Samospráva

Hlavný kontrolór mesta

Ing. Simona Štepanovicová

Ing. Simona Štepanovicová

E-mail: simona.stepanovicova@staratura.sk 
Tel.: 032 746 1614
Mobil: 0917 661 690
Adresa: Mestský dom, II. poschodie, Ul. Gen. M. R. Štefánika 40/63A, Stará Turá

Hlavný kontrolór je kontrolným orgánom mesta a zároveň aj zamestnancom mesta, ktorý vykonáva kontrolnú činnosť nezávisle a nestranne v súlade so základnými pravidlami kontrolnej činnosti.

Hlavného kontrolóra volí mestské zastupiteľstvo na šesť rokov. Jeho funkčné obdobie sa začína dňom, ktorý je určený ako deň nástupu do práce.

Ing. Simonu Štepanovicovú za hlavnú kontrolórku mesta Stará Turá zvolilo mestské zastupiteľstvo dňa 24.9.2020. Jej funkčné obdobie začalo dňom nástupu do pracovného pomeru, t. j. 1. marca 2021.

Postavenie hlavného kontrolóra, predpoklady na výkon funkcie, úlohy hlavného kontrolóra, rozsah kontrolnej činnosti a pravidlá jej výkonu v podmienkach mesta sú legislatívne upravené v zákone č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Mestské zastupiteľstvo môže zriadiť útvar hlavného kontrolóra.


Hlavná kontrolórka podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení vykonáva:

 • kontrolu zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami mesta, ako aj s majetkom, ktorý mesto užíva podľa osobitných predpisov,
 • kontrolu príjmov, výdavkov a finančných operácií mesta,
 • kontrolu vybavovania sťažností a petícií,
 • kontrolu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení mesta, kontrolu plnenia uznesení mestského zastupiteľstva,
 • kontrolu dodržiavania interných predpisov mesta a
 • kontrolu plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi (napr. zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov).


Kontrolnej činnosti podľa zákona o obecnom zriadení podlieha:

 • mestský úrad,
 • rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené mestom,
 • právnické osoby, v ktorých má mesto majetkovú účasť a iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom mesta, alebo ktorým bol majetok mesta prenechaný na užívanie, a to v rozsahu dotýkajúcom sa tohto majetku,
 • osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu mesta účelové dotácie alebo návratné finančné výpomoci, či nenávratné finančné výpomoci podľa osobitného predpisu v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami.


Úlohy hlavnej kontrolórky:

 • predkladá mestskému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti,
 • vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu mesta a k návrhu záverečného účtu mesta pred jeho schválením v mestskom zastupiteľstve,
 • predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo mestskému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí,
 • predkladá mestskému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti, a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roku,
 • spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými mestu zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov Európskej únie,
 • vybavuje sťažnosti, ak tak ustanovuje štatút mesta (Pozn.: Štatút mesta Stará Turá neustanovuje hlavnej kontrolórke mesta vybavovať sťažnosti.),
 • je povinná vykonať kontrolu, ak ju o to požiada mestské zastupiteľstvo alebo primátor, ak vec neznesie odklad,
 • zúčastňuje sa na zasadnutiach mestského zastupiteľstva a mestskej rady s hlasom poradným,
 • plní ďalšie úlohy ustanovené osobitným zákonom.


Hlavná kontrolórka je oprávnená nahliadať do účtovných dokladov, ako aj do iných dokumentov v rozsahu kontrolnej činnosti podľa zákona o obecnom zriadení.

Kontrolná činnosť sa nevzťahuje na konanie, v ktorom v oblasti verejnej správy mesto rozhoduje o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb. (Napr. v prípade uplatňovania stavebného zákona sa jedná o prenesený výkon štátnej správy a v rámci neho o konanie, v ktorom sa rozhoduje o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach FO a PO, nie je hlavný kontrolór oprávnený kontrolovať činnosť stavebného úradu.)


Funkcia hlavného kontrolóra je nezlučiteľná s funkciou:

 • poslanca mestského zastupiteľstva
 • primátora mesta
 • člena orgánu právnickej osoby, ktorej zriaďovateľom alebo zakladateľom je mesto
 • iného zamestnanca mesta
 • podľa osobitného predpisu

Plány a správy o kontrolnej činnosti

K stiahnutiu

Publikované: 3.5.2007 | Aktualizácia: 18.12.2023
Nastavenia cookies