Samospráva

Spôsob zriadenia mesta

  • Obec Stará Turá bola vyhlásená za mesto uznesením č. 3 Západoslovenského národného výboru v Bratislave v zmysle odseku 3 § 13 zákona č. 65/1965 Zb. o Národných výboroch v znení neskorších predpisov, s účinnosťou od 5. septembra 1964.
  • Mesto Stará Turá je v súlade s § 18 Občianskeho zákonníka právnickou osobou s právnou subjektivitou, ktorá hospodári s vlastným majetkom a svojimi majetkovými právami. Právnu subjektivitu nadobudlo prijatím ústavného zákona č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov. Mestu možno ukladať povinnosti a zasahovať do jeho povinností len zákonom ( zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení). Štatistický úrad Slovenskej republiky pridelil mestu Stará Turá identifikačné číslo organizácie 00312002.
Publikované: 19.5.2007 | Aktualizácia: 17.6.2020
Nastavenia cookies