Menu

Jednorázový príspevok pre narodené dieťa

Jednorazový finančný príspevok pre narodené dieťa

 

Mesto Stará Turá poskytuje jednorazový finančný príspevok pre narodené dieťa za účelom hmotnej podpory a pomoci pri výkone rodičovských práv a povinností rodičom dieťaťa.  Je to  dobrovoľná sociálna pomoc mesta. Výška príspevku je 100 Eur.

 

Jednorazová dávka v hmotnej núdzi a mimoriadna sociálna dávka je dobrovoľná pomoc mesta  a na jej priznanie občan nemá právny nárok a závisí aj od finančných možností poskytovateľa.

Jednorazový príspevok mesto poskytuje rodičom, ktorým sa narodilo dieťa po splnení podmienok:

-          žiadateľ o príspevok aj narodené dieťa sú prihlásení na trvalý pobyt v meste Stará Turá,

-          žiadateľ nemá žiadny záväzok voči mestu po lehote splatnosti,

-          žiadateľ zabezpečuje sústavnú a dôslednú starostlivosť o zdravie, výživu a všestranný vývoj svojim maloletým deťom.

 

Spôsob vybavenia

Oprávneným žiadateľom je rodič dieťaťa alebo osoba, ktorej bolo dieťa po narodení zverené do náhradnej starostlivosti právoplatným rozhodnutím súdu. Príspevok sa poskytuje na základe písomnej žiadosti, ktorej súčasťou je kópia rodného listu dieťaťa. Finančný príspevok môže byť žiadateľovi vyplatený v hotovosti (v pokladni MsÚ,  poukázaný na bankový účet žiadateľa a v prípade oprávneného spochybnenia jeho využitia aj formou vecnej dávky, na základe rozhodnutia vydaného mestom.

 

Podmienky poskytnutia finančného príspevku pre narodené dieťa sú stanovené vo Všeobecne záväznom nariadení mesta Stará Turá č. 9/2012 – Nar.

K stiahnutiu

Mesto Stará Turá, Publikované: 30.1.2017 | Aktualizácia: 12.6.2018