Občan vybavuje

Matrika, občianske slávnosti


Matričný úrad mesta Stará Turá

Gen. M. R. Štefánika 375/63
916 01 Stará Turá

Kontakt:
Bc. Erika DRŽKOVÁ
Tel.: 032 746 1638, Fax: 032 776 4276
e-mail:  erika.drzkova@staratura.sk, matrika@staratura.sk

 

SPÁDOVÉ OBCE MATRIČNÉHO OBVODU A PÔSOBNOSŤ MATRIČNÉHO ÚRADU


Spádové obce matričného obvodu  :  

 • Stará Turá
 • Vaďovce :  Stará Turá spravuje obec Vaďovce od 1.1.1997 ( staršie matričné záznamy sú na Matričnom úrade v Kostolnom, okres Myjava)
 • Hrachovište: Stará Turá spravuje obec Hrachovište od 1.1.1997 ( staršie matričné záznamy sú na Matričnom úrade v Kostolnom, okres Myjava) 

Obyvatelia týchto obcí vybavia svoje záležitosti matričného charakteru na Matričnom úrade v Starej Turej.

Pôsobnosť matričného úradu
Matričný úrad prijíma ústne, písomné žiadosti a elektronicky podané žiadosti občanov.

Matričný úrad spracúva, zapisuje a vydáva doklady o všetkých matričných udalostiach, ktoré sa udejú v jeho matričnom obvode bez ohľadu na trvalý pobyt osoby, ktorej sa daná matričná udalosť týka. 

NIE JE v kompetencii matričného úradu zostavovať genealógiu, ani bádateľské služby

Matričný úrad plní najmä tieto úlohy:

 • Vedie matriky - knihu narodení, knihu manželstiev a knihu úmrtí – evidenciu o osobnom stave fyzických osôb, ktoré sa narodili, uzavreli manželstvo alebo zomreli na území Slovenskej republiky.
 • Vyhotovuje úradné výpisy – rodný list, sobášny list a úmrtný list.
 • Umožní nazerať do matriky a robiť z nej výpisy.
 • Zapisuje dodatočné záznamy a zmeny zapísaných skutočností podľa právoplatných rozhodnutí súdu alebo iného štátneho orgánu, najmä zmenu mena alebo priezviska, vyhotovenie výpisu s menom v cudzojazyčnom ekvivalente zapísaného mena, vyhotovenie výpisu s priezviskom bez koncovky slovenského prechyľovania, záznam o osvojení, určení otcovstva a zapretí otcovstva, oprava zápisu, vyhlásenie za mŕtveho, zápis nájdenej mŕtvoly a úmrtie neznámej osoby.
 • Plní oznamovaciu povinnosť o matričných udalostiach a vzniknutých zmenách príslušným štátnym úradom podľa osobitných predpisov.
 • Prijíma, kontroluje a dopĺňa hlásenia o narodení, vydáva rodné listy a žiadosti o príspevok pri narodení dieťaťa.
 • Prijíma súhlasné vyhlásenie rodičov alebo rozhodnutie súdu o určení otcovstva k dieťaťu a vykonáva o tom záznam do matriky.
 • Prijíma súhlasné vyhlásenie rodičov o určení otcovstva k dieťaťu ešte nenarodenému, ak je už počaté a vykonáva o tom záznam do matriky.
 • Prijíma, kontroluje a dopĺňa listy o prehliadke mŕtveho, vydáva úmrtné listy a žiadosť o príspevok na pohreb.
 • Prijíma, kontroluje, dopĺňa žiadosť o uzavretie manželstva a posudzuje doklady na uzavretie manželstva pred orgánom štátu, vydáva sobášne listy.
 • Plní úlohy súvisiace s uzavretím manželstva a pripravuje vykonanie obradu uzavretia manželstva pred orgánom štátu, zúčastňuje sa sobášneho obradu a zabezpečuje jeho dôstojný priebeh.
 • Prijíma, kontroluje, dopĺňa žiadosť o uzavretie manželstva a posudzuje doklady na uzavretie manželstva pred orgánom cirkvi alebo náboženskej spoločnosti.
 • Vystavuje a zasiela štatistické mesačné hlásenia o matričných udalostiach.
 • Organizačne pripravuje a koordinuje občianske obrady – uzavretia manželstva.
 • Vykonáva zápis alebo zmenu v matrike podľa rozhodnutia úradu alebo súdu cudzieho štátu len so súhlasom okresného úradu.
 • Vyhotovuje výpisy z matrík za účelom výmeny matrík podľa medzinárodných zmlúv.
 • Vyhotovuje iné písomné potvrdenia o údajoch zapísaných v matrike.
 • Pripravuje podklady do osobitnej matriky na zápis matričných udalostí štátnych občanov Slovenskej republiky, ktorí sa narodili, uzavreli manželstvo alebo zomreli v cudzine.
 • Vedie a pripravuje zbierku listín. Tvoria ju listiny, ktoré slúžia ako podklad na zápis, dodatočný zápis, dodatočný záznam alebo ich zmenu v matrike. Zbierku listín za kalendárny rok zakladá na matričnom úrade, a najneskôr do 28. februára nasledujúceho roka ju odovzdá okresnému úradu.
 • Vykonáva zmeny mena a priezviska, ku ktorým nie je potrebné povolenie.
 • Prijíma oznámenie rozvedeného manžela/manželky do troch mesiacov od právoplatnosti rozhodnutia o rozvode manželstva, že opäť prijíma priezvisko, ktoré mal pred uzavretím manželstva a vydáva o tom oznamovateľovi a príslušným štátnym úradom potvrdenie.
 • Povoľuje uzavretie manželstva na inom ako príslušnom matričnom úrade alebo na ktoromkoľvek inom vhodnom mieste.
 • Vyhotovuje potvrdenia o nevydávaní Osvedčenia o právnej spôsobilosti Slovenskej republiky na uzavretie manželstva v cudzine.
 • Organizačne pripravuje a koordinuje občianske obrady – prijatia jubilantov, uvítania detí do života, zlaté a diamantové svadby

 

UZAVRETIE MANŽELSTVA

Na uzavretie civilného sobáša je príslušný matričný úrad podľa trvalého bydliska jedného zo snúbencov. Pri predkladaní žiadosti o uzavretie manželstva musia byť na matričnom úrade prítomní obidvaja snúbenci.

Manželstvo môže byť uzavreté aj na inom matričnom úrade. Žiadosť o zavretie manželstva bude v tomto prípade kompletovať matričný úrad, pred ktorým snúbenci chcú uzavrieť manželstvo. Úkon je spoplatnený.

Termín a hodina civilného sobáša sa dajú dohodnúť až pri podaní žiadosti.

Pri cirkevnom sobáši sa žiadosť o uzavretie manželstva podáva na matričnom úrade podľa sídla kostola, tento matričný úrad vystaví aj sobášny list. V prípade, že ani jeden zo snúbencov nemá trvalý pobyt v matričnom obvode, bude spísanie žiadosti o uzavretie manželstva spoplatnené.

Žiadosť o uzavretie manželstva sa podáva na predpísanom tlačive, ktoré na požiadanie vydá matrikárka. Vyplnené tlačivo sa kontroluje v prítomnosti oboch snúbencov na  matričnom úrade.

Ku kontrole žiadosti sa predkladajú:

 • ak sú obaja snúbenci štátni občania SR a jeden z nich má  trvalý pobyt v Starej Turej
  platné občianske preukazy snúbencov, rodné listy, u rozvedených právoplatný rozsudok o rozvode s vyznačenou právoplatnosťou, u ovdovelých úmrtný list manželského partnera, právoplatné rozhodnutie súdu o povolení uzavrieť manželstvo (u maloletých od 16 do 18 rokov), rodné listy spoločných maloletých detí a maloletých detí snúbenice, u ktorých nie je určený otec
   
 • ak sú obaja snúbenci štátni občania SR s trvalým pobytom mimo matričného úradu
  platné občianske preukazy snúbencov, rodné listy, u rozvedených právoplatný rozsudok o rozvode s vyznačenou právoplatnosťou, u ovdovelých úmrtný list manželského partnera, právoplatné rozhodnutie súdu o povolení uzavrieť manželstvo (u maloletých od 16 do 18 rokov), rodné listy spoločných maloletých detí a maloletých detí snúbenice, u ktorých nie je určený otec

poznámka: Cirkevný sobáš
V prípade uzavretia manželstva cirkevným spôsobom sa podáva žiadosť na matričnom úrade, v ktorého obvode sa kostol nachádza. Platia všetky doklady (uvedené vyššie) najmenej sedem dní pred uzavretím manželstva (v zmysle par. 27 ods. 1 zákona č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov) 

 • ak je jeden zo snúbencov cudzí štátny občan
  štátny občan SR všetky náležitosti ako v prvom prípade, cudzí štátny občan platný cestovný doklad, rodný list, doklad o pobyte, doklad o osobnom stave (nesmie byť starší ako 6 mesiacov), u rozvedených právoplatný rozsudok o rozvode (s vyznačenou právoplatnosťou) , u ovdovených úmrtný list manželského partnera. Cudzinci predložia všetky uvedené doklady s príslušnými overeniami (apostille, superlegalizácia: Ministerstvom zahraničných vecí príslušného štátu a Veľvyslanectvom SR v danej krajine) a úradne  preložené (súdnym prekladateľom) do slovenského jazyka  

Poznámka: Doklady vydané v zahraničí musia byť preložené súdnym prekladateľom do slovenského jazyka – zoznam prekladateľov/tlmočníkov je na stránke: www.justice.gov.sk.
K platnosti rozsudkov o rozvode manželstva v cudzine k sobášu vám poskytnú informácie pracovníčky MÚ. Doklady sa predkladajú so žiadosťou na uzavretie manželstva najneskôr 14 dní pred uzavretím manželstva – osobne. Pri príprave uzavretia manželstva s cudzím štátnym občanom na území SR odporúčame priebežne spolupracovať s matričným úradom. 

 • ak ani jeden zo snúbencov nemá trvalý pobyt na území SR (bez ohľadu na štátne občianstvo snúbencov)
  predkladajú žiadosť a doklady uvedené v predchádzajúcich prípadoch ktorémukoľvek matričnému úradu.


Správne poplatky:

 1. 30 - uzavretie manželstva medzi štátnymi občanmi SR pred matričným úradom, v ktorom nemá ani jeden zo snúbencov trvalý pobyt. To platí aj v prípade, ak sa manželstvo uzatvára pred orgánom registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti
 2. 30 € – povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby
 3. 100 € - povolenie uzavrieť manželstvo  mimo úradne určenej miestnosti a zároveň poplatok 150,00 EUR podľa uznesenia číslo 30-V/2011
 4. 100 € - uzavretie manželstva medzi štátnym občanom SR a cudzincom
 5. 280 € - uzavretie manželstva medzi cudzincami
 6. 280 € - uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území SR trvalý pobyt


Sobášne hodiny: Piatok od 8.00-16.00  a sobota od 10.00-17.00 

Sobášne dni rok 2024

2024

piatok

sobota

január

5.1.2024

12.1.2024

19.1.2024

26.1.2024

20.01.2024

27.01.2024

február

2.2.2024

9.2.2024

16.2.2024

23.2.2024

10.02.2024

24.02.2024

marec

1.3.2024

8.3.2024

15.3.2024

22.3.2024

09.03.2024

16.03.2024

apríl

5.4.2024

12.4.2024

19.4.2024

26.4.2024

13.04.2024

27.04.2024

máj

3.5.2024

10.5.2024

17.5.2024

24.5.2024

31.5.2024

11.05.2024

25.05.2024

jún

7.6.2024

14.6.2024

21.6.2024

28.6.2024

08.06.2024

22.06.2024

júl

12.7.2024

19.7.2024

26.7.2024

13.07.2024

20.07.2024

august

2.8.2024

9.8.2024

16.8.2024

23.8.2024

30.8.2024

03.08.2024

17.08.2024

september

6.9.2024

13.9.2024

20.9.2024

27.9.2024

07.09.2024

21.09.2024

október

4.10.2024

11.10.2024

18.10.2024

25.10.2024

05.10.2024

26.10.2024

november

8.11.2024

15.11.2024

22.11.2024

29.11.2024

09.11.2024

23.11.2024

december

6.12.2024

13.12.2024

20.12.2024

27.12.2024

07.12.2024

14.12.2024


Dôležité upozornenie:
Od účinnosti zákona č. 14/2006 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 154/1994 Z. z. o matrikách, t. j. od 1. 2. 2006 Slovenská republika nevydáva Osvedčenie o právnej spôsobilosti na uzavretie manželstva. Štátny občan SR, ktorý chce uzavrieť manželstvo v cudzine môže sa obrátiť na matričný úrad podľa miesta svojho trvalého pobytu alebo posledného trvalého pobytu v SR. Matričný úrad mu vydá potvrdenie o tejto skutočnosti.


ÚMRTIE

Na zápis úmrtia do matriky je príslušný matričný úrad podľa miesta úmrtia.

Potrebné je predložiť:

 • 3x List o prehliadke mŕtveho potvrdený prehliadajúcim a ošetrujúcim lekárom
 • občiansky preukaz zomretého
 • občiansky preukaz osoby, ktorá vybavuje pohreb

V prípade, že sa jedná o tragické úmrtie, kde bola nariadená prehliadajúcim lekárom pitva, je potrebné predložiť okrem vyššie uvedených dokladov aj povolenie na pochovanie mŕtveho, vystavené políciou alebo prokuratúrou. Pokiaľ bola prehliadajúcim lekárom nariadená pitva, matričný úrad môže vystaviť úmrtný list až po vykonaní pitvy.

Úmrtie vybavujú pozostalí zosnulého priamo alebo prostredníctvom pohrebnej služby.

Poplatky: bez poplatku
Doba vybavenia: na počkanie

 

VYDÁVANIE VÝPISOV Z MATRIKY A NAZERANIE DO MATRIKY

Matričný úrad vyhotoví úradný výpis t. j. rodný list, sobášny list alebo úmrtný list alebo umožní nazrieť do matriky a urobiť z nej výpisy:

 • osobe, ktorej sa zápis týka a členom jej rodiny
 • splnomocnenému zástupcovi po predložení písomného plnomocenstva s úradne osvedčeným podpisom osoby, ktorej sa zápis týka
 • osobe, ktorá má právoplatným rozhodnutím súdu zverené dieťa do osobnej náhradnej alebo obdobnej starostlivosti, do pestúnskej starostlivosti, poručníkovi, ak sa o dieťa osobne stará, súdom ustanovenému opatrovníkovi
 • na úradné potreby štátnych orgánov, obcí a iných ustanovizní

 

Občan môže požiadať o vystavenie druhopisu matričných dokladov (rodného listu, sobášneho listu, úmrtného listu), na ktorejkoľvek matrike.

Spôsob vyžiadania môže byť osobne na matričnom úrade alebo písomne. Potrebné je predložiť  občiansky preukaz . Ak  z dokladu totožnosti nie je možné určiť príbuzenský vzťah žiadateľa k osobe, ktorej matričný doklad žiada, treba predložiť iný listinný doklad.
Matričné doklady určené na použitie do krajiny, s ktorou nemá Slovenská republika medzištátnu zmluvu o uznávaní, musia mať vyššie overenie, t. j. legalizáciu alebo musia byť opatrené overovacou doložkou Apostille.

Poplatky: 7 €
Doba vybavenia:

 • na počkanie, ak matričná udalosť nastala v sídle matričného úradu
 • 1-7 dní, ak matričná udalosť nenastala v sídle matričného úradu, ale v inom matričnom obvode

 

URČENIE OTCOVSTVA SÚHLASNÝM VYHLÁSENÍM RODIČOV PRED NARODENÍM DIEŤAŤA

Súhlasným vyhlásením rodičov možno určiť otcovstvo k dieťaťu ešte nenarodenému, ak je už počaté.

Potrebné doklady:

 • Platné občianske preukazy oboch rodičov
 • u rozvedených matkách právoplatný rozsudok o rozvode (s vyznačenou právoplatnosťou)
 • u ovdovelých matkách úmrtný list
 • ak jeden z rodičov cudzinec (Povolenie na pobyt pre cudzinca, resp. cestovný pas)
 • ak jeden z rodičov neovláda slovenský jazyk, musí byť prítomný tlmočník

U maloletých rodičov rozhoduje o otcovstve súd.

Poplatky: bez poplatku
Doba vybavenia: na počkanie

 

UZAVRETIE MANŽELSTVA, NARODENIE DIEŤAŤA ALEBO ÚMRTIE V CUDZINE

Matričné udalosti štátnych občanov Slovenskej republiky, ktoré nastali v cudzine, sa zapisujú do Osobitnej matriky pri  MV SR. Zápis sprostredkuje zastupiteľský úrad SR v zahraničí alebo matričný úrad podľa miesta trvalého pobytu, alebo posledného trvalého pobytu občana na území SR, alebo ktorýkoľvek matričný úrad, ak žiadateľ nikdy nemal trvalý pobyt na území SR. Za maloleté dieťa žiada o zápis rodič.
Upozornenie: Osobitná matrika neprijíma osobne podané žiadosti o zápis, občan môže oznámiť matričnú udalosť len jednému z uvedených orgánov.
Predkladané doklady:

 • originál cudzojazyčného matričného dokladu (rodný list, sobášny list, úmrtný list) úradne preložený súdnym prekladateľom do slovenského jazyka (preklad sa nevyžaduje z českého jazyka)
 • matričné doklady vydané v štáte, s ktorým SR nemá uzavretú zmluvu o právnej pomoci, musia byť pred úradným prekladom vyššie overené v danom štáte, t. j. legalizované alebo opatrené overovacou doložkou Apostille
 • platný občiansky preukaz alebo Osvedčenie o štátnom občianstve SR
 • ďalšie doklady podľa usmernenia matričného úradu

Poplatky: 15 €
 

ZMENA PRIEZVISKA PO ROZVODE

Do 3 mesiacov od dátumu právoplatnosti sa zmena priezviska urobí bez poplatku na matričnom úrade podľa miesta uzavretia manželstva. Po 3 mesiacoch sa môže urobiť zmena priezviska za poplatok na Okresnom úrade v Novom Meste nad Váhom .

Predkladané doklady:

 • žiadosť
 • platný občiansky preukaz
 • sobášny list
 • rozhodnutie súdu o rozvode (s vyznačenou právoplatnosťou)

Poplatky: do 3 mesiacov bez poplatku


ZÁPIS PRIEZVISKA BEZ KONCOVKY SLOVENSKÉHO PRECHYĽOVANIA „OVÁ“

O zmenu tvaru mena alebo priezviska treba požiadať na matričnom úrade, v obvode ktorého nastalo narodenie alebo bolo uzavreté manželstvo. Treba predložiť žiadosť a všetky doposiaľ vydané RL alebo SL. Za maloleté dieťa podávajú žiadosť obaja rodičia.

Potrebné doklady:

 • osobná účasť žiadateľa/ky (prípadne žiadosť s overeným podpisom žiadateľa/ky, ak sa nedostaví osobne)
 • žiadosť – k dispozícii na matričnom úrade alebo na webovej stránke mesta https://www.staratura.sk/tlaciva-a-formulare-matrika/
 • platný občiansky preukaz

Upozornenie: na povolenie zmeny mena alebo zmeny priezviska podľa osobitného predpisu je príslušný Okresný úrad podľa trvalého pobytu občana.

Poplatky: 5 €
Doba vybavenia: 1-2 dni 

Publikované: 26.1.2011 | Aktualizácia: 3.4.2024
Nastavenia cookies