Samospráva

Legislatíva mesta

 
Najdôležitejšími zákonmi, ktorými sa riadi mesto Stará Turá  a jej orgány vo svojej činnosti sú najmä: 

 • ústava Slovenskej republiky - ústavný zákon č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov 
 • zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
 • zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
 • ústavný zákon č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení zákona č. 545/2005 Z.z.  
 • zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov 
 • zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov 
 • zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (Správny poriadok) v znení neskorších predpisov 
 • zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov 
 • zákon č. 84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve v znení neskorších predpisov 
 • zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov 
 • zákon č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov 
 • zákon SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov - zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
 • zákon SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov 
 • zákon SNR č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach v znení v znení neskorších predpisov OK
 • zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov 
 • zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 
 • zákon č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov 
 • zákon č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov 
 • zákon SNR č. 189/1992 Zb. o úprave niektorých pomerov súvisiacich s nájmom bytov a s bytovými náhradami v znení neskorších predpisov 
 • zákon č. 182/1993 Z z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov 
 • zákon NR SR č. 154/1994 Z.z. o matrikách v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov 
 • zákon č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov 
 • zákon č. 221/1996 Z.z. o územnom a správnom usporiadaní Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov 
 • zákon č. 222/1996 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov 
 • zákon č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov 
 • zákon č. 61/2000 Z.z. osvetovej činnosti v znení zákona č. 416/2001 Z.z. 
 • zákon č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov 
 • zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov 
 • zákon č. 241/2001 Z.z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
 • zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov 
 • zákon č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov 
 • zákon č. 599/2001 Z.z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách okresnými úradmi a obcami v znení neskorších predpisov 
 • zákon č. 139/2002 Z.z. o rybárstve v znení neskorších predpisov 
 • zákon č. 282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení zákona č. 102/2010 Z.z. 
 • zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov - zákon č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov 
 • zákon č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov 
 • zákon č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
 • zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov 
 • zákon č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
 • zákon č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov 
 • zákon č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
 • zákon č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov 
 • zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
 • zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov 
 • zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
 • zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov 
 • zákon č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
 • zákon č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov
 •  zákon č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
 • zákon č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov 
 • zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov 
 • zákon č. 330/2007 Z.z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
 • zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
 • zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
 • zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov 
 • zákon č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
 • zákon č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
 • zákon č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
 • zákon č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami 
 • zákon č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach 
 • zákon č. 122/2013 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z.z. 
 • zákon č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
 • zákon č. 79/2015  Z.z. o odpadoch v znení zákona  č. 91/2016 Z.z. 
 • zákon č.  185/2015 Z.z. Autorský zákon v znení zákona 125/2016 Z.z.
 • zákon č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zák. č. 438/2015
 • zákon č. 357/2015 o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • ďalšie všeobecne záväzné právne predpisy (napríklad súvisiace vykonávacie vyhlášky k zákonom) 


Plné znenie platných zákonov je prístupné na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR https://www.slov-lex.sk/domov

 

Publikované: 17.6.2020 | Aktualizácia: 12.10.2023
Nastavenia cookies