Profil verejného obstarávateľa

Verejný obstarávateľ: Mesto Stará Turá
Sídlo: Gen. M. R. Štefánika 375/63 , 916 01 Stará Turá
Štatutárny zástupca: PharmDr. Leopold BARSZCZ, primátor mesta

E-mail: msu@staratura.sk
Telefón: +421 32 7461611

Bankové spojenie: VÚB, a. s. 
Číslo účtu (IBAN): SK67 0200 0000 0000 2062 2202

IČO: 312002
DIČ: 2020381990  

 

Profil  objednávateľa na Elektronickom kontraktačnom systéme (EKS) https://www.eks.sk  :

https://portal.eks.sk/SpravaObjednavatelov/VerejnyProfilObjednavatela/Detail/4278


Profil obstarávateľa na Úrade pre verejné obstarávanie
https://www.uvo.gov.sk/ :

https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/4692?page=1&limit=20&sort=ico&sort-dir=ASC&ext=0&nazov=&ico=00312002&obec=&month=&year=2019&text=

Na tomto odkaze sú dostupné aj súhrnné správy o zákazkách mesta. 

Aktuálne výzvy, ale aj archív výziev na predkladanie ponúk  do verejných obstarávaní mesta sa nachádza v sekcii:

Samospráva - Úradná tabuľa - Verejné obstarávanie ( https://www.staratura.sk/verejne-obstaravanie-ut/ )

K stiahnutiu
Nastavenia cookies