Samospráva

Termíny zasadnutí MsZ, rokovací poriadok MsZ, odmeňovanie poslancov

Rokovania mestského zastupiteľstva sú verejné. 

V zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  v znení neskorších predpisov schválilo MsZ Stará Turá uznesením č. 24 - XXVIII/2021 termíny zasadnutí Mestského zastupiteľstva na rok 2022 so začiatkom rokovania o 15 hodine nasledovne:

  • 20.01.2022
  • 17.02.2022
  • 28.04.2022
  • 23.06.2022
  • 25.08.2022
  • 06.10.2022
  • 10.11.2022

Uznesením č. 31 - XXXVI/2022 pôvodne navrhované termíny zasadnutia MsZ dňa 06.10.2022 a 10.11.2022 sú nahradené jedným termínom a to dňa :

  • 27.10.2022

           so začiatkom rokovania o 15 hodine.

Ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa:

  • 21.11.2022

           so začiatkom rokovania o 15 hodine.


Na 1. ustanovujúcom zasadnutí Mestského  zastupiteľstva Stará Turá dňa 21.11.2022 Mestské zastupiteľstvo schválilo uznesením č. 12 - 1/2022 termín zasadnutia MsZ na rok 2022 dňa:

  • 8.12.2022

           so začiatkom rokovania o 15 hodine.

 


Výška odmien pre poslancov MsZ:

Podľa § 3 ODMEŇOVANIE POSLANCOV MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA smernice č. 8/2019:

(1) Poslancovi mestského zastupiteľstva patrí odmena za účasť na zasadnutí orgánov mestského zastupiteľstva - avšak len v prípade splnenia podmienky účasti na celom zasadnutí vrátane hlasovania - takto:

a) za účasť na zasadnutí mestského zastupiteľstva - 20 €

b) za účasť na zasadnutí komisie mestského zastupiteľstva - 10 €

(2) Poslancovi, ktorý je predsedom komisie mestského zastupiteľstva, patrí odmena za účasť na jej zasadnutí - 15 €

(3) Poslanec je povinný preukazovať svoju účasť na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a jeho orgánov podpisom na prezenčnej listine, ktorá tvorí prílohu zápisnice zo zasadnutia konkrétneho orgánu.

(4) Pri určovaní výšky odmeny poslanca sa vychádza z prezenčných listín podľa odseku 3 tohto ustanovenia, ako aj iných podkladov dokumentujúcich konkrétnu činnosť poslanca v súvislosti s plnením jeho funkcie.

(5) Odmeny poslancom sú vyplácané prostredníctvom mestského úradu mesta bezhotovostným prevodom na ich účet vo výplatnom termíne za mesiac jún a november bežného kalendárneho roka – t. j. do 14. júla a 14. decembra.

(6) Súčet všetkých odmien poslanca mestského zastupiteľstva nesmie v kalendárnom roku presiahnuť sumu jedného mesačného platu primátora mesta v danom kalendárnom roku bez zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny.

 

Možnosť vystúpenia verejnosti na MsZ:

Podľa platného Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva mesta Stará Turá má verejnosť možnosť vystúpiť v rozprave ku ktorémukoľvek bodu rokovania Mestského zastupiteľstva (s výnimkou, kedy je rokovanie zastupiteľstva neverejné podľa § 12 ods. 8 zákona č. 369/1990 Zb.,  ak predmetom rokovania  zastupiteľstva sú informácie alebo veci chránené podľa osobitných zákonov). V prípade vystúpenia  verejnosti v rozprave na riadnom rokovaní zastupiteľstva  je jedinou podmienkou predchádzajúce  prihlásenie sa občana  do rozpravy ku konkrétnemu  bodu. Toto prihlásenie nie je potrebné zo strany zastupiteľstva osobitne schvaľovať.

Podľa č. 6 odsek 16 rokovacieho poriadku mestského zastupiteľstva:

Poslancom NR SR, poslancom EP, zástupcom vlády alebo štátneho orgánu sa udelí slovo, ak o to požiadajú, a to aj na vyhlásenia, ktoré nesúvisia s programom rokovania Po nich udeľuje predsedajúci slovo ostatným účastníkom. Môže sa udeliť aj ktorémukoľvek obyvateľovi obce.

Obyvatelia mesta môžu vystúpiť v rozprave k prerokovávanému materiálu ak sa prihlásia do rozpravy po zverejnení programu rokovania MsZ na úradnej tabuli mesta a webovom sídle mesta, a to: a) elektronicky na e-mailovú adresu msu@staratura.sk, najneskôr v deň rokovania MsZ do 8.00 hod., b) osobne u zapisovateľky, najneskôr do 8.00 hod. pred začatím rokovania MsZ. Pri prihlásení sa do rozpravy je obyvateľ mesta povinný oznámiť meno, priezvisko, bod programu, ku ktorému chce v rámci rozpravy vystúpiť, nahlási aj tému vystúpenia. Zároveň je povinný najneskôr 5 minút pred vystúpením preukázať zapisovateľke svoju totožnosť. Ak vystúpi obyvateľ mesta s návrhom na uznesenie, o návrhu dá predsedajúci hlasovať len v prípade, ak si návrh osvojí aspoň jeden poslanec. Vystúpenie obyvateľa môže trvať najviac desať minút. 

K stiahnutiu

Odmeny poslancov mestského zastupiteľstva

K stiahnutiu

Publikované: 3.1.2011 | Aktualizácia: 25.11.2022
Nastavenia cookies