Poslanie mesta

Poslaním mesta je zabezpečovať verejnú správu na svojom území, prípadne prenesený výkon štátnej správy, za podmienok stanovených zákonmi, najmä ústavou SR a zákonom SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.Podľa § 10 zák.č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení orgánmi mesta sú:
 

  • mestské zastupiteľstvo
  • primátor mesta
     

Sídlo:
916 01 Stará Turá, SNP č. 1 / 2
tel.: 032/746 1616
fax: 032/776 4276
e-mail: msu@staratura.sk 
web:www.staratura.sk


Nastavenia cookies