Občan vybavuje

Poskytovatelia sociálnych služieb v meste Stará Turá

Sociálne služby sú jednou z foriem sociálnej pomoci pre ľudí v nepriaznivej sociálnej situácii.

Z hľadiska cieľovej skupiny, ktorej sú poskytované sa delia na:

  • sociálne služby na zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb (ide najmä o sociálne služby pre ľudí bez domova),
  • sociálne služby na podporu rodiny s deťmi (napr. na zosúladenie rodinného a pracovného života alebo zabezpečenie dočasnej starostlivosti o deti),
  • sociálne služby pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a osoby v dôchodkovom veku (prevažne služby pre osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre starších ľudí),
  • sociálne služby s použitím telekomunikačných technológii (krízová pomoc, monitorovanie a signalizácia potreby pomoci),
  • podporné služby (odľahčovacia služba, služba v stredisku osobnej hygieny, v práčovni...).

Postup pri vybavovaní sociálnej služby

V prípade ak chcete požiadať o sociálnu službu, prvým krokom je podanie žiadosti o posúdenie odkázanosti na konkrétnu službu a jej prílohou je lekársky nález. Žiadosť musíte podať na úrad, ktorý sociálnu službu poskytuje alebo zabezpečuje. Na základe tejto žiadosti bude vykonané sociálne zisťovanie u žiadateľa a vypracovaný lekársky a sociálny posudok. Následne vám bude vydaný posudok a  rozhodnutie o odkázanosti na požadovanú službu, v ktorej bude určený stupeň vašej odkázanosti v rozsahu  I. -  VI.. 

Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu, môžete podať žiadosť o uzatvorenie zmluvy na poskytovanie služby, prílohou ktorej je doklad o príjme a ďalšie doklady uvedené v žiadosti. 

Zákon č. 448/2008  Z. z. o sociálnych službách https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2008/448/20090101.html

Obec poskytuje alebo zabezpečuje poskytovanie sociálnej služby v  nocľahárni, nízkoprahovom dennom centre, v zariadení pre seniorov, zariadení opatrovateľskej služby, v dennom stacionári, opatrovateľskej služby, prepravnej služby, odľahčovacej služby, pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa, denné centrum a základné sociálne poradenstvo.

Vyšší územný celok (VUC) zabezpečuje poskytovanie sociálnej služby v domove sociálnych služieb, v špecializovanom zariadení, v útulku, domove na pol ceste, zariadení núdzového bývania, zariadení dočasnej starostlivosti o deti, zariadení podporovaného bývania, v rehabilitačnom stredisku, v integračnom centre.

Mesto Stará Turá poskytuje občanom opatrovateľskú službu v domácnosti klienta, sociálnu službu v zariadení opatrovateľskej služby, odľahčovaciu službu a donášku stravy v zmysle všeobecne záväzného nariadenia č. 03/2020. Okrem toho poskytuje podporné služby v Dennom centre seniorov (klub dôchodcov) a základné sociálne poradenstvo o možnostiach riešenia sociálnej a hmotnej núdze a formách sociálnej pomoci.


Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Stará Turá  č. 03/2020 
https://www.staratura.sk/resources/File/vzn-c-3-2020.pdf

Podrobnejšie informácie o sociálnych službách poskytuje:

Mestský úrad Stará Turá                                            ( 032/746 1645,  746 1646 )

SNP 1/2, 916 01 Stará Turá                                     oddelenie školstva a sociálnych vecí           

www.staratura.sk 

 

Trenčiansky samosprávny kraj (VUC)                      ( 032/6555 551, - 561, - 562, -563)
K dolnej stanici 7282/20A                                           oddelenie sociálnych služieb       
911 01 Trenčín

www.tsk.sk

 

Ďalší poskytovatelia sociálnych služieb v meste Stará Turá:

Zariadenie pre seniorov BELLINA n.o. Papraď, Stará Turá

poskytuje celoročné služby pobytovou formou: ubytovanie, stravovanie, pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, ošetrovateľskú starostlivosť, upratovanie, záujmovú činnosť, pracovnú terapiu.

Adresa: Papraď 1595, Stará Turá  ( 0905/214 744, 0903/657186 ).

www.bellina.webjet.sk

 

 Komunitné organizácie pôsobiace v sociálnej oblasti v meste Stará Turá

SLUHA o.z. Stará Turá

poskytuje terénne služby seniorom, deťom a mládeži: zapožičiavanie antidekubitných matracov, kultúrne a osvetové podujatia.

Sídlo: Hlubockého 319/6, Stará Turá ( 0907/293 295,  0905/269 298 )

http://www.divadlosluha.sk/

 

Klub abstinentov Stará Turá

podporná skupina poskytuje svojpomocné klubové stretnutia abstinujúcich a rodinných príslušníkov, vzájomnú pomoc a podporu.

Sídlo: Hlubockého 319/6, Stará Turá ( 0907/882 815)

 

Materské centrum Žabka, o.z. Stará Turá

poskytuje ambulantné služby pre rodičov s deťmi vo veku 0-6 rokov: poradenstvo, voľnočasové aktivity.

Sídlo: Jiráskova 168, Stará Turá

http://www.mczabka.sk/

 

Švajčiarska MISIA VIERY, n.o. Stará Turá

poskytuje terénne, ambulantné a pobytové služby pre deti, mládež, rodinu: vzdelávanie a výchova mládeže, materiálna, sociálna a  humanitárna starostlivosť a  pomoc. 

Sídlo: Súš 2481, Stará Turá  ( 032/776 3043, 0908/701 449 )

 

Katolícka jednota, slovenská pobočka Stará Turá

poskytuje terénne služby pre chorých a starých občanov, voľnočasové aktivity pre deti a mládež, sociálne poradenstvo a osvetovú činnosť ( 0905/302 216 ).

 http://www.kjs.sk/index.php?menu=2&header=1&obsah=70

 

eRko - Hnutie kresťanských spoločenstiev detí, oblastné centrum Stará Turá

pomáha pri výchove a neformálnom vzdelávaní detí a mladých ľudí, voľnočasové aktivty. (0902/6190429)

 http://zapad.erko.sk/

 

Evanjelikcá diakonia ECAV Stará Turá

poskytuje terénne služby pre seniorov a pozostalých: zabezpečovanie pomoci a opatery o chorých, pomoc pri starostlivosti o domácnosť ( 0918/ 168 374 ).

http://www.ecavst.sk/spolocenstva/diakonia.php

 

Jednota dôchodcov, z.o. Stará Turá

poskytuje terénne a ambulantné služby pre seniorov: kultúrno-spoločenské a vzdelávacie aktivity, záujmová činnosť, poradenstvo.

Sídlo: Gen. M. R. Štefánika  355, Stará Turá ( 032/776 3072 ).

 http://jds.sk/

 

Slovenský zväz telesne postihnutých, z.o. Stará Turá

poskytuje terénne a ambulantné služby pre seniorov a invalidných dôchodcov: poradenstvo, rekondičné pobyty, rekreácie. 

Sídlo: Gen. M. R. Štefánika  355, Stará Turá ( 032/776 4732 ).

 http://www.sztp.sk/

 

Únia nevidiacich a slabozrakých z. o. Stará Turá

poskytuje služby pre nevidiacich a slabozrakých: záujmová činnosť, poradenstvo. (0907/538 415)

http://www.trencin.unss.sk/ 


Zdroj: Sociálny sprievodca mesta Stará Turá, rok vydania 2018

Mesto Stará Turá, Publikované: 4.7.2019 | Aktualizácia: 30.1.2023
Nastavenia cookies