Občan vybavuje

Osvedčovanie listín a podpisov

OSVEDČOVANIE LISTÍN

Potrebné doklady:

 • originál listiny
 • fotokópia listiny
 • preukaz totožnosti osoby, ktorá predkladá listinu

Poplatky: 2 €, za každú aj začatú stranu
Doba vybavenia: na počkanie

 

OSVEDČOVANIE PODPISOV

Potrebné doklady:

 • preukaz totožnosti osoby, ktorej sa podpis overuje
 • listina na ktorej má byť podpis osvedčený

Poplatky: 2 €, za každý podpis
Doba vybavenia: na počkanie


OSVEDČOVANIE

Osvedčovaním odpisov a kópií listín Mestský úrad potvrdzuje, že sa kópia listiny zhoduje s originálom. Preto je pri osvedčovaní vždy potrebné predložiť aj originál listiny. Podľa Usmernenia č.3/2010 Ministerstva vnútra SR, od 01.07.2010 osoba, ktorá predkladá listinu na osvedčenie poskytne meno, priezvisko, rodné číslo (dátum narodenia) a údaj o pobyte pracovníkovi, ktorý listinu osvedčuje.
Za originál listiny sa považuje aj už osvedčená kópia. Pri osvedčovaní listín sa osvedčuje obsah, správnosť ani pravdivosť skutočností uvádzaných v listine sa neosvedčuje.
Osoba, ktorej podpis sa osvedčuje musí byť vždy prítomná, nesmie ju podpísať iná osoba. Podpisuje sa pred pracovníkom, ktorý podpis osvedčuje. Svoju totožnosť pri osvedčovaní preukazuje občan platným občianskym preukazom, alebo cestovným pasom.

Mesto nevykonáva osvedčovanie,

 • ak ide o listiny, ktoré sa majú použiť v cudzine,
 • odpisov alebo kópií občianskych preukazov, vojenských preukazov, služobných preukazov a obdobných preukazov,
 • ak ide o odpisy alebo výpisy zo súboru popisných informácií a zo súboru geodetických informácií katastra nehnuteľností,
 • ak sa odpis listiny alebo jej kópia nezhoduje s predloženou listinou,
 • ak nemožno porovnať odpis listiny alebo jej kópiu s predloženou listinou, pretože je na to potrebné odborné posúdenie (napríklad mapy, geometrické plány),
 • ak je listina napísaná v inom ako v štátnom jazyku; to sa nevzťahuje na listiny napísané v českom jazyku
 • ak ide o zmenky
K stiahnutiu
Publikované: 24.6.2021 | Aktualizácia: 8.2.2023
Nastavenia cookies