Samospráva

Primátor mesta

PharmDr. Leopold Barszcz

Primátor je predstaviteľom mesta a najvyšším výkonným orgánom mesta.

V majetkovoprávnych vzťahoch mesta a v pracovnoprávnych vzťahoch je štatutárnym orgánom. V administratívnoprávnych vzťahoch je správnym orgánom. 

Stranícka príslušnosť: nestraník

č.tel.: 00421 32 746 1610

mail: primator@staratura.sk

K stiahnutiu

K stiahnutiu