Samospráva

Všeobecne záväzné nariadenia - neplatnéVšeobecne záväzné nariadenia - neplatné
Názov Dátum
Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2023 o poskytovaných druhoch sociálnych služieb a úhradách za sociálne služby na území mesta Stará Turá (neplatné) 28.04.2023
Všeobecne záväzné nariadenie č.8/2022 o určení výšky mesačných príspevkov zákonných zástupcov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach na území mesta Stará Turá (neplatné) 12.12.2022
VZN č. 1/2022 o určení výšky mesačných príspevkov zákonných zástupcov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach (neplatné) 03.05.2022
VZN č. 5/2021 o určení výšky mesačných príspevkov zákonných zástupcov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach (neplatné) 27.09.2021
VZN č. 2/2021- Nar. o dotáciách na podporu športu v meste Stará Turá z rozpočtu mesta (neplatné) 09.03.2021
VZN č. 6/2020 o určení výšky mesačných príspevkov zákonných zástupcov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach (neplatné) 22.12.2020
VZN č. 3/2020 o poskytovaných druhoch sociálnych služieb a úhradách za sociálne služby na území mesta Stará Turá (neplatné) 30.09.2020
VZN č. 8/2019 o určení výšky mesačných príspevkov zákonných zástupcov detí a žiakov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach (neplatné) 13.12.2019
VZN mesta Stará Turá č.7/2019 – Nar., ktorým sa určujú pravidlá Participatívneho rozpočtu pre Starú Turú (neplatné) 04.10.2019
VZN č. 5/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 26.06.2019
VZN č. 3/2019 o spôsobe určenia a sume úhrad a spôsobe platenia úhrad za sociálne služby poskytované mestom Stará Turá (neplatné) 06.05.2019
VZN č.2/2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 6/2017 (neplatné) 06.05.2019
VZN č. 3/2018 - Nar. Štatút mesta Stará Turá (neplatné) 24.09.2018
VZN č. 1/2018 – Nar. o poskytovaní sociálnych služieb a výške úhrady za soc. služby (neplatné) 24.04.2018
VZN č. 9/2017 - Nar. o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (neplatné) 15.12.2017
VZN č. 8/2017 – Nar. o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní (neplatné) 15.12.2017
VZN č. 6/2017 - Nar. o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a školských zariadení so sídlom na území mesta Stará Turá (neplatné) 15.12.2017
VZN č. 5/2017 - Nar. o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Stará Turá (neplatné) 23.06.2017
VZN č. 2/2017 - Nar. o peňažnom príspevku na prepravu (neplatné) 02.05.2017
VZN č. 3/2017 – Nar. o poskytovaní sociálnych služieb a výške úhrady za soc. služby (neplatné) 02.05.2017
Nastavenia cookies