Samospráva

Všeobecne záväzné nariadenia - platné

K stiahnutiuVšeobecne záväzné nariadenia - platné
Názov Dátum
VZN č. 4/2023 o poskytovaných druhoch sociálnych služieb a úhradách za sociálne služby na území mesta Stará Turá 23.06.2023 VZN č.4/2023 o poskytovaných druhoch sociálnych služieb a úhradách za sociálne služby na území mesta Stará Turá s účinnsťou od 01.10.2023 - 721.2 kB
VZN č. 3/2023 o dotáciách na podporu športu v meste Stará Turá 23.06.2023
VZN č. 5/2023 - Nar. o pohrebníctve - Prevádzkový poriadok pohrebísk na území mesta Stará Turá 23.06.2023
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2023 o určení výšky mesačných príspevkov zákonných zástupcov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach na území mesta Stará Turá 28.04.2023
VZN č. 6/2022 - Nar. o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 13.12.2022
VZN č. 7/2022-Nar.,ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán mesta Stará Turá - Zmeny a doplnky č. 2“ 12.12.2022
Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2022 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Stará Turá 03.11.2022
Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2022 o určení školského obvodu a spoločných školských obvodov 31.10.2022
VZN č. 3/2022 - Nar. o zrušení Všeobecne záväzného nariadenia č. 7/2019 – Nar. zo dňa 4. 10. 2019, ktorým sa určujú pravidlá participatívneho rozpočtu pre Starú Turú 03.05.2022
VZN č. 2/2022 - Nar. ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2021 zo dňa 09.12.2021 o určení prípadov hodných osobitného zreteľa a okruhu oprávnených osôb v rámci sociálneho.... 03.05.2022
Nastavenia cookies