Občan vybavuje

Výstavba a stavebný poriadok, ÚP, verejná vyhláška

Pri žiadostiach v územnom a stavebnom konaní sa postupuje podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a pri podaní žiadostí je možné využiť tieto tlačivá stavebného úradu.

Žiadosť je možné podať aj elektronicky e-mailom na msu@staratura.sk alebo vystavba@staratura.sk, následne je však potrebné do troch pracovných dní podanie doplniť v listinnej podobe, v elektronickej podobe autorizované podľa osobitného predpisu o elektronickej podobe výkonu verejnej moci, alebo ústne do zápisnice. Prípadne cez elektronický formulár Všeobecná agenda (web porál www.slovensko.sk), k tejto žiadosti je tiež potrebné doložiť originály príloh potrebných k danej žiadosti (projektovú dokumentáciu).

Nastavenia cookies