Samospráva

Nadácia ŽIVOT

Kontakty

logo Nadácie ŽIVOT

Nadácia ŽIVOT
Námestie Dr. A. Schweitzera 194
916 01 Stará Turá
právna forma: nadácia

IČO: 35630337
bankové spojenie: 1151264753/0200
IBAN: SK79 0200 0000 0011 5126 4753
BIC: SUBASKBX

tel: +421 917 592214 

e-mail:  iveta.petrovicova1611@gmail.com

Kontakt na správcu nadácie a koordinátora Programu malých komunitných grantov :
Ing. Iveta Petrovičová
tel. +421 917 592214 
e-mail:  iveta.petrovicova1611@gmail.com 

Čo je Nadácia ŽIVOT?

Nadácia ŽIVOT je nezisková mimovládna organizácia, ktorej poslaním je zvyšovať a zveľaďovať kvalitu života všetkých ľudí mesta Stará Turá a blízkeho okolia a vytvárať priestor, kde sa práca a schopnosti jedných stretávajú s finančnou pomocou druhých

Názov nadácie pomohli vybrať deti a vybrali ten najkrajší "ŽIVOT"

Nadácia bola založená v roku 1996 so základným imaním  15.103,23 EUR.

Čo robí Nadácia ŽIVOT

 • spoluorganizuje a finančne podporuje rôzne podujatia a akcie organizované v prospech komunity
 • spolupracuje s mestskou samosprávou, štátnou správou a organizáciami tretieho sektora
 • oslovuje k spolupráci podnikateľské i nepodnikateľské subjekty v Starej Turej a okolí za účelom dosiahnutia cieľov nadácie
 • získava a spracováva informácie o možnostiach a potrebách obyvateľov komunity
 • zapája podnikateľskú i nepodnikateľskú sféru do aktivít formou projektov alebo priamej pomoci jednotlivcom a kolektívom
 • realizuje projekty na rozvoj mestskej komunity v Starej Turej a okolí na základe potrieb a želaní občanov
 • sústreďuje finančné a nefinančné prostriedky z domácich i zahraničných zdrojov a hradí nimi aktivity nadácie
 • snaží sa vybudovať základinu, ktorá je potrebná k trvalej stabilite nadácie

Ciele nadácie

Zaktivizovať Staroturancov a dať im príležitosť realizovať svoje sny a nápady, vybudovať pocit spoluzodpovednosti za kvalitu života v meste a pomôcť tým, ktorí to naozaj potrebujú.

Účel nadácie

Nadácia bola zriadená za účelom podpory rozvoja neziskových činností v Starej Turej a okolí v oblasti kultúry, športu, zdravotníctva, školstva, humanitných akcií a prispievania k všeobecnému zlepšeniu kvality života obyvateľov Starej Turej a okolia.

Poskytnutie podielu zaplatenej dane (2%)

Podiel zaplatenej dane možno poskytnúť prijímateľovi podľa §50 zákona 595/2003 Z.z.

Výhody darovania nadácii ŽIVOT

 • darca rozhoduje na aký účel a komu bude dar určený. Nadácia má šesť oblastí / šport, kultúra, charita, životné prostredie, sociálna oblasť, iné/ , kde môže darca svoj dar vložiť a tento bude použitý v aktuálnom čase na konkrétny účel
 • každý darca je priebežne informovaný ako sa s jeho darom nakladá a nadácia zverejňuje informácie, na aký účel bol dar použitý
 • hospodárenie nadácie je kontrolované správnou radou a všetky príjmy a výdaje nadácie sú zverejnené vo výročnej správe, ktorá je zasielaná na MV SR a taktiež je dostupná verejnosti formou publikácie v miestnej tlači
 • nadácia je flexibilná, má dostatok informácií o problémoch, potrebách či ponukách v komunite
 • spojením darov /príspevkov/ od rôznych darcov na ten istý účel má dar väčší účinok

Formy darovania

 • Priama podpora projektov - Darca priamo podporí aktuálny projekt, ktorý realizuje nadácia.
 • Darovanie podľa darcovho záujmu - Finančný dar tvorí základinu a na regranting /financovanie projektov/ sa využívajú výnosy z jeho investovania. Tento spôsob umožňuje, že jednorázový dar má väčší účinok a dopad, pretože sa združuje s darmi od viacerých darcov, ktorí chcú podporovať tú istú oblasť:
 1. kultúra /spoločenské akcie, benefície, aktivity detí a mládeže, všeobecný rozvoj kultúry v prospech komunity/.
 2. šport /podpora mladých talentov a hendikepovaných športovcov, výnimočné športové akcie/
 3. sociálna oblasť /pomoc sociálne slabším občanom, týraným deťom, zdravotne postihnutým/
 4. životné prostredie /aktivity, ktoré vedú k všeobecnému zlepšovaniu životného prostredia v komunite/
 5. charita /aktuálne charitatívne zbierky: Zbierka pre Sabinku Fajnorovú/
 6. iné /projekty smerujúce k všeobecnému zlepšeniu kvality života v komunite/
 • Otvorená možnosť darovania - Darca priamo neurčuje oblasť podpory, venuje svoj dar všeobecne na činnosť nadácie v zmysle jej poslania.

 

... a namiesto záveru

Nadácia v súčasnosti pripravuje a realizuje projekty, týkajúce sa mimoškolských aktivít detí a mládeže, životného prostredia a spolupráce s jednotlivými subjektami mesta.

Publikované: 26.5.2007 | Aktualizácia: 26.7.2023
Nastavenia cookies