Občan vybavuje

Vybavovanie žiadostí, podnetov, sťažností

V prípade podania žiadostí, návrhov a iných podaní (ďalej -žiadosť ) na mestský úrad (Podateľňa mestského úradu – Ul. SNP 1/2, 916 01 Stará Turá, tel. 032 746 1611, e-mail: msu@staratura.sk, elektronický formulár) je povinný mestský úrad tieto viesť v systéme doručenej pošty a prideliť žiadosti osobitné číslo, pod ktorým je  vedená celá súvisiaca spisová dokumentácia, vrátane samotnej  žiadosti. Žiadosť vybavuje vecne príslušné oddelenie mestského úradu, v prípade ak sa žiadosť dotýka činnosti viacerých oddelení vybavujú žiadosť tieto oddelenia  v spolupráci. V jednoduchých veciach, najmä ak možno rozhodnúť na podklade dokladov predložených žiadateľom, mestský úrad rozhoduje bezodkladne. V ostatných prípadoch, (ak osobitný zákon neustanovuje inak), je mestský úrad povinný rozhodnúť  do 30 dní od začatia konania; vo zvlášť zložitých prípadoch rozhodne najneskôr do 60 dní; ak nemožno vzhľadom na zložitosť prípadu  rozhodnúť ani v tejto lehote, môže túto lehotu  predĺžiť odvolací orgán. Ak mestský úrad  nemôže rozhodnúť do 30, prípadne do 60 dní, je povinný o tom žiadateľa  s uvedením dôvodov upovedomiť.

K stiahnutiu

Nastavenia cookies