Manuál triedenia odpadov a zberu v meste Stará Turá

 

Pozor, odpady v Starej Turej čakajú zmeny !!!

Kontajner na komunálny odpad bude prázdnejší !!!


Ako ste už iste počuli  v médiách, oznamujeme Vám, že od 1.1.2021 už nebude možné  ukladať biologicky rozložiteľný kuchynský odpad (BRKO) do nádoby na zmesový komunálny odpad.

Preto Vás chceme informovať, že odpad z kuchyne patrí do hnedej nádoby na bio, ktorú máte pred svojím domom alebo na sídlisku.

Takže, keď sa nad tým zamyslíme, vďaka separovateľnosti všetkých odpadov, do nádoby na zmesový komunálny odpad nebude čo dať a nádoba sa bude stávať prázdnejšia a prázdnejšia.


Prečo sme zmenili vývoz zmesového komunálneho odpadu pri rodinných domoch na dvojtýždňový interval?

Ako sme uviedli vyššie biologicky rozložiteľný kuchynský odpad, ktorý  najviac prepĺňal nádobu na zmesový komunálny odpad, patrí do hnedej nádoby na bio odpad.

Aby bol vývoz ekonomickejší a nechodili sme pre poloprázdne nádoby, bude zber zmesového komunálneho odpadu pri rodinných domoch v meste Stará Turá iba 1 x za 2 týždne, vždy v párny týždeň. Ale naopak pridávame vývoz bioodpadu, ktorý sme doteraz vyvážali v dvojtýždňovom intervale.  Vývozový kalendár s popisom čo a ako separovať bude distribuovaný do Vašich schránok do konca roka.


Ako separovať biologicky rozložiteľný kuchynský odpad?

V domácnosti vzniknutý biologicky rozložiteľný kuchynský odpad ukladajte do vlastnej nádoby (kýblik,....) ktorú potom vysypete pri rodinných domoch do Vašej nádoby na bio odpad alebo do nádoby na stojiskách na sídliskách. Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad nevhadzujte v igelitových vreckách ani iných nerozložiteľných obaloch.

Zber nádob na bio odpad sme zmenili z dvojtýždňovej frekvencie na 1 x týždenne – vždy v stredu. 

 

Čo PATRÍ do nádoby na biologicky rozložiteľný odpad?

Všetok zelený odpad ako ste dávali doteraz + všetok odpad z kuchyne.

 • šupy z čistenia zeleniny a ovocia a ich zvyšky,
 • pokazené, zhnité ovocie a zelenina,
 • kávové a čajové zvyšky (samostatne alebo v papierovom vrecúšku),
 • vaječné škrupiny,
 • starý chlieb a pečivo,
 • zvyšky jedla (neskonzumované zostatky pokrmov a potravín),
 • papierové vrecko znečistené zeleninou, ovocím, maslom, džemom,
 • potraviny po záručnej dobe alebo inak znehodnotené (POZOR – bez obalu !!!)
 • použitá papierová vreckovka, utierka a servítok

Čo nepatrí do nádoby na biologicky rozložiteľný odpad?

 • sklo, plasty, kovy, textil, viacvrstvové kombinované, materiály, guma, papier (plagátový, pergamenový, voskovaný)
 • nebezpečné odpady - farby, batérie a akumulátory, odpadové oleje, chemické prostriedky, žiarivky a iné
 • cigaretový ohorok,
 • prach zo smetí a vysávania,
 • uhynuté zvieratá,
 • vlasy a chlpy,
 • použitý jedlý olej a tuky z domácností ( vhadzujte do nádob na stojiskách s názvom OLEJE, prípadne do Zberného dvora. )
 • objemný odpad a drobný stavebný odpad

 Pri zodpovednom prístupe obyvateľov k triedeniu kuchynského odpadu veríme, že príde k zníženiu množstva komunálneho odpadu a tým možno aj k úspore nákladov na skládkovanie odpadu.

 

 

K stiahnutiu

Publikované: 4.3.2021 | Aktualizácia: 7.11.2023
Nastavenia cookies