Samospráva

Všeobecne záväzné nariadenia - platné

K stiahnutiu

Všeobecne záväzné nariadenia - platné
Názov Dátum
VZN č. 5/2021 o určení výšky mesačných príspevkov zákonných zástupcov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach 27.09.2021
VZN č. 4/2021 o pravidlách určovania prevádzkového času predaja v obchode a prevádzkového času služieb 25.06.2021
VZN č. 3/2021, ktorým sa mení a dopĺňa VZN c. 6/2019 o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní 03.05.2021
VZN č. 2/2021- Nar. o dotáciách na podporu športu v meste Stará Turá z rozpočtu mesta 09.03.2021
VZN č. 1/2021 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je Mesto Stará Turá 22.02.2021
VZN č. 6/2020 o určení výšky mesačných príspevkov zákonných zástupcov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach 22.12.2020
VZN č. 4-2018 - Nar. o podmienkach poskytovania príspevku na vykonávanie opatrení SPDOaSK 08.12.2020
Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2020 o dotáciách na mzdy a prevádzku na žiaka/ dieťa škôl a školských zariadení 03.11.2020
VZN č. 4/2020- Nar. o podmienkach predaja a poskytovania služieb na trhových miestach a ktorým sa vydávajú trhové poriadky pre mestskú tržnicu a príležitostné trhy na území mesta Stará Turá 02.10.2020
VZN č. 3/2020 o poskytovaných druhoch sociálnych služieb a úhradách za sociálne služby na území mesta Stará Turá 30.09.2020