Občan vybavuje

Zariadenie opatrovateľskej služby (ZOS) Stará Turá

Zariadenie opatrovateľskej služby

Zariadenie opatrovateľskej služby na Ul. 8. apríla 217/2, Stará Turá funguje od 15.02.1978. Nemá právnu subjektivitu a jeho zriaďovateľom je mesto Stará Turá. Objekt ZOS má tri podlažia a kapacitu 13 miest v 5-tich jednoposteľových izbách a 4-roch dvojposteľových izbách. Na prízemí sa nachádza kuchyňa, spoločenská miestnosť, ktorej súčasťou je jedáleň. Na 1. podlaží majú klienti k dispozícii zariadený kuchynský kútik. Na prízemí a 1. podlaží je kúpeľňa so sprchovacím kútom a WC sa nachádza na každom podlaží. Stravovanie (obedy a večere) je zabezpečené od externého dodávateľa a raňajky si klienti zabezpečujú individuálne.

Poskytovanie služieb v zariadení opatrovateľskej služby

V zariadení opatrovateľskej služby (ZOS)  sa poskytuje sociálna služba na určitý čas plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách, ak jej nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu v domácom prostredí. V ZOS sa poskytuje:

·        pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby

·        sociálne poradenstvo

·        sociálna rehabilitácia

·        ubytovanie

·        stravovanie

·        upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva

·        záujmová činnosť

a utvárajú sa podmienky na úschovu cenných vecí.

 

Podmienky prijatia občana do zariadenia opatrovateľskej služby

Podmienky prijatia vyplývajú zo zákona o sociálnych službách č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (Živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.

Podmienkou poskytovania sociálnej služby v zariadení opatrovateľskej služby je rozhodnutie o odkázanosti na poskytovanie sociálnej služby v ZOS, vydané mestom alebo obcou v mieste trvalého bydliska žiadateľa.

 

Postup pri podávaní žiadosti:

Pred podaním žiadosti do zariadenia opatrovateľskej služby musí občan (žiadateľ) podať „Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“ na predpísanom tlačive, ktorého súčasťou je príloha „Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti fyzickej osoby na sociálnu službu" v príslušnom meste, alebo obci podľa miesta trvalého bydliska. Príslušné mesto alebo obec na základe lekárskeho a sociálneho posudku vydá rozhodnutie o odkázanosti žiadateľa na poskytovanie sociálnej služby v zariadení opatrovateľskej služby.

 Po vydaní rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu a nadobudnutí jeho právoplatnosti,  podá občan „Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby“. Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby spolu s  vydaným „Posudkom o odkázanosti na sociálnu službu“ doručí na oddelenie školstva a sociálnych vecí MsÚ Stará Turá.

Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby obsahuje:

·        právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu spolu so stupňom odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby,

·        posudok o odkázanosti na sociálnu službu,

·        doklad o príjmových pomeroch (napr. aktuálne rozhodnutie Sociálnej poisťovne o výške dôchodku)

·        úradne overené vyhlásenie o majetku fyzickej osoby, ktorá žiada o poskytovanie sociálnej služby.

 

 Evidencia žiadostí

 Doručené „Žiadosti o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby“  poštou alebo osobne sú zaevidované do „poradovníka čakateľov“ podľa poradia v akom sú doručené.  V prípade, že sa uvoľní miesto v ZOS mesto vyzve žiadateľa k nástupu do zariadenia. Pri obsadzovaní voľného miesta sa prihliada na naliehavosť na poskytovanie služieb, prednosť má občan-čakateľ, ktorého život alebo zdravie je vážne ohrozené či úplne osamelý, ktorý si nemôže starostlivosť v nevyhnutnej miere sám zabezpečiť inou formou alebo iným spôsobom.

  

Zmluva o poskytovaní sociálnej služby

Na základe rozhodnutia a posudku o odkázanosti na sociálnu službu, potvrdenia o príjme a podpísaného vyhlásenia o majetku fyzickej osoby na účely platenia úhrady za sociálnu službu vedúca ZOS vypracuje kalkulačný list, na základe ktorého sa uzatvára Zmluva o poskytovaní sociálnej služby. Zmluvu o poskytovaní sociálnej služby podpisuje štatutárny zástupca mesta, a prijímateľ sociálnej služby, ktorý dostane jedno vyhotovenie podpísanej zmluvy o poskytovaní sociálnej služby. Druhé vyhotovenie uloží vedúca ZOS do osobného spisu prijímateľa sociálnej služby.

 

Úhrada za poskytovanú sociálnu službu v ZOS

Prijímateľ sociálnej služby  je povinný platiť mesačne úhradu za poskytované sociálne služby podľa všeobecne záväzného nariadenia mesta Stará Turá.

 

 

K stiahnutiu

Mesto Stará Turá, Publikované: 7.4.2020 | Aktualizácia: 20.8.2021