Samospráva

Profil verejného obstarávateľa

Verejný obstarávateľ: Mesto Stará Turá
Sídlo: Ul. SNP 1/2, 916 01 Stará Turá
Štatutárny zástupca: PharmDr. Leopold BARSZCZ, primátor mesta

E-mail: msu@staratura.sk
Telefón: +421 32 7461611
Fax: +421 32 7764276

Bankové spojenie: VÚB, a. s. 
Číslo účtu: 20622-202/0200
IČO: 312002
DIČ: 2020381990