Občan vybavuje

Komunálny odpad a drobné stavebné odpady - tlačivá

Mesto Stará Turá vyrubuje poplatok za tuhé komunálne odpady a drobné stavebné odpady rozhodnutím pre:

  • fyzické osoby ktoré majú v meste trvalý pobyt, prechodný pobyt a ktoré sú v meste oprávnené užívať alebo užívajú  nehnuteľnosť ako je byt, dom, chata a pod.
  • právnické osoby, ktoré  sú oprávnené užívať  alebo užívajú nehnuteľnosť na iný účel ako na podnikanie
  • podnikateľ, ktorý  je   oprávnený  užívať nehnuteľnosť  na účel podnikania

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavený odpad sa platí v 2 splátkach :

  1. splátka do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti /t.j. do 45 dní odo dňa prevzatia rozhodnutia/
  2. splátka do 30.9. bežného roka

Sadzba poplatku, úľavy a oslobodenia sú stanovené v platnom všeobecne záväznom nariadení  na aktuálny rok.
 

K stiahnutiu
Nastavenia cookies