Priebeh II. svetovej vojny

Tak ako pre iné zbrojárske závody na Slovensku, aj pre Micherovu staroturiansku fabriku vojnové obdobie znamenalo rozšírenie jej činnosti a  ďalší rast výroby na základe čoraz vyšších objednávok nemeckej Wehrmacht. S tým súvisela aj zvýšená potreba pracovných síl a  rast zamestnanosti. Kým v roku 1940  bolo v továrni 620 zamestnancov, v roku 1944 sa ich počet zvýšil na viac ako tisíc. Stará Turá z vojnového konfliktu v období krátko pred jeho vypuknutím a najmä v jeho prvých rokoch  ekonomicky de facto ťažila To nemôžme pri hodnotení vtedajšieho hospodárskeho vývoja nijako obísť alebo zastrieť.

Tak isto rástla prosperita Micherovej firmy. Vysoký prírastok výroby s minimálnym investíciami do strojného parku jej priniesli nadpriemerný rast zisku. Zvelaďovala sa továreň, začalo sa s realizáciou skromného sociálneho programu. V roku 1942 bol postavený spoločenský dom.

Rôzne finančné a daňové dôvody viedli k tomu, že sa počas vojnového obdobia menilo právne postavenie firmy. V roku 1941 bola staroturianska továreň premenená na účastinnú spoločnosť pod názvom  Michera, úč. spol., neskôr bol založený nový právny subjekt – Kovotechna,  úč. spol. Nech už bol názov taký, či onaký, zostáva nesporným faktom, že tu existovala zbrojná výroba, od ktorej sa potom odvíjal ďalší priemyselný vývoj Starej Turej v povojnových rokoch.

Historický výskum potvrdil, že Michera sa angažoval v tzv. občianskom odboji, ktorý v tom čase spolupracoval s komunistickou stranou (KSS). Nech už boli, alebo sú  špekulácie o motivácii Micherovej podpory protifašistického odboja akékoľvek, , faktom zostáva jeho historicky preukázaná  finančná a materiálna pomoc, ktorá bola naviac  spojená s nemalým osobným rizikom. Riziko takéhoto počínania potvrdzujú tragické osudy mnohých podobných, ktorí skončili vo väzeniach, koncentrákoch a na popraviskách. To nemožno obísť, ani zamlčať.

Katastrofálna porážka nemeckej armády pri Stalingrade a jej pribúdajúce neúspechy na frontoch druhej svetovej vojny našli odozvu na Slovensku a aj v kraji pod Javorinou, a to najmä  v raste ilegálneho hnutia. Jeho vyvrcholením bolo Slovenské národné povstanie. K partizánskej skupine pod velením Miloša Uhra, ktorá operovala v okolitých horách, sa čoraz viacej pridávali aj zamestnanci Micherovej fabriky i materiálnou pomocou vo forme dodávok liekov, zdravotníckeho materiálu, potravín a oblečenia. Strediskom opráv zbraní sa stala nástrojáreň, kde tiež vyrábali tlmiče. Aj vďaka tejto pomoci partizáni  mohli v kraji operovať až do oslobodenia Červenou a rumunskou armádou v apríli 1945.

Prezieravé vedenie  firmy, vidiac nezvratný výsledok blížiaceho sa konca vojny, sa už počas jej trvania pripravovalo na opätovné zavedenie mierových programov, najmä výroby vodomerov.

Súčasťou hospodárskeho diania v Starej Turej bolo aj založenie malého podniku Angora, ktoré súviselo s tým, že počas druhej svetovej vojny, pri nedostatku vlnenej priadze, sa na Slovensku rozšíril chov angorských králikov. 

Nastavenia cookies