar. o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a školských zariadení so sídlom na území mesta Stará Turá (neplatné) 15.12.2017
VZN č. 5/2017 - Nar. o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Stará Turá (neplatné) 23.06.2017
VZN č. 2/2017 - Nar. o peňažnom príspevku na prepravu (neplatné) 02.05.2017
VZN č. 3/2017 – Nar. o poskytovaní sociálnych služieb a výške úhrady za soc. služby (neplatné) 02.05.2017
VZN č. 9/2016 – Nar. o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Stará Turá... (neplatné) 16.12.2016
VZN č.7/2016 – Nar. o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Stará Turá (neplatné) 30.08.2016
VZN č. 6/2016- Nar. o poskytovaní sociálnych služieb a o výške úhrady za sociálne služby (neplatné) 02.05.2016
VZN č. 3/2016 - Nar. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a trhový poriadok (neplatné) 26.02.2016
VZN č. 7/2015 - Nar. o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Stará Turá (neplatné) 08.12.2015
VZN č. 9/2015-Nar. o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní (neplatné) 04.12.2015
VZN č. 10/2015-Nar. o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (neplatné) 04.12.2015
VZN č.6/2015 o určení výšky mesačných príspevkov žiakov a zákonných zástupcov detí a žiakov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach (neplatné) 22.06.2015
VZN č. 4/2015 – Nar. o poskytovaní sociálnych služieb a výške úhrady za sociálne služby (neplatné) 22.06.2015