Občan vybavuje

Prednosta mestského úradu

 Ing. Jaroslava Antalová

Ing. Jaroslava Antalová

Ing. Jaroslava Antalová

 1. Prednostka MsÚ je pracovníkom mesta, ktorého vymenúva a odvoláva primátor mesta. Za svoju činnosť zodpovedá primátorovi mesta.

 2. Výkon funkcie prednostky MsÚ môže vykonávať iba ten kto má vysokoškolské vzdelanie, alebo iné odborné vzdelanie uznávané v oblasti správy za náhradu vysokoškolského vzdelania.  

 3. Zúčastňuje sa zasadnutí MsZ s hlasom poradným.

 4. Prednostka MsÚ plní najmä tieto úlohy :

 • riadi Mestský úrad a organizuje jeho prácu  
 • zabezpečuje hospodársky a správny chod MsÚ
 • zabezpečuje po odsúhlasení primátorom mesta materialno-technické vybavenie MsÚ
 • zabezpečuje odborný rast pracovníkov MsÚ prostredníctvom odborných školení a seminárov
 • dozerá nad dodržiavaním predpisov o ochrane a hospodárení s majetkom mesta
 • je oprávnený konať vo veciach obchodných, občianskoprávnych a administratívnoprávnych, ktoré  sa týkajú MsÚ, pokiaľ nie sú organizačným poriadkom MsÚ a štatútom mesta zverené primátorovi mesta, alebo iným pracovníkom mesta a ak prípadné finančné plnenie vyplýva zo schváleného rozpočtu mesta na daný rok
 • je členom štábu obrany,v súčinnosti s primátorom mesta a havarijnou komisiou organizuje, riadi a vykonáva opatrenia v mimoriadnych situáciach a prijíma opatrenia na odstránenie následkov živelných pohrôm a havárií
 • podpisuje spolu s primátorom zápisnicu zo zasadnutí MsZ
 • dozerá na dodržiavanie spisového a skartačného poriadku na MsÚ, zodpovedá za skartáciu spisov  v súlade s platnými predpismi
 • zabezpečuje hospodárne vynakladanie prostriedkov mesta
 • nariaďuje vykonanie mimoriadnej kontroly stavu pokladne a skladu materiálu
 • v rámci zabezpečovania výkonu prenesenej pôsobnosti štátu koordinuje (zabezpečuje) prerokúvanie s radou školy a s riaditeľom školy alebo šk. zariadenia,  najmä: 
 1. koncepcie rozvoja školy alebo šk. zariadenia, ktoré zriaďuje mesto
 2. rozpočet a mat.-technické podmienky pre činnosť školy al. šk. zariadenia
 3. personálne, materiálne a sociálne podmienky zamestnancov školy al. škol. zariadenia
 4. požiadavky mesta na skvalitnenie starostlivosti o žiakov a výchovno-vzdelávacích služieb poskytovaných v škole alebo v šk. zariadení a spôsob úhrady nákladov zvýšených z tohto dôvodu
 5. vypracovanie správy o výsledkoch výchovno-vzdelávacieho procesu v škole
 6. predkladá MsZ návrh na ustanovenie mestskej školskej rady  
 • koordinuje činnosť útvarov MsÚ pri zriaďovaní mestského zariadenia sociálnych služieb podľa zákona o sociálnej pomoci.  
   
 1. Prednostka MsÚ plní aj ďalšie úlohy, ktoré mu uloží MsZ a primátor mesta.

 

Publikované: 19.5.2007 | Aktualizácia: 18.2.2023
Nastavenia cookies