Občan vybavuje

Bytová politika

Žiadosť o obecný byt si môže občan podať osobne v podateľni MsÚ, poštou, e-mailom na byty@staratura.sk, kde však do 30 dní musí doručiť aj originál žiadosti s podpisom žiadateľa a prílohu – potvrdenie o príjme.

Mesto Stará Turá prideľuje nájomné byty na základe odporúčania Komisie MsZ pre sociálne veci a bývanie a na základe rozhodnutia primátora mesta. Zasadnutia komisii sú verejné, pozvánky sú zverejňované v sekcii úradná tabuľa. Zápisnice z komisii sú prístupné v sekcii Samospráva – Primátor mesta, Mestské zastupiteľstvo, Komisie mestského zastupiteľstva. Byty nežrebujeme. V súčasnosti sa prideľovanie bytov realizuje na základe pravidiel podľa VZN č. 1/2016 – Nar. o obecných bytoch (k stiahnutiu nižšie).

Aktuálny zoznam uzatvorených nájomných je k dispozícii v pdf súboroch nižšie. Zoznam sa nachádza k nahliadnutiu aj na Oddelení ekonomiky a majetku mesta MsÚ.

Obecné a nájomné byty vo vlastníctve mesta  STARÁ  TURÁ


Aktualizácia 07/2020 - Všetky byty sú na 100% obsadené.     
                                 

       BYTY

1- izb.

2-izb.

2-izb. bezb.

3-izb.

SPOLU

Gen.Štefánika380
obecné byty

14

-

-

-

14

Gen.Štefánika373
obecný byt

-

-

-

1

1

Jiráskova 165
obecné byty

-

2

-

-

2 

Mýtna 595

obecné byty

8

6

-

-

14

Mýtna 537

nájomné byty

4

15

5

15

39

Mýtna 537

nájomné byty

7

14

1

-

22

Hlubockého 676
nájomné byty

-

14

-

-

14

Hlubockého 306

nájomné byty

 

12

-

3

15

BYTY SPOLU

33

63

6

19

121

   

K stiahnutiu