Občan vybavuje

Informácie zo sociálnej oblasti

30.3.2021

Jednorazová dávka v hmotnej núdzi a jednorazová výpomoc v náhlej núdzi.

Podmienky poskytovania jednorazových dávok sú upravené v Smernici č. 3/2020, ktorá je v prílohe.
Jednorazová dávka v hmotnej núdzi.
Jednorazová dávka je určená na čiastočnú úhradu mimoriadnych výdavkov členov domácnosti, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi. Jednorazová dávka je určená najmä na zabezpečenie nevyhnutného ošatenia, bielizne, obuvi, nevyhnutného vybavenia domácnosti, a to postele, stola, stoličky, chladničky, sporáku, variča, vykurovacieho telesa, paliva, práčky, periny, posteľnej bielizne, bežného kuchynského riadu, mimoriadnych liečebných nákladov alebo školských potrieb.
Jednorazová výpomoc v náhlej núdzi .
Jednorazová výpomoc v náhlej núdzi je určená v prípade náhleho alebo nepredvídaného nedostatku príjmov .
22.7.2020

Krízový plán opatrení- príprava na druhú vlnu pandémie

Na základe Usmernenia MPSVaR SR odboru sociálnych služieb a odboru krízového manažmentu a bezpečnosti k príprave na druhú vlnu pandémie https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/rodina-socialna-pomoc/socialne-sluzby/uvzsr/usmernenie-ii-vlna-080720_fin.pdf zo dňa 03.07.2020 sme vypracovali krízový plán opatrení.


7.5.2020

Vyhodnotenie komunitného plánu rozvoja sociálnych služieb za rok 2019.

V zmysle § 80 ods. a), b) zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách má obec povinnosť vypracúvať a schvaľovať komunitný plán sociálnych služieb (ďalej len KPSS) ako hlavný nástroj na podporu rozvoja a financovania sociálnych služieb. Plnenie jednotlivých cieľov a opatrení stanovených v komunitnom pláne vyhodnocuje jedenkrát ročne oddelenie sociálnych vecí MsÚ v spolupráci s Komisiou pre sociálne veci a bývanie pri MsZ, poskytovateľmi sociálnych služieb, príslušnými oddeleniami MsÚ a ďalšími zainteresovanými organizáciami.


7.5.2020

Postupy a pravidlá riešenia krízovej situácie

Na základe odporúčacích a záväzných postupov, usmernení a informácií Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v spolupráci s Ministerstvom zdravotníctva SR, Úradom verejného zdravotníctva SR, zástupcami vyšších územných celkov, obcí a poskytovateľmi sociálnych služieb, v súvislosti so šírením infekcie (COVID-19) sme vypracovali interné pravidlá riešenia krízovej situácie pre Zariadenie opatrovateľskej služby a terénnej opatrovateľskej služby- v prílohe.


Komunitný plán sociálnych služieb
7.4.2020

Komunitný plán sociálnych služieb

Mesto Stará Turá vypracováva a schvaľuje Komunitný plán sociálnych služieb (KPSS) v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách.
Spracovaním Komunitného plánu sociálnych služieb mesto Stará Turá napĺňa legislatívne požiadavky a deklaruje záujem o rozvoj sociálnych služieb na území mesta ako nevyhnutného predpokladu pre ďalší nárast kvality života jeho obyvateľov. Na zreteli má najmä najzraniteľnejších členov spoločenstva.

Obyvateľstvo mesta, ako prijímateľ sociálnych služieb, má pri tvorbe Komunitného plánu nezastupiteľnú úlohu. Návrhy a pripomienky k nemu môžu občania na e-mailovú adresu socialne@staratura.sk alebo písomne na adresu MsÚ, SNP 1/2, Stará Turá.Sociálne poradenstvo
7.4.2020

Sociálne poradenstvo

Oddelenie školstva a sociálnych vecí poskytuje základné sociálne poradenstvo občanom, ktorí sa naň obracajú s rôznymi požiadavkami, problémami. Pomáha im zorientovať sa pri riešení ich životných situácií prirodzených alebo krízových, nájsť vhodné riešenie ich problému a nasmerovať ich na konkrétne inštitúcie, ktoré túto pomoc poskytujú. Cieľom poradenstva je informovať, sprostredkovať alebo zabezpečiť konkrétnu formu sociálnej pomoci či sociálnej služby podľa výberu občana.


Sociálne služby
7.4.2020

Sociálne služby

V zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a VZN č. 1/2018-Nar. o poskytovaní sociálnych služieb a výške úhrady za sociálne služby oddelenie:
- vykonáva posudkovú činnosť a rozhoduje o odkázanosti na sociálne služby: opatrovateľská služba, sociálne služby v zariadeniach opatrovateľskej služby (ZOS) a v zariadeniach pre seniorov,
- poskytuje opatrovateľskú službu, donášku obedov, odľahčovaciu službu a sociálne služby v ZOS Stará Turá,
- poskytuje podporné služby v dennom centre (klub dôchodcov),
- zabezpečuje poskytovanie iných sociálnych služieb podľa zákona o sociálnych službách.


Posudková činnosť
7.4.2020

Posudková činnosť

Posudkovou činnosťou sa zisťuje odkázanosť osoby s ŤZP alebo s nepriaznivým zdravotným stavom na opatrovateľskú službu, na sociálnu službu v zariadení pre seniorov alebo zariadení opatrovateľskej služby. Oddelenie školstva a sociálnych vecí vyhotoví posudok o odkázanosti občana na sociálnu službu a vydá rozhodnutie.