Elektronické aukcie

Elektronická aukcia sa vo verejnom obstarávaní používa po úplnom vyhodnotení ponúk ako ďalšia fáza procesu, kedy uchádzači, ktorí splnili podmienky verejného obstarávateľa/obstarávateľa sú elektronickými prostriedkami vyzvaní na predkladanie nových ponúk upravených smerom nadol, pričom je možné súťažiť nižšiu cenu, ako aj iné podmienky  ponúk (kritériá) tak, ako to určuje zákon o verejnom obstarávaní (napr. ekonomicky  najvýhodnejšia ponuka s prihliadnutím na technické požiadavky zákazky).

Elektronická aukcia nie je samostatný postup, ale je súčasťou postupu zadávania zákazky, konkrétne vyhodnotenia ponúk automatizovaným spôsobom.

Uchádzači sa navzájom nepoznajú, majú však v každom okamihu priebehu aukcie informácie o svojom poradí a môžu vylepšovať svoju ponuku tak, aby sa stali úspešnými.

 Nastavenia cookies