Participatívny rozpočet

 

Všetky aktuálne informácie o participatívnom rozpočte nájdete aj na internetovej stránke: https://staratura.hlasobcanov.sk/

 

Participatívny rozpočet je procesom dobrovoľnej a priamej demokracie, v rámci ktorej môžu obyvatelia a členovia komunít, združení, nadácií a iných inštitúcii venujúcim sa verejnoprospešnej činnosti diskutovať a rozhodovať o využití výdavkovej časti rozpočtu mesta. Ide o nástroj zapojenia verejnosti do procesu rozhodovania o rozpočte cez formu tvorby konkrétnych projektov, ich  výber, voľbu a následný monitoring.

K prioritám vedenia Mesta Stará Turá patrí transparentnosť, otvorenosť a efektívnosť samosprávy. Preto sa vedenie rozhodlo zapojiť do projektu participatívneho rozpočtu širokú verejnosť v Starej Turej, a tým umožniť občanom priamo sa podieľať na rozhodovaní o prerozdeľovaní finančných prostriedkov z rozpočtu mesta.

Dňa 19.9.2019 schválilo mestské zastupiteľstvo  všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2019 - Nar., ktorým sa určujú pravidlá Participatívneho rozpočtu pre Starú Turú (ďalej len „nariadenie “). Podmienky v nariadení zabezpečia od roku 2020 možnosť stretávania sa a prípravy nápadov a projektov pre participatívny rozpočet a jeho prípravu na tieto projekty na rok 2021 a v roku 2021 zabezpečenie realizácie a monitoringu prvých projektov. Ďalej sa bude v meste Stará Turá pokračovať v dvojročnom intervale patricipatívneho rozpočtu. 

V nariadení je odporúčaný objem finančných prostriedkov určených na participatívny rozpočet v sume maximálne 15 000 eur vrátane DPH. Maximálna výška podpory pre jeden projekt je 2 500 eur vrátane DPH a zahŕňa náklady na vlastnú realizáciu projektu a náklady spojené s vypracovaním technickej dokumentácie. 

K stiahnutiu

Participatívny rozpočet v roku 2020/2021

Participatívny rozpočet pozastavený

 Mesto Stará Turá v nadväznosti na zložitú finančnú situáciu, v ktorej sa mestá po znížení podielových daní ocitnú v tomto a pravdepodobne i v ďalšom kalendárnom roku hľadá v súčasnosti položky v rozpočte, ktoré by bolo možné krátiť, a tým zabezpečiť základný chod mesta a jeho prioritných oblastí počas nadchádzajúceho obdobia. Žiaľ, pri aktuálnej situácii, kedy nie je možné odhadnúť možnosti realizácie projektov z rôznych oblastí života mesta a občanov v rámci participatívneho rozpočtu a nedostatku informácii o tom, kedy sa situácia upokojí, nevieme ako ďalej pokračovať pri realizácii PR v našom meste. Veľmi zložité by bolo v nadchádzajúcom roku aj financovanie PR zo strany mesta. Vedenie mesta teda pozastavuje tohtoročné aktivity participatívneho rozpočtu a podľa aktuálnej situácie by sme participatívny rozpočet spustili až v budúcom roku (stretávanie sa komunít, zber žiadostí – projektov, hlasovanie verejnosti). Realizácia vybraných projektov by potom prebehla v roku 2022. Do dnešného dňa nebol zatiaľ predložený žiadny projekt, preto sme sa rozhodli situáciu okolo participatívneho rozpočtu uzatvoriť už teraz. Veríme, že nové projekty na nás počkajú do obdobia, kedy sa situácia na Slovensku upokojí a my si naplno budeme môcť užiť nápady, ktoré z participatívneho rozpočtu vzídu.

 

Kontaktná osoba:

Mgr. Lívia Boorová

vedúca kancelárie primátora

Tel: +421 32746 16 18

+41915 984 309

E-mail: kancelaria@staratura.sk

 

Aj Váš nápad môže cez PR zlepšiť život v našom meste.

Prvé verejné stretnutie k PR bude vo veľkej zasadačke MsÚ dňa 10. februára 2020 17:00 h.
Tu sa dozviete bližšie informácie o PR – Čo je participatívny rozpočet? Ako funguje? Čo môžem urobiť ja? 

 

 

Časový harmonogram pre roky 2020/2021

 

Harmonogram jednotlivých etáp participatívneho rozpočtu mesta Stará Turá na rok 2020

10.02.2020 Úvodné verejné stretnutie, predmetom ktorého bude:

  • bližšie informácie o PR – Čo je participatívny rozpočet? Ako funguje? Čo môžem urobiť ja? 
  • prezentácia všetkých nápadov/neformálnych návrhov projektov, prirodzeným spôsobom sa formujúcich do participatívnych komunít
  • určenie harmonogramu a počtu stretnutí jednotlivých participatívnych komunít                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

24.2.2020 - 2. verejné stretnutie k PR, V marci a apríli -  ďalšie verejné stretnutia vytvorených participatívnych komunít. Termíny budú zverejnené na internetovej a FB stránke mesta Stará Turá. Žiadatelia môžu počas tejto doby prejednávať pripravované projekty so zamestnancami mesta a ďalšími partnermi v komunite.
15.5.2020 – 23:59 Podanie finálneho návrhu projektu
 elektronicky, dostupného na

https://staratura.hlasobcanov.sk/.

16.5. – 15.6.2020 Formálna a obsahová kontrola návrhov projektov zamestnancami MsÚ.
25.9.2020 Prezentačné verejné stretnutie, predmetom ktorého bude:

  • predstavenie jednotlivých návrhov projektov širokej verejnosti,
  • diskusia o jednotlivých návrhoch projektov.

1.10. – 31.10.2020 Hlasovanie občanov mesta Stará Turá o návrhoch projektov – všetky realizovateľné projekty budú zverejnené na stránke www.staratura.hlasobcanov.sk. Detailné postupy elektronického hlasovania a iné dôležité informácie týkajúce sa participatívneho
rozpočtu budú zverejnené na stránke mesta v sekcii „Hlas občanov“. Fyzické hlasovanie cez hlasovacie lístky bude možné formou hlasovacích lístkov, ktoré budú súčasťou októbrového čísla Staroturianskeho spravodajcu.

1.11. – 30.11.2020 Vyhodnotenie a zverejnenie výsledkov hlasovania.
1.1. – 31.12.2021 Realizácia víťazných projektov.
december 2021 Vyhodnotenie zrealizovaných projektov.