Občan vybavuje

Daň z nehnuteľností - tlačivá

Daň z nehnuteľností vyrubuje mesto Stará Turá každoročne podľa stavu k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia na celé zdaňovacie obdobie jedným rozhodnutím. Pri nadobudnutí nehnuteľností vydražením alebo dedením, správca dane vyrubí rozhodnutím pomernú časť dane z nehnuteľností vydražiteľovi, alebo dedičovi. Daňovník je vlastník, správca, nájomca, alebo užívateľ nehnuteľností.

Daň z nehnuteľností sa platí v dvoch splátkach, I. splátka do 15 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia (t.j. do 45 dní od prevzatia rozhodnutia) a II. splátka do 31.10. aktuálneho roku.

Sadzby dane, oslobodenia a zníženia dane z nehnuteľností sú uvedené v aktuálnom VZN o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní (doplnok aktuálneho VZN).

 

Všeobecne záväzné nariadenia k DZN

K stiahnutiu

Materiál k výpočtu dane z nehnuteľností

K stiahnutiu

Tlačivá

K stiahnutiu

Publikované: 18.1.2011 | Aktualizácia: 10.9.2021
Nastavenia cookies