Samospráva

Kompetencie mesta

Mestu  Stará Turá  upravuje kompetencie a štruktúru orgánov v samospráve zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom  zriadení.

Mesto Stará Turá (ďalej len „mesto“) v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb.a Štatútom mesta plní úlohy územnej  samosprávy, ktoré súvisia so životom a prácou obyvateľov mesta a jeho komplexným rozvojom a realizuje   prenesený výkon štátnej správy , pričom mu je vyhradené :

 • zabezpečovať hospodársky a sociálny rozvoj mesta v nadväznosti na rozvojové dokumenty,
 • vykonávať úkony súvisiace s riadnym hospodárením s hnuteľným a nehnuteľným majetkom mesta a s majetkom vo vlastníctve štátu prenechaným obci do užívania,
 • zostavovať  a schvaľovať  rozpočet obce a záverečný účet obce; vyhlasovať  dobrovoľnú  zbierku
 • rozhodovať vo veciach miestnych daní a miestnych poplatkov a vykonávať  ich správu,
 • usmerňovať  ekonomickú činnosť v meste, vydávať  súhlas, záväzné stanovisko, stanovisko alebo vyjadrenie k podnikateľskej a inej činnosti právnických osôb a fyzických osôb a k umiestneniu prevádzky na území obce, vydávať  záväzné stanoviská k investičnej činnosti v obci,
 • zabezpečovať územnoplánovacie funkcie, urbanistický rozvoj mestskej časti a reguláciu funkcií v území v nadväznosti na celomestské územnoplánovacie regulatívy, najmä obstarávať urbanistické štúdie a obstarávať a schvaľovať územné plány zón,
 • dbať o ochranu a tvorbu životného prostredia v meste, zabezpečovať  verejnoprospešné služby, najmä nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom, udržiavať  čistotu v meste, zabezpečovať  správu a údržbu verejnej zelene a verejného osvetlenia,
 • dbať o ochranu pamätihodností, ktoré majú historický, kultúrny alebo spoločenský význam pre mesto,
 • zabezpečovať výstavbu, údržbu a správu miestnych komunikácií, verejných priestranstiev, mestského  cintorína, kultúrnych, športových a ďalších obecných zariadení, , -zabezpečovať úlohy na úseku ochrany spotrebiteľa a utvárať podmienky na zásobovanie, najmä určovať pravidlá času predaja, času prevádzky služieb a spravovať mestské  trhoviská,
 • byť zriaďovateľom základných škôl a školských zariadení a plniť funkciu školského úradu, vrátane základných umeleckých škôl a centier voľného času,
 • utvárať podmienky na športovanie detí, na rozvoj športu pre všetkých a plniť úlohy v oblasti telesnej kultúry,
 • vykonávať agendu stavebného úradu
 • zabezpečovať verejný poriadok v obci,
 • vytvárať účinný systém kontroly a vytvárať vhodné organizačné, finančné, personálne a materiálne podmienky na jeho nezávislý výkon,
 • vykonávať vlastnú investičnú činnosť a podnikateľskú činnosť v záujme zabezpečenia potrieb obyvateľov obce a rozvoja obce,
 • plniť úlohy na úseku sociálnej pomoci,
 • vykonávať osvedčovanie listín a podpisov na listinách

 

Nastavenia cookies