Samospráva

Etický kódex zamestnanca mesta, mestskej organizácie, volených funkcionárov

 


 

Preambula


Cieľom etického kódexu je stanoviť základné zásady a pravidlá správania sa volených funkcionárov a zamestnancov samosprávy, ktoré je každý z nich  povinný ctiť a dodržiavať, a vytvárať tak základ pre budovanie a udržiavanie dôvery verejnosti vo výkon samosprávy.
Volený funkcionár a zamestnanec samosprávy má záujem na spravodlivom a efektívnom výkone samosprávy, a preto si ďalším vzdelaním prehlbuje svoju odbornosť.
Účelom kódexu je posilňovať a podporovať protikorupčné správanie, etické a morálne hodnoty správania sa volených funkcionárov a  zamestnancov samosprávy pri výkone svojich pracovných povinností a vo vzťahu k verejnosti.Článok 1

Základné ustanovenie

 1. Etický kódex (ďalej len „kódex“) je záväznou normou správania sa voleného funkcionára a zamestnanca samosprávy mesta Stará Turá  (ďalej len „zamestnanec“).
 2. Pod pojmom zamestnanec mesta sa rozumie fyzická osoba, ktorá je v pracovnoprávnom, alebo obdobnom pracovnom vzťahu so zamestnávateľom- mestom Stará Turá.
 3. Etický kódex sa primerane uplatní i  v organizáciách, ktorých zakladateľom, alebo zriaďovateľom je mesto Stará Turá
 4.  Pre účel tohto kódexu sa pod pojmom „funkcia“ rozumie výkon mandátu primátora a výkon mandátu poslanca, ktorý získali priamymi voľbami od občanov mesta Stará Turá so všetkými úlohami, funkciami a činnosťami, ktoré vykonávajú volení predstavitelia z titulu svojich mandátov.


Článok 2

Základné princípy správania sa zamestnanca

 1. Zamestnanec vykonáva svoju prácu v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, zákonmi a ďalšími právnymi predpismi a zároveň robí všetko pre to, aby konal v súlade s ustanoveniami kódexu.
 2. Výkon samosprávy je službou pre obyvateľov mesta Stará Turá. Zamestnanec ju vykonáva na vysokej odbornej úrovni, ktorú si štúdiom priebežne prehlbuje, s najväčšou mierou slušnosti, porozumenia, ochoty a bez akýchkoľvek predsudkov. Voči verejnosti vystupuje zdvorilo a s úctou, nie je však povinný znášať vulgárne prejavy a urážky a konať s osobami, ktoré nedodržiavajú základné pravidlá slušného správania.
 3. Zamestnanci vo vzťahu k nadriadeným zamestnancom preukazujú náležitú úctu, svedomite, dôsledne a efektívne si plnia zverené úlohy, sú kreatívni a inovatívni podľa možnosti ich pracovného zaradenia.
 4. Nadriadení zamestnanci vo vzťahu k podriadeným zamestnancom pristupujú v plnej úcte a dôstojnosti, rozumne a spravodlivo rozdeľujú pracovné úlohy, hodnotia čestne, objektívne a spravodlivo, nezneužívajú právomoci nadriadeného voči podriadeným.
 5. Zamestnanci pracujú v jednom kolektíve, vo vzájomných vzťahoch si prejavujú úctu a toleranciu, ochotne pomáhajú iným zamestnancom, vytvárajú dobrú atmosféru, vyhýbajú sa konfliktom a nevyvolávajú ich.
 6. Zamestnanec si uvedomuje význam svojich postojov a prejavov pre verejnú mienku, svojím správaním prispieva k vytváraniu a upevňovaniu dobrej povesti orgánov samosprávy najmä tým, že poskytuje kladný osobný príklad v postojoch k verejným veciam.
 7. Zamestnanec robí rozhodnutia a rieši záležitosti objektívne na základe ich skutkovej podstaty, prihliadajúc k právne relevantným skutočnostiam, a bez zbytočných prieťahov. Nejedná svojvoľne na ujmu akejkoľvek osoby, skupiny osôb alebo orgánu či právnickej osoby alebo ich zložky, ale naopak presadzuje práva a záujmy subjektov nestranne. Je povinný riadne zdôvodniť svoje rozhodnutia; je však oprávnený odmietnuť poskytnutie tých informácií, ktorých poskytnutie zakazuje zákon alebo vykonávacie predpisy.Článok 3

Konflikt záujmov

 1. Zamestnanec nepripustí, aby došlo ku konfliktu jeho súkromného záujmu s jeho postavením ako zamestnanca v samospráve. Súkromný záujem zahrňuje akúkoľvek výhodu pre neho, jeho rodinu, blízke osoby a právnické alebo fyzické osoby, s ktorými mal alebo má obchodné alebo politické vzťahy.
 2. Zamestnanec sa nezúčastní žiadnej činnosti, ktorá sa nezlučuje s riadnym výkonom jeho pracovných povinností alebo ktorá tento výkon obmedzuje.
 3. Pokiaľ si zamestnanec nie je istý, či ide o činnosť zlučiteľnú s jeho podielom na výkone samosprávy, prerokuje záležitosti so svojim nadriadeným.Článok 4

Dary a iné výhody

 1. Zamestnanec nevyžaduje ani neprijíma dary, pozornosti ani iné výhody, ktoré by mohli reálne, alebo hoci aj zdanlivo, ovplyvniť rozhodovanie vo veci, narušiť profesionálny prístup k veci, alebo ktoré by bolo možné považovať za odmenu za prácu, ktorá je jeho povinnosťou. Zároveň ani nenavádza tretie osoby na poskytovanie darov, ktoré by mohli vplývať na riadne plnenie pracovných povinností zamestnanca.
 2. Zamestnanec nepripustí, aby sa v súvislosti so svojím zamestnaním v samospráve dostal do pozície, v ktorej je viazaný oplatiť preukázanú službu alebo výhodu, alebo ktorá ho zbavuje nestrannosti a nezávislosti pri rozhodovaní.
 3. Pokiaľ je zamestnancovi v súvislosti s jeho zamestnaním v samospráve ponúknutá akákoľvek výhoda, odmietne ju a o ponúknutej výhode informuje svojho nadriadeného.
 4. Zamestnanec  je povinný vyhnúť sa i v súkromnom živote takému správaniu a činnostiam, ktoré by mohli znížiť dôveru verejnosti v samosprávu, alebo dokonca zadať dôvod k vydieraniu zamestnanca v dôsledku jeho konania v rozpore s právnymi predpismi alebo etickými normami.Článok 5

Zneužitie úradného postavenia

 1. Zamestnanec nezneužíva výhody plynúce z jeho postavenia, ani informácie získané pri plnení úloh pre získanie akéhokoľvek majetkového, či iného prospechu.
 2. Zamestnanec neponúka ani neposkytuje žiadne výhody, akýmkoľvek spôsobom spojeným s jeho postavením v samospráve, pokiaľ to neumožňuje zákon.
 3. Zamestnanec neuvádza vedome do omylu ani verejnosť, ani ostatných zamestnancov.
 4. Zamestnanec je povinný zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri plnení svojich úloh a ktoré v záujme zamestnávateľa nemožno oznamovať iným osobám, pričom táto povinnosť trvá i po skončení pracovného pomeru; to neplatí, ak ho tejto povinnosti zbavil štatutárny orgán alebo ním poverená osoba.Článok 6

Oznámenie neprípustnej činnosti

 1. Zamestnanec vynakladá všetko úsilie, aby zaistil maximálne efektívne a ekonomické spravovanie a využívanie finančných zdrojov, zariadení a služieb, ktoré mu boli zverené. V prípade, že zistí stratu alebo škodu na majetku samosprávy, podvodné alebo korupčné konanie, oznámi túto skutočnosť svojmu nadriadenému.
 2. V prípade, že je zamestnanec požiadaný, aby konal v rozpore s právnymi predpismi, kódexom alebo spôsobom, ktorý predstavuje možnosť zneužitia úradnej moci, odmietne také konanie a oznámi túto skutočnosť svojmu nadriadenému.
 3. Zamestnanec je povinný vyhnúť sa konfliktu záujmov a predchádzať takým situáciám, ktoré môžu vyvolať podozrenie z konfliktu záujmov, túto skutočnosť oznámi svojmu nadriadenému.
 4. Zamestnanec je povinný vulgárne útoky smerujúce voči svojej osobe alebo voči orgánu samosprávy, prípadne konanie s osobami pod vplyvom návykových látok, oznámiť svojmu nadriadenému a podľa povahy konania aj príslušným inštitúciám v zmysle zákona o priestupkoch a trestného zákona.

 

 

Článok 7

Volení funkcionári

Prvenstvo práva a verejného záujmu

 1. Primátor  a poslanci vykonávajú svoj mandát v súlade so zákonom.
 2. Pri plnení svojich funkcií slúžia verejnému záujmu a zdržia sa akéhokoľvek konania, ktoré by ohrozilo dôveryhodnosť ich mandátu.
 3. Primátor a poslanci sa pri výkone funkcie za každých okolností správajú tak, aby zostala zachovaná dôveryhodnosť úradu.

 
 

Článok 8 

Etické princípy

 1. Primátor  a poslanci plnia svoje funkcie zodpovedne, nestranne a s ochotou zodpovedať sa občanom za svoje rozhodnutia a konanie. Nebudú zneužívať funkciu priamo alebo nepriamo na plnenie svojich osobných záujmov.
 2. Primátor  a poslanci sa zdržia takého správania, ktoré by pri výkone funkcie uprednostnilo súkromný záujem ich, ich príbuzných, iných jednotlivcov alebo skupín jednotlivcov s cieľom získať priamy alebo nepriamy prospech.
 3. Pri výkone svojich rozhodovacích právomocí sa primátor  a poslanci rozhodujú výlučne na základe objektívne zistených skutočností v súlade so zákonom, bez osobnej predpojatosti alebo predsudkov. Zdržia sa rozhodnutí, ktoré by priamo alebo nepriamo zvýhodňovali ich, ich príbuzných, iných jednotlivcov alebo skupinu jednotlivcov s cieľom získať priamy alebo nepriamy osobný prospech.
 4. Primátor  a poslanci sú pripravení poskytnúť informácie a uviesť skutočnosti, ktoré ich k rozhodnutiu viedli a preukázať, ako prijaté rozhodnutie korešponduje s príslušnými zákonmi.
 5. Pri výkone funkcie primátor  a poslanci rešpektujú právomoci a privilégiá ostatných volených predstaviteľov.
 6. Pri hlasovaní sa riadia podľa toho, či navrhnuté rozhodnutie je spravodlivé, nie podľa tohto, kto rozhodnutie navrhol alebo komu navrhnuté rozhodnutie prospeje. Neuhýbajú pred svojou zodpovednosťou tým, že sa ľahkovážne zdržia hlasovania, prípadne sa na ňom nezúčastnia.
 7. Primátor  a poslanci nevyužívajú svoje postavenie a nedávajú osobné prísľuby, ktoré by plnili z titulu svojej funkcie.
 8. Primátor  a poslanci vykonávajú svoje politické funkcie v súlade s prirodzeným mravným poriadkom hľadiac na všeobecné dobro. Zmyslom pre zodpovednosť dávajú príklad  ostatným občanom mesta.

  

 

Článok 9 

Deklarácia majetkových a finančných pomerov

 

 1. Primátor aj poslanci každoročne deklarujú svoje majetkové pomery prostredníctvom majetkového priznania.Článok
10 

Konflikt záujmov

 

 1. Pri výkone svojich rozhodovacích právomocí primátor  a poslanci rozhodujú vždy so zreteľom na verejný záujem a dobro spoločnosti. Dbajú na to, aby ich rozhodovanie neovplyvňoval priamo ani nepriamo osobný záujem ich, ich blízkych alebo iných jednotlivcov.
 2. Ak majú primátor  a poslanci priamy alebo nepriamy osobný záujem vo veciach, ktoré sú predmetom rokovania, oboznámia s touto skutočnosťou zastupiteľstvo ešte predtým, než sa o nich začne rokovať a hlasovať.  Dotknutý verejný funkcionári sa zdržia diskusie a hlasovania v týchto veciach.Článok
11

Nezlučiteľnosť funkcií

 

 1. Primátor  a poslanci dodržiavajú všetky platné nariadenia, ktoré súvisia s obmedzením vykonávať iné mandáty alebo funkcie. Zároveň sa zdržia vykonávania takých funkcií, ktoré by nepriaznivo mohli ovplyvňovať výkon ich mandátu ako volených predstaviteľov.
Článok
12

Dary a zákaz korupcie

 

 1. Pri výkone funkcie sú primátor  a poslanci povinní zdržať sa akéhokoľvek konania, ktoré je zákonom definované ako korupčné alebo nelegálne. Ak sa o takom konaní dozvedia, sú povinní oznámiť túto skutočnosť príslušným orgánom činným v trestnom konaní.
 2. Primátor  a poslanci neprijímajú ani nevyžadujú pasívne ani aktívne žiadne dary alebo finančné prostriedky ani iné výhody. Primátor  a poslanci sa zaväzujú všetky dary alebo finančné prostriedky získané na oficiálnych podujatiach registrovať v osobitnom registri mesta a používať ich ako verejné zdroje a pre verejné účel.

   

Článok 13 

Zneužitie funkcie verejného činiteľa

 1. Primátor  a poslanci dohliadajú na čerpanie mestského  rozpočtu a konajú tak, aby bola dodržaná finančná disciplína, ktorá garantuje riadenie verejných finančných zdrojov a majetku v súlade s platnými zákonmi.
 2. Pri plnení svojich povinností primátor  a poslanci nezneužívajú verejné finančné prostriedky ani majetok. Zdržia sa akéhokoľvek konania, ktoré by mohlo viesť k priamemu alebo nepriamemu zneužívaniu týchto zdrojov pre súkromné záujmy ich, ich príbuzných alebo iných jednotlivcov, prípadne skupín jednotlivcov.
 3. Primátor  a poslanci nikdy nevyužívajú informácie získané pri výkone funkcie pre získanie osobného prospechu alebo pre prospech svojich blízkych, iných jednotlivcov alebo skupiny jednotlivcov.
 4. Primátor a poslanci si plnia svoje úlohy čo najefektívnejším a ekonomicky najvýhodnejším spôsobom. Zároveň dohliadajú, aby zamestnanci úradu postupovali rovnako.
 5. Pri výkone svojich funkcií primátor  a poslanci nebudú prijímať žiadne opatrenia ani rozhodnutia, ktoré by ich zvýhodňovali v budúcom osobnom alebo profesionálnom živote po skončení výkonu mandátu.Článok
14

Zverejňovanie rozhodnutí a informácií

 1. Primátor  a poslanci sa za výkon svojich mandátov zodpovedajú občanom mesta.
 2. Primátor  a poslanci sú pripravení zodpovedať sa občanom za svoje rozhodnutia a preukázať, že sú v súlade s verejným záujmom. Na vyžiadanie vysvetlia a zdôvodnia akékoľvek svoje rozhodnutie, ktoré prijali v súvislosti s plnením funkcie. Nezatajujú žiadne informácie alebo činy, ak im to neukladá zákon.
 3. Primátor  a poslanci nebudú brániť zverejňovaniu informácií, pokiaľ nie je zákonom stanovené ich utajenie. K zverejňovaniu informácií budú pristupovať aktívne.
 4. Primátor  a poslanci podporia opatrenia, ktoré posilnia otvorenosť a transparentnosť pri výkone ich právomocí, pri poskytovaní služieb občanom a pri fungovaní mestského  úradu. 

   

Článok 15

Prijímanie a hodnotenie zamestnancov

 

 1. Pri prijímaní a menovaní zamestnancov úradu bude primátor  a poslanci, ak sú tohto procesu účastní, postupovať výlučne v súlade s princípmi profesionálnych schopností a zručností a na základe potrieb úradu.
 2. Plnenie pracovných úloh a dodržiavanie etických princípov správania sa zamestnancov budú primátor  a poslanci, ak sú tohto procesu účastní, posudzovať bez predsudkov a zaujatosti, objektívne, transparentne a v súlade s platnou legislatívou.

 

Článok 16

Rešpektovanie úloh zamestnancov verejnej správy

 1. Pri výkone svojich funkcií primátor  a poslanci rešpektujú úlohy a povinnosti zamestnancov úradu a bez zaujatosti im poskytnú potrebné informácie v súlade s ich postavením a funkciou v úrade.
 2. Primátor  a poslanci za žiadnych okolností nevyžadujú od zamestnancov úradu, aby zanedbávali alebo obchádzali platné nariadenia a zákony s cieľom poskytnúť priamy alebo nepriamy prospech sebe, svojim príbuzným alebo iným jednotlivcom, prípadne skupine jednotlivcov.
 3. Primátor  a poslanci podporujú opatrenia, ktoré vedú k zvýšeniu efektívnosti a flexibilnosti fungovania zamestnancov a uplatňujú princípy ich pozitívnej motivácie.

 
 

Článok 17

Spolupráca s médiami

 1. Primátor  a poslanci zodpovedia otvorene a v plnom rozsahu otázky zástupcov médií, ktoré sa týkajú výkonu ich funkcií. Primátor  a poslanci poskytnú všetky požadované informácie, súvisiace s výkonom funkcií v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov a zákonom o ochrane utajovaných skutočností.Článok
18

Pravidlá upravujúce volebnú kampaň

 1. Primátor  a poslanci počas výkonu svojej funkcie nepoužívajú finančné prostriedky mesta ani mestský  majetok v prospech volebnej kampane svojej, iného kandidáta alebo politickej reklamy.
 2. Primátor  a poslanci počas výkonu svojej funkcie nenútia žiadnym spôsobom občanov ani iných volených predstaviteľov či zamestnancov hlasovať inak ako podľa ich vlastného svedomia.
 3. Primátor  a poslanci sa nesnažia získať hlasy voličov nepravdivými výrokmi o iných kandidátoch, využívaním násilia alebo vyhrážania, navádzaním na porušovanie volebných pravidiel alebo výsledkov volieb, prísľubom finančných prostriedkov alebo iných darov či zvýhodnenia pri výkone svojej budúcej funkcie.

   

Článok 19

Záverečné ustanovenia

 1. Volení funkcionári a zamestnanci nakladajú s informáciami získanými pri výkone samosprávy s potrebnou dôvernosťou a poskytujú im príslušnú ochranu. Prihliadajú pritom  k právu verejnosti na prístup k informáciám v rozsahu danom príslušnými zákonmi (zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, zák. č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov).
 2. Tento kódex bol schválený Mestským zastupiteľstvom Stará Turá nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov dňa 23. 8. 2018, uznesením č. 30 – XXXVII/2018.
 3. Tento kódex bude zverejnený na úradnej tabuli mesta Stará Turá a na webovom sídle úradu.
 4. Kódex nadobúda účinnosť dňom podpisu.

 


V Starej Turej  dňa 23. 8. 2018

 

 Ing. Anna Halinárová
primátorka mesta