Občan vybavuje

Poskytované druhy sociálnej pomoci

Monitorovanie prostredníctvom elektronického systému IDA
19.5.2023

Monitorovanie prostredníctvom elektronického systému IDA

Nová sociálna služba Monitorovanie a signalizácia pomoci prostredníctvom elektronického systému IDA (inteligentná domáca asistentka)
Trenčiansky samosprávny kraj sa zapojil do výzvy v rámci Operačného programu integrovaná infraštruktúra a následne sa stal úspešným žiadateľom o nenávratný finančný príspevok na realizáciu projektu „Podpora AAL v podmienkach TSK“ (podpora aktívneho asistovaného života). Naše mesto by chcelo využiť tieto možnosti a ponúknuť občanom túto novú sociálnu službu.
Systém IDA – pocit bezpečia celej rodine
• je vhodná pre ľudí žijúcich osamote
• seniorov so zhoršeným zdravotným stavom alebo zníženou fyzickou kondíciou
• osoby s rizikovým ochorením alebo zdravotným postihnutím
• pacientov, ktorí sa zotavujú doma po hospitalizácii
• IDA – elektronický systém, ktorý zbiera a vyhodnocuje údaje o pohybe dohliadanej osoby v domácnosti aj mimo nej
• IDA identifikuje možné rizikové situácie a zašle upozornenie, keď je potrebná kontrola dohliadanej osoby
• IDA posiela notifikácie v reálnom čase a informuje o stave dohliadanej osoby
• IDA umožňuje získať informácie o dennej rutine a pomáha predísť rizikovým situáciám


Zberňa šatstva- čistenie odevov.
28.2.2023

Zberňa šatstva- čistenie odevov.

Cieľom tejto SS je zabezpečiť čistenie, pranie a žehlenie odevov, dovoz a odvoz zo zberne šatstva v Starej Turej v objekte Domu služieb, na ul. SNP č. 260/41 do čistiarne GAMA , M.R. Štefánika 811, 915 01 Nové Mesto nad Váhom.


Jednorazová dávka v hmotnej núdzi a jednorazová výpomoc v náhlej núdzi.
30.3.2021

Jednorazová dávka v hmotnej núdzi a jednorazová výpomoc v náhlej núdzi.

Podmienky poskytovania jednorazových dávok sú upravené v Smernici č. 3/2020, ktorá je v prílohe: jednorazová dávka v hmotnej núdzi.
Jednorazová dávka je určená na čiastočnú úhradu mimoriadnych výdavkov členov domácnosti, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi.Jednorazová dávka je určená najmä na zabezpečenie nevyhnutného ošatenia, bielizne, obuvi, nevyhnutného vybavenia domácnosti, a to postele, stola, stoličky, chladničky, sporáku, variča, vykurovacieho telesa, paliva, práčky, periny, posteľnej bielizne, bežného kuchynského riadu, mimoriadnych liečebných nákladov alebo školských potrieb.
Jednorazová výpomoc v náhlej núdzi .
Jednorazová výpomoc v náhlej núdzi je určená v prípade náhleho alebo nepredvídaného nedostatku príjmov .


Komunitný plán sociálnych služieb
7.4.2020

Komunitný plán sociálnych služieb

Mesto Stará Turá vypracováva a schvaľuje Komunitný plán sociálnych služieb (KPSS) v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách.
Spracovaním Komunitného plánu sociálnych služieb mesto Stará Turá napĺňa legislatívne požiadavky a deklaruje záujem o rozvoj sociálnych služieb na území mesta ako nevyhnutného predpokladu pre ďalší nárast kvality života jeho obyvateľov. Na zreteli má najmä najzraniteľnejších členov spoločenstva.

Obyvateľstvo mesta, ako prijímateľ sociálnych služieb, má pri tvorbe Komunitného plánu nezastupiteľnú úlohu. Návrhy a pripomienky k nemu môžu občania na e-mailovú adresu socialne@staratura.sk alebo písomne na adresu MsÚ, SNP 1/2, Stará Turá.Sociálne poradenstvo
7.4.2020

Sociálne poradenstvo

Oddelenie školstva a sociálnych vecí poskytuje základné sociálne poradenstvo občanom, ktorí sa naň obracajú s rôznymi požiadavkami, problémami. Pomáha im zorientovať sa pri riešení ich životných situácií prirodzených alebo krízových, nájsť vhodné riešenie ich problému a nasmerovať ich na konkrétne inštitúcie, ktoré túto pomoc poskytujú. Cieľom poradenstva je informovať, sprostredkovať alebo zabezpečiť konkrétnu formu sociálnej pomoci či sociálnej služby podľa výberu občana.


Sociálne služby
7.4.2020

Sociálne služby

V zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a VZN č. 3/2020-Nar. o poskytovaných druhoch sociálnych služieb a úhradách za sociálne služby na území mesta Stará Turá oddelenie:
- vykonáva posudkovú činnosť a rozhoduje o odkázanosti na sociálne služby: opatrovateľská služba, sociálne služby v zariadeniach opatrovateľskej služby (ZOS) a v zariadeniach pre seniorov,
- poskytuje opatrovateľskú službu, donášku obedov, odľahčovaciu službu a sociálne služby v ZOS Stará Turá,
- poskytuje podporné služby v dennom centre (klub dôchodcov),
- zabezpečuje poskytovanie iných sociálnych služieb podľa zákona o sociálnych službách.


Posudková činnosť
7.4.2020

Posudková činnosť

Posudkovou činnosťou sa zisťuje odkázanosť osoby s ŤZP alebo s nepriaznivým zdravotným stavom na opatrovateľskú službu, na sociálnu službu v zariadení pre seniorov alebo zariadení opatrovateľskej služby. Oddelenie školstva a sociálnych vecí vyhotoví posudok o odkázanosti občana na sociálnu službu a vydá rozhodnutie.


Terénna opatrovateľská služba
7.4.2020

Terénna opatrovateľská služba

Opatrovateľská služba sa poskytuje občanom, ktorí sú odkázaní na pomoci pri úkonoch sebaobsluhy, starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách (napr. osobná hygiena, pomoc pri stravovaní, obliekaní, nákup potravín, bežné upratovanie, kontakt so spoločenským a kultúrnym prostredím, sprievod k lekárovi, výber liekov a iné). Túto službu vykonávajú terénne opatrovateľky v domácnosti klientov v pracovných dňoch. V rámci opatrovateľskej služby je podľa požiadavky odkázaných občanov zabezpečovaný rozvoz obedov.


Odľahčovacia služba
7.4.2020

Odľahčovacia služba

Táto služba sa poskytuje občanovi, ktorý opatruje osobu s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP) odkázanú na pomoc podľa posudku úradu práce, sociálnych vecí a rodiny a to počas obdobia (najdlhšie 30 dní v kal. roku), v ktorom občan, ktorý opatruje, toto opatrovanie nemôže vykonávať.


Zariadenie opatrovateľskej služby (ZOS) Stará Turá
7.4.2020

Zariadenie opatrovateľskej služby (ZOS) Stará Turá

V ZOS sa poskytuje sociálna služba na určitý čas osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej osoby ak jej nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu v domácnosti. ZOS Stará Turá má kapacitu 13 miest a do ZOS môže byť umiestnený aj občan z inej obce/mesta. V zariadení sa poskytuje pomoc pri stravovaní, hygiene, obliekaní, pohybe, orientácii v prostredí, dodržiavaní liečebného režimu a dohľade, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva.

Nastavenia cookies