Občan vybavuje

Evidencia obyvateľstva, súpisné čísla


Trvalý pobyt


Trvalý pobyt je pobyt občana v mieste jeho stáleho bydliska na území Slovenskej republiky. Občan má v tom istom čase iba jeden trvalý pobyt.
Prihlásenie občana na trvalý pobyt nezakladá nijaké právo k budove ani k jej vlastníkovi a má evidenčný charakter.
Za členov rodiny, môže hlásiť trvalý pobyt jeden z členov rodiny.
Za občana mladšieho ako 18 rokov a za občana, ktorý je pozbavený  spôsobilosti na právne úkony, alebo ktorého spôsobilosť na právne úkony je obmedzená, je povinný hlásiť trvalý pobyt jeho zákonný zástupca, prípadne opatrovník.


Doklady potrebné k hláseniu trvalého pobytu

občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze, ak nemá občiansky preukaz (nie žiadosť o vydanie nového občianskeho preukazu),
cestovný doklad Slovenskej republiky, ak nemá občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze alebo
osvedčenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky (nie staršie ako 6 mesiacov), ak nemá občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze, ani cestovný doklad Slovenskej republiky a rodný list dieťaťa - ak sa jedná o prihlásenie dieťaťa do 18 rokov je zákonný zástupca dieťaťa povinný predložiť okrem svojho dokladu totožnosti aj rodný list tohto dieťaťa vydaný orgánmi Slovenskej republiky

V súlade so Zák. č. 177/2018 Z.z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii), orgány verejnej moci sú pri svojej úradnej činnosti povinné a oprávnené získavať a používať údaje evidované v informačných systémoch verejnej správy a vyhotovovať si z nich výpisy a tieto údaje a výpisy si v nevyhnutnom rozsahu navzájom bezodplatne poskytovať.

Ak z technických dôvodov nie je možné získať údaje alebo výpisy z informačných systémov verejnej správy bezodkladne, orgány verejnej moci sú oprávnené požiadať osoby o predloženie výpisov z príslušných zdrojových registrov v listinnej podobe. V tomto prípade občan predkladá:

  • Doklad o vlastníctve alebo spoluvlastníctve budovy alebo jej časti (byt), vydaný podľa osobitného právneho predpisu (list vlastníctva, alebo rozhodnutie katastrálneho úradu o povolení vkladu, vydané správou katastra, nie z katasterportal.sk).


Lehota vybavenia:
na počkanie


Dieťa narodené na území SR - 1. prihlásenie

Miestom trvalého pobytu dieťaťa v čase jeho narodenia je miesto trvalého pobytu jeho matky.
Ak ide o dieťa narodené na území SR, je začiatkom trvalého pobytu deň jeho narodenia.


Dieťa narodené v zahraničí - 1. prihlásenie

Miestom trvalého pobytu dieťaťa v čase jeho narodenia je miesto trvalého pobytu jeho matky. Ak ide o dieťa narodené v zahraničí, je začiatkom trvalého pobytu deň jeho prihlásenia v ohlasovni.
Zákonný zástupca dieťaťa je povinný ohlasovni predložiť: Doklad totožnosti, Údaje potrebné na účel overenia vlastníckeho práva alebo spoluvlastníckeho práva k budove alebo jej časti, písomné Potvrdenie o súhlase s prihlásením dieťaťa na TP s osvedčeným podpisom vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov, ak sa vyžaduje, a rodný list dieťaťa vydaný orgánmi SR.

 

Odhlásenie občana z trvalého pobytu

  • Na návrh vlastníka

Ohlasovňa záznam o trvalom pobyte zruší na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti občanovi, ktorý nemá k budove alebo jej časti žiadne užívacie právo; návrh nemožno podať voči vlastníkovi alebo spoluvlastníkovi budovy alebo jej časti, manželovi alebo nezaopatrenému dieťaťu vlastníka alebo spoluvlastníka budovy alebo jej časti.


Občan predkladá:

platný občiansky preukaz, /právoplatné rozhodnutie súdu o rozvode manželstva, dohodu o vysporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov, rozhodnutie súdu o nariadení predbežného opatrenia, dohodu o zrušení alebo obmedzení užívacieho práva alebo právoplatné rozhodnutie súdu o zrušení alebo obmedzení užívacieho práva/

 

Skončenie trvalého pobytu

Občan, ktorý sa pripravuje na vycestovanie do zahraničia s cieľom trvalo žiť v  zahraničí, je povinný pred vycestovaním ohlásiť skončenie trvalého pobytu v ohlasovni, ktorá vedie údaje o jeho trvalom pobyte.

Občan, ktorý má pobyt v zahraničí a ktorý sa rozhodne počas tohto pobytu skončiť trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, môže ohlásiť jeho skončenie prostredníctvom zastupiteľského úradu Slovenskej republiky alebo prostredníctvom splnomocneného zástupcu v Slovenskej republike.

Ukončenie trvalého pobytu pri sťahovaní v rámci Slovenskej republiky občan hlási ohlasovni nového miesta trvalého pobytu pri prihlasovaní.

 


Prechodný pobyt


Doklady potrebné k hláseniu prechodného pobytu

občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze, ak nemá občiansky preukaz (nie žiadosť o vydanie nového občianskeho preukazu),
rodný list dieťaťa - ak sa jedná o prihlásenie dieťaťa do 18 rokov je zákonný zástupca dieťaťa povinný predložiť okrem svojho dokladu totožnosti aj rodný list tohto dieťaťa vydaný orgánmi Slovenskej republiky.

Ak hlási prechodný pobyt občan trvalo žijúci v zahraničí predkladá namiesto občianskeho preukazu platný cestovný doklad Slovenskej republiky.

V súlade so Zák. č. 177/2018 Z.z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii), orgány verejnej moci sú pri svojej úradnej činnosti povinné a oprávnené získavať a používať údaje evidované v informačných systémoch verejnej správy a vyhotovovať si z nich výpisy a tieto údaje a výpisy si v nevyhnutnom rozsahu navzájom bezodplatne poskytovať.

Ak z technických dôvodov nie je možné získať údaje alebo výpisy z informačných systémov verejnej správy bezodkladne, orgány verejnej moci sú oprávnené požiadať osoby o predloženie výpisov z príslušných zdrojových registrov v listinnej podobe. V tomto prípade občan predkladá:

  • Doklad o vlastníctve alebo spoluvlastníctve budovy alebo jej časti (byt), vydaný podľa osobitného právneho predpisu (list vlastníctva, alebo rozhodnutie katastrálneho úradu o povolení vkladu, vydané správou katastra, nie z katasterportal.sk).

Lehota vybavenia: na počkanie

Potvrdenie o trvalom/prechodnom pobyte
Potvrdenie o trvalom/prechodnom pobyte občana sa vydá na osobné dožiadanie občana s platným  občianskym  preukazom.

Občan predkladá: Platný občiansky preukaz

Lehota vybavenia: na počkanie

Správny poplatok: 7,-€/osoba, platí sa v hotovosti v pokladni MsÚ

  


Súpisné čísla

Označovanie domov upravuje zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a vyhláška č. 31/2003, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb (obe v znení platných predpisov). Súpisné číslo (čierne) má každá budova,  pokiaľ je v obci zavedený uličný systém uplatňuje sa označovanie aj orientačnými číslami (červené). Označovanie ulíc nie je iba povinnosťou vyplývajúcou zo zákona, ale slúži aj pre rýchlejšiu a správnu orientáciu v meste.
 

Nastavenia cookies