Občan vybavuje

Sociálna pomoc

K stiahnutiu

Oddelenie školstva a sociálnych vecí zabezpečuje sociálnu starostlivosť obyvateľom mesta Stará Turá a miestnych častí. Pôsobnosť oddelenia vyplýva najmä zo zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele,  zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a všeobecne záväzných  nariadení mesta Stará Turá ako aj z Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Stará Turá.

Sociálnu starostlivosť občanom mesta Stará Turá poskytuje formou: 

  1. sociálneho poradenstva
  2. sociálnych služieb 
  3. jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a mimoriadnej sociálnej dávky
  4. jednorazového príspevku pre narodené dieťa
  5. charitatívnej pomoci
  6. opatrení sociálnoprávnej ochrany detí
  7. inštitútu osobitného príjemcu štátnych sociálnych dávok z UPSVaR
  8. krátkodobého azylového ubytovania.


Mgr. Elena SLÁDKOVÁ
vedúca oddelenia

Tel.: 032 746 1628, 0918 627 392
Fax: 032 776 4276
e-mail:  elena.sladkova(zavináč)staratura.sk, socialne(zavináč)staratura.sk


Ing. Jaroslava ANTALOVÁ
referent sociálnych služieb

Tel.: 032 746 1645, 0915 984 306
Fax: 032 776 4276
e-mail:  jaroslava.antalova(zavináč)staratura.sk, soc_referat(zavináč)staratura.sk


Mgr. Ivona MARTINKOVÁ

referent sociálnych služieb

Tel.: 032 746 1646
Fax: 032 776 4276
e-mail:  ivona.martinkova(zavináč)staratura.sk


Bc. Janka MACÚCHOVÁ
vedúca Zariadenia opatrovateľskej služby
Tel.: 032 776 3804, 0905 554 872
Fax: 032 776 4276
e-mail:  zos(zavináč)gtsmail.sk, zos(zavináč)staratura.sk, janka.macuchova(zavináč)staratura.sk

 

Publikované: 20.3.2015 | Aktualizácia: 8.7.2020