Samospráva

Program malých komunitných grantov

Základné informácie

Snahou Nadácie ŽIVOT je podporovať cieľavedomú a dlhodobú prácu s deťmi, preto pripravila pre širokú verejnosť Program malých komunitných grantov.

Všeobecne sa plánuje v danom roku vyhlasovať dve kolá:
1.kolo bude na podporu aktivít od 1.mája do 30.septembra.
2.kolo od 1.októbra do 30.júna nasledujúceho roku.

Nadácia ŽIVOT takto chce vytvoriť také podmienky pre potenciálnych žiadateľov, ktoré im pomôžu naplánovať si aktivity dopredu a vypracovať kvalitné žiadosti o grant. Súčasne tento systém umožňuje transparentné prideľovanie finančných prostriedkov na základe vopred známych kritérií.

Program je v zásade určený na projekty, ktorých aktivity sú zamerané na deti a mládež do 26 rokov a sú realizované na miestnej úrovni, teda žiadateľ musí mať sídlo alebo bydlisko v Starej Turej a aktivity musia byť určené pre deti a mládež Starej Turej.

Svoje žiadosti o grant môžete podávať po zverejnení aktuálnej výzvy na podávanie projektov na predpísanom formulári koordinátorovi programu. Ak bude Vašej žiadosti vyhovené, Nadácia ŽIVOT s Vami podpíše zmluvu. Po skončení projektu vyplníte záverečnú finančnú a záverečnú programovú správu.

Program malých komunitných grantov pre Nadáciu ŽIVOT koordinuje Ing. Iveta Petrovičová, správca nadácie, tel.: 032 7461625.

Samozrejme, že vyhlásenie grantových kôl v konkrétnom roku bude vždy závisieť na finančných možnostiach nadácie v tom ktorom roku. Ak chcete podporiť činnosť nadácie, aby mohla pokračovať v svojich aktivitách, môžete tak urobiť po celý rok poslaním určitej sumy na jej účet vo VUB č.1151264753/0200 alebo najjednoduchšie poukázaním 2% zaplatenej dane z príjmov.
 

K stiahnutiu

Publikované: 13.8.2007 | Aktualizácia: 7.5.2021