Samospráva

Program malých komunitných grantov

Základné informácie

Snahou Nadácie ŽIVOT je podporovať cieľavedomú a dlhodobú prácu s deťmi, preto pripravila pre širokú verejnosť Program malých komunitných grantov.

Všeobecne sa plánuje v danom roku vyhlasovať dve kolá. O ich vyhlásení nadácia aktuálne informuje.

Touto formou chceme vytvoriť také podmienky pre potenciálnych žiadateľov, ktoré im pomôžu naplánovať si aktivity dopredu a vypracovať kvalitné žiadosti o grant. Súčasne tento systém umožňuje transparentné prideľovanie finančných prostriedkov na základe vopred známych kritérií.

Program je v zásade určený na projekty, ktorých aktivity sú zamerané na deti a mládež do 26 rokov a sú realizované na miestnej úrovni, teda žiadateľ musí mať sídlo alebo bydlisko v Starej Turej a aktivity musia byť určené pre deti a mládež Starej Turej.

Svoje žiadosti o grant môžete podávať po zverejnení aktuálnej výzvy na podávanie projektov na predpísanom formulári koordinátorovi programu. Ak bude Vašej žiadosti vyhovené, Nadácia ŽIVOT s Vami uzatvorí zmluvu. Po skončení projektu vyplníte záverečnú finančnú a záverečnú programovú správu.

Program malých komunitných grantov pre Nadáciu ŽIVOT koordinuje Ing. Iveta Petrovičová, správca nadácie, tel.: 032 7461635.

Samozrejme, že vyhlásenie grantových kôl v konkrétnom roku bude vždy závisieť na finančných možnostiach nadácie v tom ktorom roku. Ak chcete podporiť činnosť nadácie, aby mohla pokračovať v svojich aktivitách, môžete tak urobiť po celý rok poslaním určitej sumy na jej účet vo VUB, číslo SK79 0200 0000 0011 5126 4753 alebo poukázaním 2% zaplatenej dane z príjmov formou Vyhlásenia, ktoré nájdete:

https://www.staratura.sk/vyhlasenie-o-poukazani-sumy-do-vysky-2-zaplatenej-dane/

 

K stiahnutiu
Publikované: 13.8.2007 | Aktualizácia: 4.7.2024
Nastavenia cookies