Občan vybavuje

Bytová politika

Žiadosť o obecný byt si môže občan podať osobne v podateľni MsÚ, poštou, elektronicky e-mailom na byty@staratura.sk alebo cez elektronický formulár Všeobecná agenda (web porál slovensko.sk) , kde však do 30 dní musí doručiť aj originál žiadosti s podpisom žiadateľa a prílohu – potvrdenie o príjme.

Zoznamy uzatvorených nájomných zmlúv (bytov) sa nachádza tu. Aktálny zoznam sa nachádza k nahliadnutiu aj na Oddelení ekonomiky a majetku mesta MsÚ.

Účasť verejnosti

Žiadatelia sa môžu zúčastniť   samotného procesu prípravy na zaradenie ich žiadostí  do výberu  o pridelenie  bytu  na základe  splnenia podmienok podľa zákona č. 443/2010 Z.z. V Starej Turej sa v prípadoch, v ktorých sa potvrdilo, že  žiadatelia    splnili    podmienky   uvedeného  zákona sa   pridelenie bytu  robí  len  na základe  žrebovania , aby sa   ku všetkým týmto žiadateľom pristupovalo rovnako a aby sa v maximálnej miere vylúčil subjektivistický  prístup alebo zvýhodňovanie  niektorého zo žiadateľov . Zároveň  sa  o tomto procese zaradenia do žrebovania   môžu žiadatelia aj informovať, okrem toho je im  aj doručované osobitné oznámenie o zaradení do žrebovania o pridelenie bytu,  v tejto súvislosti  sa môžu zúčastniť  aj samotného žrebovania o pridelení bytu. V prípade  možného prideľovania bytu z dôvodu  náhlej alebo nepredpokladanej sociálnej núdze , ktoré sa nerobí  žrebovaním  -  sa  žiadatelia môžu zúčastniť zasadnutia sociálnej komisie, ktorá tieto prípady rieši . Toto   zasadnutie sociálnej komisie,  ktoré rozhoduje o tomto  prideľovaní bytu  je verejné –  účasť žiadateľov  je umožnená bez ďalšieho schvaľovania ich  účasti členmi komisie.


Štatistické Informácie  (k 1.4.2022):
Mesto Stará Turá má k dispozícii 201 obecných bytov. Od 1.4. 2022 sú 3 byty neobsadené z dôvodu plánovanej rekonštrukcie bytového domu Ul. Mýtna 595/58 (byty sa obsadia po rekonštrukcii). 
Pomer medzi počtom žrebovaných a pridelených nájomných bytov je  49/8 (žrebované/pridelené) u bytového domu na Ul. gen. M. R. Štefánika č. 377.


 

K stiahnutiu

Súvisiace odkazy
Nastavenia cookies