Menu

Obyvatelia môžu pripomienkovať Komunitný plán sociálnych služieb

Mesto Stará Turá vypracováva a schvaľuje Komunitný plán sociálnych služieb (KPSS) v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a predkladá na pripomienkovanie návrh KPSS na roky 2018-2021. Spracovaním Komunitného plánu sociálnych služieb mesto Stará Turá napĺňa legislatívne požiadavky a deklaruje záujem o rozvoj sociálnych služieb na území mesta ako nevyhnutného predpokladu pre ďalší nárast kvality života jeho obyvateľov. Na zreteli má najmä najzraniteľnejších členov spoločenstva. Obyvateľstvo mesta, ako prijímateľ sociálnych služieb, má pri tvorbe Komunitného plánu nezastupiteľnú úlohu. Pripomienky k nemu môžu občania posielať do 15. júna 2018 na e-mailovú adresu socialne@staratura.sk alebo písomne na adresu MsÚ, SNP 1/2, Stará Turá. Verejne bude prerokovaný dňa 13.6.2018 o 15,30 h. v zasadacej miestnosti na prízemí v budove Mestského úradu v Starej Turej. Na verejné prerokovanie je pozvaný každý, koho sa táto problematika týka a má potrebu sa ku komunitnému plánu vyjadriť.
Publikované: 1.6.2018 | Aktualizácia: 13.3.2019