Menu

Charitatívna pomoc

Poskytovanie charitatívnej pomoci

 Mesto Stará Turá poskytuje svojim občanom sociálnu pomoc aj z prostriedkov charitatívneho účtu, ktorý je založený na báze dobrovoľných peňažných príspevkov od fyzických a právnických osôb. Za účelom získavania finančných prostriedkov na charitatívny účet mesto počas Vianočného trhu každoročne organizuje dobrovoľnú zbierka. 

Sociálnu pomoc je možné poskytnúť občanom, ktorí sa nie vlastným pričinením dostali do mimoriadne vážneho stavu sociálnej  núdze.  Na poskytovanie charitatívnej pomoci je poverená Komisia pre sociálne veci a bývanie pri MsZ Stará Turá.

Spôsob vybavenia pomoci

Sociálnu pomoc možno poskytnúť na základe písomnej žiadosti občana alebo na návrh niektorého z členov Komisie pre sociálne veci a bývanie. Písomná žiadosť občana musí obsahovať meno a priezvisko, dátum narodenia, rodinný stav, adresu trvalého bydliska, dôvod podania žiadosti a účel, na ktorý občan žiada o poskytnutie pomoci, výšku príjmov všetkých spoločne posudzovaných osôb.

Na poskytovanie sociálnej pomoci z charitatívneho účtu je poverená Komisia pre sociálne veci a bývanie podľa pravidiel stanovených v Zásadách pre poskytnutie sociálnej pomoci z charitatívneho účtu mesta Stará Turá z 13.11.2013.  

 

Charitatívny účet

2012

2013

2014

2015

 2016

Príjmy (Eur)

1.891

5.503

4.149

4.957

5.853

Výdavky (Eur)

1.573

3.311

3.104

6.815

5.711

Počet poberateľov pomoci

19

59

47

54

88

 

Rok 2012 poskytnutá pomoc:  

10 deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia účasť v letnom tábore 

 6 občanom s ŤZP príspevok na zvýšené liečebné náklady

1 rodine príspevok v ťažkej životnej situácii

2 deťom príspevok na rozvíjanie talentu v ZUŠ

 

Rok 2013 poskytnutá pomoc:  

3 rodinám príspevok v ťažkej životnej situácii

20 deťom a mládeži s ŤZP príspevok na zvýšené liečebné náklady

30 rodinám s ŤZP dieťaťom rehabilitačno-relaxačno-poradenské podujatie

5 občanom príspevok v sociálnej núdzi

1 dieťaťu príspevok na rozvíjanie talentu v ZUŠ


Rok 2014 poskytnutá pomoc:  

30 rodinám s ŤZP dieťaťom rehabilitačno-relaxačno-poradenské podujatie

16 deťom a dospelým osobám s ŤZP príspevok na zvýšené liečebné náklady

1 rodine finančná pomoc na odstránenie následkov živelnej pohromy    


Rok 2015 poskytnutá pomoc:  

33 občanom s ŤZP príspevok na zvýšené liečebné náklady   

15 deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia účasť v 2 letných táboroch

4 občanom s ŤZP príspevok na rekondičný pobyt

2 občanom finančná pomoc v ťažkej životnej situácii


Rok 2016 poskytnutá pomoc:  

20 deťom s ŤZP príspevok na zvýšené liečebné náklady  

33 seniorom darčekové poukážky na lieky 

11 rodinám s ŤZP deťmi rekondičný pobyt 

19 deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia účasť v letných táboroch  

1 občanovi s ŤZP príspevok na rekondičný pobyt

4 občanom finančná alebo vecná pomoc v ťažkej životnej situácii   

 

 

 

 

 

 

Mesto Stará Turá, Publikované: 30.1.2017 | Aktualizácia: 5.6.2017