Občan vybavuje

Verejné priestranstvo - tlačivá

Mesto Stará Turá vyrubuje daň za užívanie verejného priestranstva, predmetom ktorého je osobitné užívanie verejného priestranstva. Verejným priestranstvom sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve mesta.

Daň za užívanie verejného priestranstva je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia (t.j. do 45 dní od prevzatia rozhodnutia).

Sadzby dane, vznik a zánik daňovej povinnosti, oslobodenie a zníženie dane je uvedené v aktuálnom VZN o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní (doplnok aktálneho VZN).

Publikované: 29.6.2020 | Aktualizácia: 6.8.2021
Nastavenia cookies