Elektronická evidencia odpadov

Naša samospráva už čoskoro spustí smart systém evidencie odpadov ELWIS, ktorý využíva už viac ako 45 mies a obcí na Slovensku. Touto modernizáciou reagujeme na zmeny v legislatíve, potrebu zvyšovať mieru triedenia odpadu a znížiť množstvo skládkovaného odpadu. Zákonné aj komerčné poplatky, ktoré platí samospráva za skládkovanie každým rokom rastú a preto je v našom záujme hľadať riešenia, ako tieto náklady optimalizovať. Preto vás chceme motivovať k lepšiemu triedeniu, vďaka čomu zvýšime mieru triedenia, od ktorej závisí výška poplatku za skládkovanie. Prostredníctvom evidencie z domácností a na zbernom dvore získame prehľad a chýbajúce dáta o tom, koľko odpadu občania vytvoria a vytriedia.

 

Evidenčný systém ELWIS bude využívaný na monitorovanie množstva vytvoreného zmesového komunálneho odpadu a triedeného odpadu (plasty + kovy + tetrapaky, papier, sklo). Každá nádoba a vrece bude označené RFID alebo QR kódom.

Údaje o množstve odpadu a úrovni triedenia domácností budeme pravidelne vyhodnocovať. Na ich základe môžeme zlepšiť informovanosť a pripraviť pre vás osvetové aktivity pre lepšie triedenie odpadu. Našim spoločným cieľom by malo byť neplatiť za skládkovanie odpadu, ktorý môžeme triediť alebo skompostovať. Predídeme tým rastu nákladov a zvyšovaniu poplatkov pre občanov. Evidencia nám do budúcna umožňuje zaviesť aj rôzne formy motivácie pre domácnosti, ktoré budú dosahovať najlepšie výsledky v úrovni triedenia.

 

ČO JE ELWIS?

Jednoduchý a moderný nástroj na evidovanie množstva vzniknutého odpadu priamo z domácností. Bol vyvinutý slovenskými odborníkmi s dlhoročnou skúsenosťou s odpadovým hospodárstvom. Za svoj prínos v slovenských obciach už získal niekoľko ocenení (Via Bona 2019 – Zelená firma, Atlas – ocenenie nadácie VÚB Banky alebo EEPA – Podpora udržateľnej transformácie). Cieľom je, aby mala samospráva svoj odpad pod kontrolou a zlepšila kvalitu životného prostredia pre svojich občanov.

Evidencia nám umožní získať prehľad o tom, kde a v akom množstve odpad vzniká. Na základe informácií môžeme zlepšiť systém zberu odpadov, pripraviť vzdelávacie a iné aktivity, ktoré pomôžu zvýšiť mieru triedenia. Takýto adresný systém nám pomôže predísť výraznému zvýšeniu poplatkov za odvoz odpadu pre občanov a zvýšiť zodpovednosť každej domácnosti za odpad, ktorý produkuje.

O postupných krokoch budete podrobne informovaní. Dostanete informačné letáky, v ktorých nájdete informácie o tom, ako bude zavedenie systému, označovanie nádob a ich zber a evidovanie prebiehať. Prosíme vás o ich preštudovanie a spoluprácu. Všetky ďalšie otázky Vám radi zodpovieme na technických službách.

 

Zdieľať na Facebooku

Publikované: 24.9.2021 | Aktualizácia: 24.9.2021
Nastavenia cookies