Občan vybavuje

Komunitný plán sociálnych služieb

Mesto Stará Turá vypracováva a schvaľuje Komunitný plán sociálnych služieb (KPSS) v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách. Spracovaním Komunitného plánu sociálnych služieb mesto Stará Turá napĺňa legislatívne požiadavky a deklaruje záujem o rozvoj sociálnych služieb na území mesta ako nevyhnutného predpokladu pre ďalší nárast kvality života jeho obyvateľov. Na zreteli má najmä najzraniteľnejších členov spoločenstva. Obyvateľstvo mesta, ako prijímateľ sociálnych služieb, má pri tvorbe Komunitného plánu nezastupiteľnú úlohu. Návrhy a pripomienky k nemu môžu občania na e-mailovú adresu socialne@staratura.sk alebo písomne na adresu MsÚ, SNP 1/2, Stará Turá.
K stiahnutiu
Publikované: 7.4.2020 | Aktualizácia: 30.1.2023
Nastavenia cookies