Občan vybavuje

Poskytované druhy sociálnej pomoci

Podporné sociálne služby v Dennom centre seniorov
7.4.2020

Podporné sociálne služby v Dennom centre seniorov

Podporné sociálne služby mesto poskytuje občanom v Dennom centre seniorov, ktoré slúži na uspokojovanie kultúrnych a spoločenských záujmov seniorov alebo občanov s ŤZP. V súčasnosti sú zriadené 2 denné centrá – v Starej Turej a miestnej časti Papraď, kde sa členovia pravidelne stretávajú pri spoločensko-kultúrnych a vzdelávacích aktivitách


Podporné sociálne služby v Sociálnom šatníku
7.4.2020

Podporné sociálne služby v Sociálnom šatníku

Podpornú sociálnu službu mesto poskytuje v sociálnom šatníku občanom, ktorí sa nachádzajú v nepriaznivej sociálnej situácii. V šatníku sa poskytuje bezplatná vecná pomoc pre invalidných a starobných dôchodcov s nízkym príjmom, rodiny s nezaopatrenými deťmi, občanov v hmotnej núdzi, odchovancov detských domovov, občanov alebo rodiny v náhlej krízovej situácii, občanov bez domovov. Sociálny šatník je v priestoroch bývalej materskej školy na ulici M. R. Štefánika č. 354, otvorený v utorok od 15,30 hod. – 16,30 hod.


Jednorázový príspevok pre narodené dieťa
7.4.2020

Jednorázový príspevok pre narodené dieťa

Príspevok sa poskytuje rodičovi dieťaťa, ktorí majú v meste trvalý pobyt v zmysle prijatého VZN č. 7/2017.


Charitatívna pomoc
7.4.2020

Charitatívna pomoc

Občanom, ktorí sa nie vlastným pričinením dostali do mimoriadne vážneho stavu sociálnej núdze (napr. pri postihnutí živelnou pohromou, občanom s ŤZP na mimoriadne zvýšené liečebné náklady, pri úmrtí v sociálne odkázanej rodine a i.) poskytuje mesto Stará Turá sociálnu pomoc z charitatívneho účtu.


Sociálno-právna ochrana a sociálna kuratela
7.4.2020

Sociálno-právna ochrana a sociálna kuratela

V rámci tejto zákonnej povinnosti v zmysle zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a v prijatého VZN č. 4/2018 mesto poskytuje finančné príspevky na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.


Príspevok na prepravu
7.4.2020

Príspevok na prepravu

Príspevok možno poskytnúť občanovi na prepravu po území mesta Stará Turá, jeho miestnych častí a najďalej do Nového Mesta nad Váhom a do Myjavy, ktorý na návštevu zdravotníckeho zariadenia a spoločenských podujatí použije ľubovoľnú taxislužbu, zabezpečovanú osobou, ktorá má oprávnenie na vykonávanie prepravy.


Inštitút osobitného príjemcu
7.4.2020

Inštitút osobitného príjemcu

Inštitút osobitného príjemcu upravujú právne normy, na základe ktorých vypláca úrad práce, sociálnych vecí a rodiny prídavok na dieťa, dávku a príspevky v hmotnej núdzi, rodičovský príspevok. Oddelenie školstva a sociálnych vecí vykonáva funkciu osobitného príjemcu uvedených dávok, vyplácaných úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v prípade, ak oprávnená osoba nevyužíva uvedené finančné prostriedky na stanovený účel alebo ak dieťa zanedbáva povinnú školskú dochádzku. Úlohou osobitného príjemcu je použiť finančné prostriedky účelne v prospech dieťaťa alebo oprávneného občana


Azylové ubytovanie
7.4.2020

Azylové ubytovanie

Mesto Stará Turá má k dispozícii azylovú izbu zriadenú výlučne na krátkodobé núdzové ubytovanie obyvateľa mesta Stará Turá, ktorý sa ocitol v akútnej krízovej situácii a nemá možnosť okamžite riešiť ubytovanie iným spôsobom. Súhlas s umiestnením občana do azylovej izby vydáva Komisia pre sociálne veci a bývanie pri MsZ Stará Turá po overení a posúdení situácie žiadateľa.


Poskytovatelia sociálnych služieb v meste Stará Turá
4.7.2019

Poskytovatelia sociálnych služieb v meste Stará Turá

Každý občan, mladý či starší, ak pre svoj nepriaznivý zdravotný stav alebo zdravotné postihnutie nie je schopný postarať sa sám o seba a potrebuje pomoc inej osoby, má právo na pomoc. Niekomu stačí pomôcť menej, iný potrebuje trvalú odbornú starostlivosť. V prvom rade má pomáhať rodina, ak je v dostupnej vzdialenosti a keď môže. Keď nie je rodina a nestačí ani pomoc priateľov či susedov, pomôže občanovi obec, samosprávny kraj alebo štát.

Nastavenia cookies