Ochrana osobných údajov, pravidlá služby Otázky občanov

K stiahnutiu

K stiahnutiu

Ochrana osobných údajov - registrácia

Poskytnutím osobných údajov  súhlasím s ich použitím za účelom registrácie v informačnom systéme mesta za účelom ma informovať o dianí v meste. Mesto Stará Turá, Ul SNP 1/2,  916 01 Stará Turá bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o ochrane osobných údajov ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.

Kontaktné údaje na zodpovednú osobu: zodpovedna.osoba@staratura.sk 
Príjemcovia alebo kategórie príjemcov: Mesto Stará Turá, Ul SNP 1/2,  916 01 Stará Turá
Prenos osobných údajov do tretej krajiny: nebude
Doba uchovávania osobných údajov: po dobu trvania účelu

Práva Poskytovateľa osobných údajov:

 • Súhlas so spracovaním osobných údajov môže Poskytovateľ kedykoľvek bezplatne odvolať písomnou formou na adrese Mesto Stará Turá, Ul SNP 1/2,  916 01 Stará Turá,
 • Poskytovateľ má právo požadovať od Mesto Stará Turá, Ul SNP 1/2,  916 01 Stará Turá prístup k jeho osobným údajom a právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo právo namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov,
 • Poskytovateľ má právo obhajovať svoje práva prostredníctvom zodpovednej osoby alebo podaním podnetu na šetrenie, sťažnosti, dozornému orgánu; na Slovensku Úradu na ochranu osobných údajov v zmysle §100 zákona č.: 18/2018 Z. z.


 

Ochrana osobných údajov - služba Otázky občanov

Poskytnutím osobných údajov  súhlasím s ich zverejnením na webovej stránke www.staratura.sk pri mojom príspevku a ich spracovaním za účelom ďalšieho kontaktu. Mesto Stará Turá, Ul SNP 1/2,  916 01 Stará Turá bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o ochrane osobných údajov ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.

Kontaktné údaje na zodpovednú osobu: zodpovedna.osoba@staratura.sk 
Príjemcovia alebo kategórie príjemcov: Mesto Stará Turá, Ul SNP 1/2,  916 01 Stará Turá
Prenos osobných údajov do tretej krajiny: nebude
Doba uchovávania osobných údajov: po dobu trvania účelu

Práva Poskytovateľa osobných údajov:

 • Súhlas so spracovaním osobných údajov môže Poskytovateľ kedykoľvek bezplatne odvolať písomnou formou na adrese Mesto Stará Turá, Ul SNP 1/2,  916 01 Stará Turá,
 • Poskytovateľ má právo požadovať od Mesto Stará Turá, Ul SNP 1/2,  916 01 Stará Turá prístup k jeho osobným údajom a právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo právo namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov,
 • Poskytovateľ má právo obhajovať svoje práva prostredníctvom zodpovednej osoby alebo podaním podnetu na šetrenie, sťažnosti, dozornému orgánu; na Slovensku Úradu na ochranu osobných údajov v zmysle §100 zákona č.: 18/2018 Z. z.

 
 

Informovanie o ochrane osobných údajov zák.č. 18/2018 Z.z. vyžadovaných podľa osobitných zákonov - matričný úrad, hlásenie pobytu, voľby a referendum

Prevádzkovateľ: Mesto Stará Turá, ul. SNP 1/2, Stará Turá
Kontaktné údaje na zodpovednú osobu: zodpovedna.osoba@staratura.sk

Právny základ:

 • zák. č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR
 • zák. č. 154/1994 Z.z. o matrikách
 • zák. č. 36/2005 Z.z. o rodine a o zmene a doplnení neskorších zákonov
 • zák. č. 300/1993 Z.z. o mene a priezvisku
 • zák. č. 599/2001 Z.z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách okresnými úradmi a obcami
 • vyhláška MV SR č. 302/1994 Z.z.
 • zák. č. 275/2014 Z. z. o zaručenej konverzii
 • zák. č. 305/2013 Z.z. zákon o e-Governmente
 • zák. č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva
 • zák č. 490/1991 Z.z. o spôsobe vykonávania referenda
 • VZN č. 4/2010 - Nar. o vykonaní miestneho referenda v meste Stará Turá


Príjemcovia alebo kategórie príjemcov:
Mesto Stará Turá, ul. SNP 1/2, fyzické osoby s trvalým pobytom mesto Stará Turá

Prenos osobných údajov do tretej krajiny:
nie

Doba uchovávania osobných údajov:
podľa osobitných zákonov


Mesto Stará Turá  po splnení účelu spracúvania osobných údajov bez zbytočného odkladu zabezpečí likvidáciu osobných údajov pokiaľ to osobitný zákon nevyžaduje inak. Mesto Stará Turá vyhlasuje, že zabezpečí primeranú úroveň ochrany osobných údajov a že bude spracúvať osobné údaje len v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o ochrane osobných údajov a ani osobitným zákonom, podľa ktorých sa osobné údaje spracovávajú.

Práva žiadateľa:

 • žiadateľ má právo požadovať od Mesta Stará Turá  prístup k jeho osobným údajom a právo na ich opravu, ako aj právo na prenosnosť údajov,
 • žiadateľ má právo obhajovať svoje práva prostredníctvom zodpovednej osoby alebo podaním podnetu na šetrenie, sťažnosti, dozornému orgánu, na Slovensku Úradu na ochranu osobných údajov v zmysle §100 zákona č.: 18/2018 Z. z.
   

Pravidlá služby Otázky občanov

 • V súlade s doteraz uvedeným si mesto Stará Turá vyhradzuje právo neuverejniť mail s vulgárnym obsahom, anonymné maily alebo maily, ktoré sa netýkajú problematiky mestskej samosprávy. 
 • Táto rubrika nenahrádza chat. Otázky, ktoré sa opakujú, nemusia byť uverejnené na webovej stránke, ale autor bude mailom informovaný o existencii podobnej otázky. 
 • Za anonymné príspevky sa považujú aj príspevky s neúplne uvedeným menom a priezviskom, e-mailovou adresou, príspevky s nesprávne uvedenou e-mailovou adresou, prípadne falošnou adresou. 
 • Príspevky, ktoré budú obsahovať vulgárne poznámky alebo nevecné urážky voči tretím osobám, môžu byť redakčne krátené alebo ignorované. 
 • Prosíme, zvážte stanovenie otázky. Otázky smerujúce k iným subjektom musíme sprostredkovať a ich zodpovedanie si vyžaduje dlhšie časové obdobie.

Zakazuje sa predovšetkým: 

 • rasizmus a propaganda násilia, 
 • vyzývať na páchanie trestných činov, 
 • uvádzať linky na externé webové stránky, 
 • skrytá reklama, 
 • hrubé vyjadrovanie a urážky voči iným používateľom alebo tretím osobám, 
 • uvádzať texty, ktoré sú svojou podstatou v rozpore so zákonmi Slovenskej republiky.

 

Nastavenia cookies