Občan vybavuje

Daň z nehnuteľností - tlačivá

Daň z nehnuteľností vyrubuje mesto Stará Turá každoročne podľa stavu k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia na celé zdaňovacie obdobie jedným rozhodnutím. Pri nadobudnutí nehnuteľností vydražením alebo dedením, správca dane vyrubí rozhodnutím pomernú časť dane z nehnuteľností vydražiteľovi, alebo dedičovi. Daňovník je vlastník, správca, nájomca, alebo užívateľ nehnuteľností.

Daň z nehnuteľností sa platí v dvoch splátkach, I. splátka do 15 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia (t.j. do 45 dní od prevzatia rozhodnutia) a II. splátka do 31.10. aktuálneho roku.

Sadzby dane, oslobodenia a zníženia dane z nehnuteľností sú uvedené v aktuálnom VZN o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní (doplnok aktuálneho VZN).

 

Všeobecne záväzné nariadenia k DZN

K stiahnutiu

Materiál k výpočtu dane z nehnuteľností

K stiahnutiu

Tlačivá

K stiahnutiu

 


INFORMÁCIA O ZMENÁCH V TLAČIVE PRIZNANIA s účinnosťou od 1. septembra 2023

1. Úprava súvisí so zákonom č. 2/2023 Z. z., ktorý v čl. II novelizoval zákon. V § 6 ods. 1 písm. a) zákona sa medzi skupinu pozemkov orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady a trvalé trávnaté porasty zaradia aj ostatné plochy, ak sa využívajú na poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo alebo účel spojený s poľnohospodárstvom alebo lesným hospodárstvom a zároveň sa takto využívané pozemky vylúčili zo skupiny pozemkov uvedených v § 6 ods. 1 písm. c).


Zmena - II. ODDIEL – Daň z pozemkov
- úprava v riadku 04 – Druh pozemku

  • v písmene A - doplnený text „ostatné plochy, ak sa využívajú na poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo alebo účel spojený s poľnohospodárstvom alebo lesným hospodárstvom“,
  • v písmene H - doplnený text „okrem ostatných plôch podľa písmena A“

2. Úprava súvisí so zákonom č. 470/2021 Z. z., ktorým sa novelizoval zákon. V § 17 ods. 3 zákona sa medzi fakultatívne zníženia dane a oslobodenia od dane doplnili stavby a nebytové priestory alebo ich časti využívané na šport.

Zmena - PRÍLOHA k § 17 ods. 2 a 3 zákona
- úprava k Oddielu III. – STAVBY

  • v písmene b) – doplnený text „stavby alebo ich časti užívané na šport“ - úprava k Oddielu IV. – BYTY
  • v písmene b) – doplnený text „nebytové priestory alebo ich časti užívané na šport“

Ostatné oddiely tlačiva priznania sú nezmenené.

Publikované: 18.1.2011 | Aktualizácia: 7.9.2023
Nastavenia cookies