Občan vybavuje

Informácie zo sociálnej oblasti

Sociálny šatník - zmena otváracích hodín
6.9.2022

Sociálny šatník - zmena otváracích hodín

Milí spoluobčania,
oznamujeme vám, že sociálny šatník na ulici M.R.Štefánika 354 je od 06.09.2022 opäť otvorený každý utorok od 15.30 - 16.30 hod. Tešíme sa na Vašu návštevu


Inflačná pomoc
27.7.2022

Inflačná pomoc

Inflačná pomoc. Ako o ňu požiadať a kto má na ňu nárok?


Monitorovanie prostredníctvom elektronického systému IDA
23.6.2022

Monitorovanie prostredníctvom elektronického systému IDA

Nová sociálna služba Monitorovanie a signalizácia pomoci prostredníctvom elektronického systému IDA (inteligentná domáca asistentka)
11.2.2022

Komunitný plán sociálnych služieb mesta Stará Turá 2022-2030

Komunitné plánovanie sociálnych služieb je jednou zo základných metód riadenia rozvojových procesov, pomocou ktorej je možné plánovať sociálne služby v meste tak, aby zodpovedali požiadavkám a potrebám našich občanov.


Krízový plán opatrení- príprava na druhú vlnu pandémie
22.7.2020

Krízový plán opatrení- príprava na druhú vlnu pandémie

Na základe Usmernenia MPSVaR SR odboru sociálnych služieb a odboru krízového manažmentu a bezpečnosti k príprave na druhú vlnu pandémie https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/rodina-socialna-pomoc/socialne-sluzby/uvzsr/usmernenie-ii-vlna-080720_fin.pdf zo dňa 03.07.2020 sme vypracovali krízový plán opatrení.


Vyhodnotenie komunitného plánu rozvoja sociálnych služieb za rok 2019
7.5.2020

Vyhodnotenie komunitného plánu rozvoja sociálnych služieb za rok 2019

V zmysle § 80 ods. a), b) zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách má obec povinnosť vypracúvať a schvaľovať komunitný plán sociálnych služieb (ďalej len KPSS) ako hlavný nástroj na podporu rozvoja a financovania sociálnych služieb. Plnenie jednotlivých cieľov a opatrení stanovených v komunitnom pláne vyhodnocuje jedenkrát ročne oddelenie sociálnych vecí MsÚ v spolupráci s Komisiou pre sociálne veci a bývanie pri MsZ, poskytovateľmi sociálnych služieb, príslušnými oddeleniami MsÚ a ďalšími zainteresovanými organizáciami.


Postupy a pravidlá riešenia krízovej situácie
7.5.2020

Postupy a pravidlá riešenia krízovej situácie

Na základe odporúčacích a záväzných postupov, usmernení a informácií Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v spolupráci s Ministerstvom zdravotníctva SR, Úradom verejného zdravotníctva SR, zástupcami vyšších územných celkov, obcí a poskytovateľmi sociálnych služieb, v súvislosti so šírením infekcie (COVID-19) sme vypracovali interné pravidlá riešenia krízovej situácie pre Zariadenie opatrovateľskej služby a terénnej opatrovateľskej služby- v prílohe.


Ekonomicky oprávnené náklady Zariadenia opatrovateľskej služby a Opatrovateľskej služby
7.4.2020

Ekonomicky oprávnené náklady Zariadenia opatrovateľskej služby a Opatrovateľskej služby

Ekonomicky oprávnené náklady v štruktúre podľa § 72 ods. 5 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

Nastavenia cookies