Samospráva

Informácie zo sociálnej oblasti

Poskytovatelia sociálnych služieb v meste Stará Turá
4.7.2019

Poskytovatelia sociálnych služieb v meste Stará Turá

Každý občan, mladý či starší, ak pre svoj nepriaznivý zdravotný stav alebo zdravotné postihnutie nie je schopný postarať sa sám o seba a potrebuje pomoc inej osoby, má právo na pomoc. Niekomu stačí pomôcť menej, iný potrebuje trvalú odbornú starostlivosť. V prvom rade má pomáhať rodina, ak je v dostupnej vzdialenosti a keď môže. Keď nie je rodina a nestačí ani pomoc priateľov či susedov, pomôže občanovi obec, samosprávny kraj alebo štát.


Obyvatelia môžu pripomienkovať Komunitný plán sociálnych služieb
1.6.2018

Obyvatelia môžu pripomienkovať Komunitný plán sociálnych služieb

Mesto Stará Turá vypracováva a schvaľuje Komunitný plán sociálnych služieb (KPSS) v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a predkladá na pripomienkovanie návrh KPSS na roky 2018-2021.
Spracovaním Komunitného plánu sociálnych služieb mesto Stará Turá napĺňa legislatívne požiadavky a deklaruje záujem o rozvoj sociálnych služieb na území mesta ako nevyhnutného predpokladu pre ďalší nárast kvality života jeho obyvateľov. Na zreteli má najmä najzraniteľnejších členov spoločenstva.

Obyvateľstvo mesta, ako prijímateľ sociálnych služieb, má pri tvorbe Komunitného plánu nezastupiteľnú úlohu. Pripomienky k nemu môžu občania posielať do 15. júna 2018 na e-mailovú adresu socialne@staratura.sk alebo písomne na adresu MsÚ, SNP 1/2, Stará Turá.

Verejne bude prerokovaný dňa 13.6.2018 o 15,30 h. v zasadacej miestnosti na prízemí v budove Mestského úradu v Starej Turej. Na verejné prerokovanie je pozvaný každý, koho sa táto problematika týka a má potrebu sa ku komunitnému plánu vyjadriť.


Ekonomicky oprávnené náklady Zariadenia opatrovateľskej služby a Opatrovateľskej služby
24.4.2018

Ekonomicky oprávnené náklady Zariadenia opatrovateľskej služby a Opatrovateľskej služby

Ekonomicky oprávnené náklady v štruktúre podľa § 72 ods. 5 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.


Príspevok na prepravu
1.6.2017

Príspevok na prepravu

Príspevok možno poskytnúť občanovi na prepravu po území mesta Stará Turá, jeho miestnych častí a najďalej do Nového Mesta nad Váhom a do Myjavy, ktorý na návštevu zdravotníckeho zariadenia a spoločenských podujatí použije ľubovoľnú taxislužbu, zabezpečovanú osobou, ktorá má oprávnenie na vykonávanie prepravy.


Sociálne poradenstvo
30.1.2017

Sociálne poradenstvo

Oddelenie sociálnych vecí poskytuje základné sociálne poradenstvo občanom, ktorí sa naň obracajú s rôznymi požiadavkami, problémami. Pomáha im zorientovať sa pri riešení ich životných situácií prirodzených alebo krízových, nájsť vhodné riešenie ich problému a nasmerovať ich na konkrétne inštitúcie, ktoré túto pomoc poskytujú. Cieľom poradenstva je informovať, sprostredkovať alebo zabezpečiť konkrétnu formu sociálnej pomoci či sociálnej služby podľa výberu občana.


Sociálne služby
30.1.2017

Sociálne služby

V zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a VZN č. 1/2018-Nar. o poskytovaní sociálnych služieb a výške úhrady za sociálne služby oddelenie:
- vykonáva posudkovú činnosť a rozhoduje o odkázanosti na sociálne služby: opatrovateľská služba, sociálne služby v zariadeniach opatrovateľskej služby (ZOS) a v zariadeniach pre seniorov,
- poskytuje opatrovateľskú službu, donášku obedov, odľahčovaciu službu a sociálne služby v ZOS Stará Turá,
- poskytuje podporné služby v dennom centre (klub dôchodcov),
- zabezpečuje poskytovanie iných sociálnych služieb podľa zákona o sociálnych službách.


Posudková činnosť
30.1.2017

Posudková činnosť

Posudkovou činnosťou sa zisťuje odkázanosť osoby s ŤZP alebo s nepriaznivým zdravotným stavom na opatrovateľskú službu, na sociálnu službu v zariadení pre seniorov alebo zariadení opatrovateľskej služby. Oddelenie sociálnych vecí vyhotoví posudok o odkázanosti občana na sociálnu službu a vydá rozhodnutie.


Terénna opatrovateľská služba
30.1.2017

Terénna opatrovateľská služba

Opatrovateľská služba sa poskytuje občanom, ktorí sú odkázaní na pomoci pri úkonoch sebaobsluhy, starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách (napr. osobná hygiena, pomoc pri stravovaní, obliekaní, nákup potravín, bežné upratovanie, kontakt so spoločenským a kultúrnym prostredím, sprievod k lekárovi, výber liekov a iné). Túto službu vykonávajú terénne opatrovateľky v domácnosti klientov v pracovných dňoch. V rámci opatrovateľskej služby je podľa požiadavky odkázaných občanov zabezpečovaný rozvoz obedov.


Odľahčovacia služba
30.1.2017

Odľahčovacia služba

Táto služba sa poskytuje občanovi, ktorý opatruje osobu s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP) odkázanú na pomoc podľa posudku úradu práce, sociálnych vecí a rodiny a to počas obdobia (najdlhšie 30 dní v kal. roku), v ktorom občan, ktorý opatruje, toto opatrovanie nemôže vykonávať.


Zariadenie opatrovateľskej služby (ZOS) Stará Turá
30.1.2017

Zariadenie opatrovateľskej služby (ZOS) Stará Turá

V ZOS sa poskytuje sociálna služba na určitý čas osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej osoby ak jej nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu v domácnosti. ZOS Stará Turá má kapacitu 13 miest a do ZOS môže byť umiestnený aj občan z inej obce/mesta. V zariadení sa poskytuje pomoc pri stravovaní, hygiene, obliekaní, pohybe, orientácii v prostredí, dodržiavaní liečebného režimu a dohľade, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva.