Doprava

Kvalitná dopravná infraštruktúra a dobrá dopravná dostupnosť sú základné predpoklady rozvoja mesta. Na území mesta Stará Turá sú možnosti cestnej a železničnej dopravy.

V katastri mesta  Stará Turá sa okrem štátnych ciest II. a III. triedy nachádzajú i miestne a účelové komunikácie.

Stará Turá leží v strede cesty II. triedy, ktorá spája dve susedné okresné mestá – Nové Mesto nad Váhom a Myjavu. Od Nového Mesta nad Váhom i od Myjavy je vzdialená 12 km. Od krajského mesta Trenčín ju delí vzdialenosť 39 km. Hlavnou dopravnou križovatkou, vo vzdialenosti asi 14 od km Starej Turej je okresné mesto, v blízkosti  ktorého prechádza diaľnica a železničná trať národného významu.

Dopravná poloha mesta nie je veľmi výhodná z toho dôvodu, že cesta a železničná trať, ktoré prechádzajú mestom, neprepájajú územie regiónu so severom, pretože pohorie Biele Karpaty tu predstavuje prirodzenú bariéru. Cestná sieť prechádza územím v smeroch západ - východ a na juh a železničná sieť prechádza v smeroch na západ a na juh.


Cestné k
omunikácie v správe Trenčianskeho samosprávneho kraja

Sieť komunikácií Trenčianskeho samosprávneho kraja (predtým štátnych) je v katastrálnom území mesta tvorená nasledujúcimi úsekmi:

 • č. II/581 Nové Mesto nad Váhom – Myjava, úsek v dĺžke 4,3 km
 • č. III/5818 Stará Turá – Vaďovce, úsek v dĺžke 1,7 km
 • č. III/58121 Stará Turá – Papraď, úsek v dĺžke 4,8 km
 • č. III/58119 Stará Turá – Súš, úsek v dĺžke 4,8 km
 • č. III/5817 Stará Turá – Topolecká, úsek v dĺžke 6,1 km.

Najvýznamnejšia je už spomenutá cesta II/581 spájajúca dva hlavné uzly Myjavu a Nové Mesto nad Váhom. Táto cestná komunikácia je spravovaná Správou ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja. Prechádza takmer stredom mesta popri sídlisku a poliklinike, kde spôsobuje nadmerný hluk a takisto predstavuje veľkú záťaž životného prostredia zhoršovaním kvality ovzdušia emisiami. Ďalším problémom je jej veľká opotrebovanosť (ako cestného behúňa tak aj podložia) vďaka vysokému počtu nákladných automobilov a ich preťaženosti. Je to spôsobené tým, že vodiči  využívajú hraničný prechod do Českej republiky vo Vrbovciach, kde nie je zavedené meranie zaťaženia náprav vozidiel, čo zneužívajú preťažovaním nákladných vozidiel. I preto bol v Územnom pláne mesta navrhovaný južný obchvat, ktorý by tento hlavný ťah na ceste TSK č. II/581 presmeroval južne od priemyselného parku Chirana (resp. aj mesta Stará Turá) a tým by sa výrazne znížila miera negatívneho pôsobenia  ďalej uvedených činiteľov na životné podmienky obyvateľov. 

  Z hľadiska prejazdného prierezu súčasným podmienkam nevyhovujú dva podjazdy pod železnicou. Jeden je na štátnej ceste II/581 pri vstupe do mesta zo smeru Nové Mesto nad Váhom. Druhý, ktorého prierez neumožňuje ani prejazd kamiónov resp. kontajnerov tzv. formátu EURO, je na ceste III/58114 pri výjazde z mesta na smer Hrnčiarové.  Obmedzená prejazdnosť profilu tohto podjazdu značne obmedzuje aktivity a rozvojové možnosti mesta vo využití areálu bývalej tehelne.


Miestne komunikácie

Správu a údržbu miestnych komunikácií v celkovej dĺžke cca 82 km vykonáva mestská príspevková organizácia Technické služby Stará Turá. Veľká dĺžka miestnych komunikácií je daná rozsiahlosťou osídlenia v katastri mesta (kopanice). Svojou dĺžkou prekonávajú dĺžky miestnych komunikácií i v niektorých okolitých okresných mestách. Približne 40 % celkovej dĺžky miestnych komunikácií sa nachádza vo výrazne kopcovitom teréne. Táto skutočnosť výrazne ovplyvňuje aj celkovú výšku nákladov na údržbu týchto komunikácií najmä v zimnom období. Kopcovitý charakter komunikácií kladie vysoké nároky na prevádzku mechanizmov, ktoré používa organizácia Technické služby Stará Turá počas zimnej údržby. Rozpočtová organizácia mesta Technické služby Stará Turá má v správe okrem miestnych komunikácií i približne 18 km chodníkov, 25 verejných parkovísk a 3 námestia.

 

Cyklistická doprava a cykloturistika

V centrálnej časti mesta nie sú vybudované ani vyznačené žiadne chodníky alebo zóny pre cyklistov. Výnimkou je niekoľko mobilných alebo pevných zariadení pre parkovanie bicyklov pri úradoch, obchodných zariadeniach resp. pred objektom areálu Chirana-Prema.
V rámci územného obvodu mesta je vyznačených niekoľko desiatok km cyklistických chodníkov, ktoré sú využívané pre cykloturistiku.

Z hľadiska rozvoja cyklodopravy územný plán mesta vytvára predpoklady pre vybudovanie cyklotrasy okolo vodnej nádrže Dubník I. a dobudovanie „Podjavorinskej cyklotrasy“, ktorá prepojí mesto s Kopaničiarskou cyklomagistrálou.

Katastrálne územie Starej Turej i celý región majú mimoriadne vhodné podmienky pre cykloturistiku. Prechádza tadiaľto Kopaničiarska cyklomagistrála, ktorá vytvára prirodzenú „cyklodiaľnicu“ naprieč Kopaničiarskym regiónom Veľká Javorina – Bradlo a prepája Záhorskú cyklomagistrálu na Záhorí a Vážsku na Považí. Okrem toho boli vyznačené desiatky doplnkových trás, sprístupňujúcich najzaujímavejšie lokality regiónu. Celkovo je v oblasti vyznačených viac ako 200 km cykloturistických trás. Dôležitým faktorom pri návrhu cyklotrás bola aj bezpečnosť samotných cyklistov. Všetky cyklotrasy sú značené. Značenie pozostáva z maľovaných značiek, tzv. "céčiek" a prvkov cykloturistickej orientácie – najmä cyklosmeroviek.

Koordinácia realizácie cyklotrás s okolitými obcami a partnermi na českej strane vytvára vhodné podmienky pre realizáciu cyklotrás, ktoré spájajú prihraničné regióny obidvoch republík a pritom propagujú najzaujímavejšie prírodné a kultúrne pamätihodnosti v celej prihraničnej oblasti. V okolí mesta Stará Turá je vybudovaná hustá sieť bezprašných ciest, ktorá vytvára vhodné podmienky na cykloturistiku. Cykloturistické okruhy sú navrhnuté zväčša po menej frekventovaných cestách II. a III. triedy.  Na horských bicykloch sa dajú absolvovať i trasy pre pešiu turistiku. Cyklotrasy vedú do okolitých obcí, k prírodným, kultúrnym a historickým pamiatkam.

 

Vybrané cyklotrasy z mesta Stará Turá

Kopaničiarska cyklomagistrála s dĺžkou je 60 km, vedie z Považian od rieky Váh cez Čachtice na Starú Turú. Popod Biele Karpaty malebným kopaničiarskym krajom prichádza do Myjavy a odtiaľ pokračuje do Senice. Hlavnými atrakciami cyklotrasy je krajina a príroda Myjavských kopaníc, zrúcaniny hradov, ďaleké výhľady.

 • Cyklotrasa okolo Javoriny s dĺžkou 83 km, prevýšenie 1100 m
 • Cyklotrasa Myjavskou pahorkatinou s dĺžkou 76 km, prevýšenie 870 m.
 • Čachtická cyklotrasa s dĺžkou 54 km, prevýšenie 170 m
 • Malokarpatská cyklotrasa s dĺžkou 96 km, prevýšenie 750 m
 • Novohorská cyklotrasa s dĺžkou 58 km, prevýšenie 700 m
 • Novohradská trasa s dĺžkou 77 km

 

Železničná doprava

Mestom Stará Turá prechádza jednokoľajová železničná trať regionálneho významu Vrbovce – Nové Mesto nad Váhom s motorovou trakciou. V jeho katastrálnom území je vybudovaná železničná stanica v meste a jedna zastávka v miestnej časti Papraď. Železničná doprava v meste Stará Turá v nedávnej minulosti predstavovala hlavný druh dopravy, ako osobnej tak i nákladnej. Ako významný prepravca hral dôležitú úlohu aj podnik Chirana Stará Turá.

Avšak po transformácii ekonomiky, rozdelení Československa a rozpade spoločnosti Chirana Prema v deväťdesiatych rokoch 20. storočia stráca na svojom význame a slúži iba ako trať na prepravu osôb. Jej význam výrazne poklesol i tým, že nebol vytvorený colný prechod pre nákladnú dopravu na hranici s Českou republikou. Ťažisko osobnej dopravy sa presunulo zo železničnej do oblasti autobusovej dopravy. Nákladná doprava na tejto trati prakticky úplne zanikla a nahradila ju automobilová nákladná doprava.

 

Autobusová doprava

Mesto Stará Turá nemá mestskú hromadnú dopravu. Túto funkciu zabezpečujú autobusové linky a spoje podniku SAD a. s. Trenčín v Novom Meste nad Váhom. 

Nastavenia cookies