Samospráva

Rada primátora pre koncepcie, inovácie a rozvoj mesta

 

Štatút

Rada primátora pre koncepcie, inovácie a rozvoj mesta

 

 

Článok 1

Základné ustanovenie

Štatút Rady primátora pre koncepcie, inovácie a rozvoj mesta upravuje postavenie, pôsobnosť, zloženie a organizáciu jej zasadnutí.

Článok 2

Postavenie

Rada primátora pre koncepcie, inovácie a rozvoj mesta (ďalej len Rada primátora) je poradným zborom primátora mesta Stará Turá. Primátor ustanovuje svoj poradný zbor na základe § 13 bod 4 písm. e) Zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb.

Článok 3

Pôsobnosť

 1. Rada primátora plní úlohy podľa vlastného plánu činností a v súlade s postupmi odporúčanými primátorom.
 2. Rada primátora najmä:
  1. predkladá primátorovi podnety pre inovačné a koncepčné riešenia
  2. spracúva návrhy a iniciuje vypracovanie čiastkových a systémových opatrení
  3. iniciuje a monitoruje vypracúvanie koncepčných materiálov
  4. komplexne tvorí vízie rozvoja mesta
  5. pripomienkuje, upravuje koncepcie a plány vypracované oddeleniami MsÚ
  6. tvorí manuály a zadania pre štúdie pre jednotlivé lokality v meste

Článok 4

Zloženie

Členov Rady primátora vymenúva na základe menovacieho dekrétu a odvoláva na základe odvolacieho dekrétu primátor.Článok 5

Organizácia zasadnutí

 1. Podnet na zasadnutie Rady primátora podáva ktorýkoľvek jej člen.
 2. Členovia Rady primátora vypracúvajú svoje návrhy a stanoviská samostatne alebo v zbore.
 3. Rada primátora si prizýva ku koncepčným návrhom ďalších odborníkov a spolupracovníkov, ktorých návrhy a stanoviská potrebuje k skvalitneniu svojej práce.
 4. Zasadnutiu Rady predsedá primátor, prípadne ním poverený člen Rady.
 5. Rada primátora rozhoduje konsenzuálne a prijíma spoločné stanoviská k jednotlivým témam.

 

 

Článok 6

Financovanie

 1. Členstvo v Rade primátora je nehonorované.
 2. Výdavky spojené s činnosťou sa uhrádzajú z rozpočtových prostriedkov na základe schváleného rozpočtu.

 

 

Článok 7

Záverečné ustanovenia

 1. Štatút je platný dňom jeho vydania primátorom a účinný nasledujúci deň po dni zverejnenia na webovom sídle mesta.
 2. Štatút možno meniť výlučne vydaním nového štatútu, ktorý schvaľuje primátor. Vydaním nového Štatútu zaniká platnosť predchádzajúceho.
 3. Rada primátora nie je orgánom mesta v zmysle § 10 bod 2 Zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb.

 

 

V Starej Turej, 11. október 2023

PharmDr. Leopold Barszcz
primátor mesta

K stiahnutiu
Publikované: 25.2.2024 | Aktualizácia: 25.2.2024
Nastavenia cookies