Menu

Sociálno-právna ochrana a sociálna kuratela

V rámci tejto zákonnej povinnosti v zmysle zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a v prijatého VZN č. 2/2012 mesto poskytuje finančné príspevky na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. V zmysle uvedeného VZN po splnení podmienok môže mesto občanovi poskytnúť príspevok na dopravu do a z detského domova, v ktorom je umiestnené jeho dieťa a príspevok na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa umiestneného v detskom domove a príspevok na tvorbu úspor dieťaťa umiestneného v detskom domove. V zmysle zákona č. 219/1996 na úseku ochrany pred zneužívaním alkoholických nápojov oddelenie prejednáva správne delikty na základe oznámenia o požití alkoholických nápojov alebo iných návykových látok maloletými alebo mladistvými osobami. Zároveň poskytuje ÚPSVR a školám súčinnosť v prípadoch záškoláctva.
Mesto Stará Turá, Publikované: 30.1.2017 | Aktualizácia: 5.6.2017