Občan vybavuje

Životné prostredie, odpady

Výrub drevín

Na výrub dreviny sa vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody, ak tento zákon neustanovuje inak. Súhlas na výrub dreviny sa môže v odôvodnených prípadoch vydať len po posúdení ekologických a estetických funkcií dreviny a vplyvov na zdravie človeka a so súhlasom vlastníka alebo správcu, prípadne nájomcu, ak mu takéto oprávnenie vyplýva z nájomnej zmluvy, pozemku, na ktorom drevina rastie, ak žiadateľom nie je jeho vlastník (správca, nájomca) a po vyznačení dreviny určenej na výrub.

Súhlas na výrub dreviny sa nevyžaduje:

 • na stromy s obvodom kmeňa do 40 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, a súvislé krovité porasty v zastavanom území obce s výmerou do 10 m2 a za hranicami zastavaného územia obce s výmerou do 20 m2, (neplatí ak drevina rastie na území s druhým alebo tretím stupňom ochrany, na cintorínoch, v zastavanom území obce na miestach voľne prístupných verejnosti (ďalej len „verejná zeleň“) alebo na ornej pôde ako solitér, stromoradie, skupina stromov alebo súčasť terasy alebo medze).
 • pri obnove produkčných ovocných drevín na účely výsadby nových ovocných drevín, ak sa ich výsadba uskutoční do 18 mesiacov odo dňa výrubu, (povinnosť  túto skutočnosť písomne oznámiť a zároveň preukázať splnenie podmienok na výrub drevín orgánu ochrany prírody najneskôr do piatich dní od uskutočnenia výrubu)
 • na stromy s obvodom kmeňa do 80 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, ak rastú v záhradách a záhradkárskych osadách,
 • pri bezprostrednom ohrození zdravia alebo života človeka alebo pri bezprostrednej hrozbe vzniku značnej škody na majetku, (povinnosť  túto skutočnosť písomne oznámiť a zároveň preukázať splnenie podmienok na výrub drevín orgánu ochrany prírody najneskôr do piatich dní od uskutočnenia výrubu)
 • ak oprávnenie alebo povinnosť výrubu vyplýva z osobitných predpisov,
 • ak je výrub preukázateľne nevyhnutný na zabezpečenie starostlivosti o osobitne chránenú časť prírody a krajiny a ak ho vykonáva alebo obstaráva organizácia ochrany prírody,
 • ak orgán ochrany prírody vopred písomne určí, že výrub je preukázateľne nevyhnutný na zabezpečenie starostlivosti o osobitne chránenú časť prírody a krajiny,
 • na dreviny inváznych druhov,
 • na porasty rýchlorastúcich drevín založené na poľnohospodárskej pôde v súlade s osobitným predpisom a plantáže vianočných stromčekov a okrasných drevín,
 • na územiach so štvrtým alebo piatym stupňom ochrany, kde je výrub drevín zakázaný.


Výrub dreviny možno vykonať len po jej predchádzajúcom vyznačení orgánom ochrany prírody a po právoplatnosti súhlasu orgánu ochrany prírody, ktorým je vykonávateľ výrubu povinný sa na požiadanie preukázať.

 


Maloplošné chránené územia v Starej Turej

 1.  Prírodná pamiatka Borotová

Územie sa nachádza v Bielych Karpatoch v masíve Javoriny, v pramennej časti Topoleckého potoka, s výmerou 1,48 ha. Vytvoril sa tu komplex vlhkomilných lúčnych spoločenstiev so silným zastúpením ostríc. Z ohrozených druhov je tu významný výskyt vstavačovca májového. Ďalej je tu vŕba rozmarínolistá, páperník úzkolistý, sitina rozložitá... Zo živočíšstva sú významné hlavne bezstavovce: babôčka admirálska, množstvo druhov pavúkov a chrobákov. Je tu miesto rozmnožovania salamandry škvrnitej a kunky žltobruchej. Takmer celé územie PP Borotová je zároveň územím európskeho významu a platí v ňom štvrtý stupeň ochrany. 
 

 1. Chránený areál Pavúkov jarok 

Skladá sa z dvoch samostatných častí vzdialených od seba asi 650 m. Jednou z nich je niva potoka v Pavúkovom jarku od Žandárskeho mosta po ústie do vodnej nádrže Dubník II. a druhou je niva potoka Kostolník medzi osadou Drgonova Dolina a osadou U Vankov. Chránený areál Pavúkov jarok má výmeru 22,49 ha a je súčasťou európskej sústavy chránených území NATURA 2000, platí tu štvrtý stupeň ochrany. Predmetom ochrany sú nivné lúky s relatívne zachovalými brehovými porastami s bohatými populáciami motýľov rodu Maculinea.
 

 1. Prírodná pamiatka Šášnatá

Predstavuje potok s brehovými porastmi v dĺžke 0,95 km s výmerou 0,19 ha východne od železničnej stanice v Starej Turej. Vlastný brehový  porast  tvorí jelša lepkavá s prímesou vŕb. Po pravej strane sa potok rozlieva do alúvia širokého 50 – 60 m porasteného močiarnou vegetáciou. V hornej časti sú pramene  s vyzrážaným limonitom. V tejto časti republiky sa jedná o zriedkavý krajinný prvok, ktorý si zasluhuje svoju ochranu aj s prihliadnutím na výskyt vstavača májového v okrajových partiách. Územie je zaradené do štvrtého stupňa ochrany. 

Nastavenia cookies