Samospráva

Všeobecne záväzné nariadenia - neplatnéVšeobecne záväzné nariadenia - neplatné
Názov Dátum
Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2023 o poskytovaných druhoch sociálnych služieb a úhradách za sociálne služby na území mesta Stará Turá (neplatné) 28.04.2023
VZN č. 6/2022 - Nar. o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 13.12.2022
Všeobecne záväzné nariadenie č.8/2022 o určení výšky mesačných príspevkov zákonných zástupcov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach na území mesta Stará Turá (neplatné) 12.12.2022
Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2022 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Stará Turá 03.11.2022
VZN č. 1/2022 o určení výšky mesačných príspevkov zákonných zástupcov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach (neplatné) 03.05.2022
VZN č. 6/2021 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Stará Turá 16.12.2021
VZN č. 5/2021 o určení výšky mesačných príspevkov zákonných zástupcov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach (neplatné) 27.09.2021
VZN č. 3/2021, ktorým sa mení a dopĺňa VZN c. 6/2019 o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní 03.05.2021
VZN č. 2/2021- Nar. o dotáciách na podporu športu v meste Stará Turá z rozpočtu mesta (neplatné) 09.03.2021
VZN č. 1/2021 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je Mesto Stará Turá 22.02.2021
VZN č. 6/2020 o určení výšky mesačných príspevkov zákonných zástupcov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach (neplatné) 22.12.2020
Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2020 o dotáciách na mzdy a prevádzku na žiaka/ dieťa škôl a školských zariadení 03.11.2020
VZN č. 3/2020 o poskytovaných druhoch sociálnych služieb a úhradách za sociálne služby na území mesta Stará Turá (neplatné) 30.09.2020
VZN č. 1/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1-2019 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a školských zariadení so sídlom na území mesta Stará Turá 26.02.2020
VZN č. 8/2019 o určení výšky mesačných príspevkov zákonných zástupcov detí a žiakov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach (neplatné) 13.12.2019
VZN mesta Stará Turá č.7/2019 – Nar., ktorým sa určujú pravidlá Participatívneho rozpočtu pre Starú Turú (neplatné) 04.10.2019
VZN mesta Stará Turá č.6/2019 – Nar. o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní 20.09.2019
VZN č. 5/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 26.06.2019
VZN č.2/2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 6/2017 (neplatné) 06.05.2019
VZN č. 1/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení na území mesta Stará Turáá 06.05.2019
Nastavenia cookies