Samospráva

Primátor mesta

PharmDr. Leopold Barszcz

Primátor je predstaviteľom mesta a najvyšším výkonným orgánom mesta. V majetkovoprávnych vzťahoch mesta a v pracovnoprávnych vzťahoch je štatutárnym orgánom. V administratívnoprávnych vzťahoch je správnym orgánom.   

Primátor mesta vo vzťahu k MsÚ vykonáva a plní najmä tieto úlohy :

  • vykonáva správu mesta v súlade so zákonmi, organizačným poriadkom MsÚ a všeobecne záväznými nariadeniami mesta
  • rozhoduje vo všetkých veciach správy mesta, ktoré nie sú zákonom, uzneseniami MsZ, zásadami hospodárenia mesta, štatútom mesta alebo týmto organizačným poriadkom vyhradené MsZ
  • v pracovnoprávnych vzťahoch plní funkciu vedúceho organizácie
  • udeľuje plnú moc k zastupovaniu mesta v právnych záležitostiach
  • schvaľuje podanie žalôb na súdy
  • vytvára štáb obrany pre oblasť obrany, bezpečnosti a ochrany (OBO) ako svoj poradný orgán, ktorý priamo riadi
  • menuje a odvoláva prednostu MsÚ