Participatívny rozpočet

 

Všetky aktuálne informácie o participatívnom rozpočte nájdete aj na internetovej stránke: https://staratura.hlasobcanov.sk/

 

Participatívny rozpočet je procesom dobrovoľnej a priamej demokracie, v rámci ktorej môžu obyvatelia a členovia komunít, združení, nadácií a iných inštitúcii venujúcim sa verejnoprospešnej činnosti diskutovať a rozhodovať o využití výdavkovej časti rozpočtu mesta. Ide o nástroj zapojenia verejnosti do procesu rozhodovania o rozpočte cez formu tvorby konkrétnych projektov, ich  výber, voľbu a následný monitoring.

K prioritám vedenia Mesta Stará Turá patrí transparentnosť, otvorenosť a efektívnosť samosprávy. Preto sa vedenie rozhodlo zapojiť do projektu participatívneho rozpočtu širokú verejnosť v Starej Turej, a tým umožniť občanom priamo sa podieľať na rozhodovaní o prerozdeľovaní finančných prostriedkov z rozpočtu mesta.

Dňa 19.9.2019 schválilo mestské zastupiteľstvo  všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2019 - Nar., ktorým sa určujú pravidlá Participatívneho rozpočtu pre Starú Turú (ďalej len „nariadenie “). Podmienky v nariadení zabezpečia od roku 2020 možnosť stretávania sa a prípravy nápadov a projektov pre participatívny rozpočet a jeho prípravu na tieto projekty na rok 2021 a v roku 2021 zabezpečenie realizácie a monitoringu prvých projektov. Ďalej sa bude v meste Stará Turá pokračovať v dvojročnom intervale patricipatívneho rozpočtu. 

V nariadení je odporúčaný objem finančných prostriedkov určených na participatívny rozpočet v sume maximálne 15 000 eur vrátane DPH. Maximálna výška podpory pre jeden projekt je 2 500 eur vrátane DPH a zahŕňa náklady na vlastnú realizáciu projektu a náklady spojené s vypracovaním technickej dokumentácie. 

K stiahnutiu

Participatívny rozpočet v roku 2020/2021

PARTICIPATÍVNY ROZPOČET V ROKU 2021 POZASTAVENÝ
(28.3.2021)
Mesto Stará Turá v nadväznosti na súčasnú epidemickú situáciu, v ktorej sa Slovensko ocitlo, nedokáže zabezpečiť podmienky participatívneho rozpočtu, ktoré sú stanovené vo VZN č. 7/2019 - Nar., ktorým sa určujú pravidlá participatívneho rozpočtu pre Starú Turú.
Žiaľ, dnes nevieme ani odhadnúť možnosti realizácie projektov z rôznych oblastí života mesta a občanov v rámci participatívneho rozpočtu a nemáme dostatok informácií, kedy sa situácia na Slovensku upokojí. Preto nevieme ako ďalej pokračovať pri realizácii PR v našom meste.
Vedenie mesta teda pozastavuje tohtoročné aktivity participatívneho rozpočtu a podľa aktuálnej situácie by sme participatívny rozpočet spustili na jeseň tohto roka, prípadne až v budúcom roku (stretávanie sa komunít, zber žiadostí – projektov, hlasovanie verejnosti).
Veríme, že nové projekty na nás počkajú do obdobia, kedy sa situácia na Slovensku upokojí a my si naplno budeme môcť užiť nápady, ktoré z participatívneho rozpočtu vzídu.

 

 

Kontaktná osoba:

Mgr. Lívia Boorová

vedúca kancelárie primátora

Tel: +421 32746 16 18

+41915 984 309

E-mail: kancelaria@staratura.sk

 

Aj Váš nápad môže cez PR zlepšiť život v našom meste.

Prvé verejné stretnutie k PR bude vo veľkej zasadačke MsÚ dňa 10. februára 2020 17:00 h.
Tu sa dozviete bližšie informácie o PR – Čo je participatívny rozpočet? Ako funguje? Čo môžem urobiť ja? 

 

 

Časový harmonogram pre roky 2020/2021

 

Harmonogram jednotlivých etáp participatívneho rozpočtu mesta Stará Turá na rok 2020

10.02.2020 Úvodné verejné stretnutie, predmetom ktorého bude:

  • bližšie informácie o PR – Čo je participatívny rozpočet? Ako funguje? Čo môžem urobiť ja? 
  • prezentácia všetkých nápadov/neformálnych návrhov projektov, prirodzeným spôsobom sa formujúcich do participatívnych komunít
  • určenie harmonogramu a počtu stretnutí jednotlivých participatívnych komunít                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

24.2.2020 - 2. verejné stretnutie k PR, V marci a apríli -  ďalšie verejné stretnutia vytvorených participatívnych komunít. Termíny budú zverejnené na internetovej a FB stránke mesta Stará Turá. Žiadatelia môžu počas tejto doby prejednávať pripravované projekty so zamestnancami mesta a ďalšími partnermi v komunite.
15.5.2020 – 23:59 Podanie finálneho návrhu projektu
 elektronicky, dostupného na

https://staratura.hlasobcanov.sk/.

16.5. – 15.6.2020 Formálna a obsahová kontrola návrhov projektov zamestnancami MsÚ.
25.9.2020 Prezentačné verejné stretnutie, predmetom ktorého bude:

  • predstavenie jednotlivých návrhov projektov širokej verejnosti,
  • diskusia o jednotlivých návrhoch projektov.

1.10. – 31.10.2020 Hlasovanie občanov mesta Stará Turá o návrhoch projektov – všetky realizovateľné projekty budú zverejnené na stránke www.staratura.hlasobcanov.sk. Detailné postupy elektronického hlasovania a iné dôležité informácie týkajúce sa participatívneho
rozpočtu budú zverejnené na stránke mesta v sekcii „Hlas občanov“. Fyzické hlasovanie cez hlasovacie lístky bude možné formou hlasovacích lístkov, ktoré budú súčasťou októbrového čísla Staroturianskeho spravodajcu.

1.11. – 30.11.2020 Vyhodnotenie a zverejnenie výsledkov hlasovania.
1.1. – 31.12.2021 Realizácia víťazných projektov.
december 2021 Vyhodnotenie zrealizovaných projektov.