Samospráva

Hlavný kontrolór mesta

Ing. Simona ŠTEPANOVICOVÁ

Hlavná kontrolórka

Hlavný kontrolór je zamestnancom mesta, ktorý v súlade s organizačným poriadkom vykonáva kontrolu úloh mesta vyplývajúcich z pôsobnosti mesta v súlade so základnými pravidlami kontrolnej činnosti.

 Hlavný kontrolór najmä:

 • organizuje a vykonáva kontrolnú činnosť nezávisle a nestranne na výkonných orgánoch mesta v zmysle ustanovenia § 18 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení,
 • vykonáva kontrolu zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení s majetkom mesta,
 • vykonáva kontrolu príjmov, výdavkov a finančných operácií mesta, opodstatnenosť vynaložených nákladov a ich súlad s potrebami mesta,
 • vykonáva kontrolu všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení mesta,
 • vykonáva kontrolu interných predpisov mesta, ich súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi,
 • vykonáva kontrolu v organizáciách v pôsobnosti mesta, ktorých zriaďovateľom alebo zakladateľom je mestské zastupiteľstvo,
 • kontroluje správnosť a opodstatnenosť čerpania finančných prostriedkov účelovo poskytnutých formou dotácií, ktoré boli poskytnuté organizáciám mesta v súlade s platným všeobecne záväzným nariadením mesta a to v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami,
 • vykonáva kontrolu právnických osôb, v ktorých má mesto majetkovú účasť a iných osôb, ktoré nakladajú s majetkom mesta a to v rozsahu dotýkajúcom sa tohto majetku,
 • vykonáva kontrolu použitia finančných prostriedkov jednotlivých fondov,
 • kontroluje výkon štátnej správy zverenej mestu orgánmi štátnej správy v zmysle § 5 zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení,
 • predkladá obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti,
 • predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo mestskému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí,
 • vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu mesta a k návrhu záverečného účtu mesta pred jeho schválením v mestskom zastupiteľstve,
 • predkladá mestskému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roku,
 • spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými mestu zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov Európskej únie,
 • vybavuje sťažnosti, ak tak ustanovuje osobitný zákon, pritom spolupracuje s poslancami mestského zastupiteľstva prípadne jeho komisiami,
 • vykonáva kontrolu ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi, napr. zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy,
 • zúčastňuje sa na zasadnutiach mestskej rady a mestského zastupiteľstva s hlasom poradným,
 • je oprávnený nahliadať do účtovných dokladov ako aj do akýchkoľvek iných dokumentov, týkajúcich sa vedenia účtovníctva a nakladania s majetkom mesta,
 • výkon kontroly môže hlavnému kontrolórovi nariadiť mestské zastupiteľstvo svojim uznesením,
 • je povinný na požiadanie bezodkladne sprístupniť výsledky kontrol poslancom mestského zastupiteľstva alebo primátorovi mesta.

 

Funkcia hlavného kontrolóra je nezlučiteľná s funkciou:

 • poslanca mestského zastupiteľstva
 • primátora mesta
 • člena orgánu právnickej osoby, ktorej zriaďovateľom alebo zakladateľom je mesto
 • iného zamestnanca mesta
 • podľa osobitného predpisu.

Hlavného kontrolóra volí mestské zastupiteľstvo na dobu 6 rokov.

Plány a správy o kontrolnej činnosti:

K stiahnutiu

Publikované: 3.5.2007 | Aktualizácia: 17.12.2021