Občan vybavuje

Podporné sociálne služby v Dennom centre seniorov

 

 

Denné centrá v meste Stará Turá

 

Zameranie Denných centier seniorov  (Klubov dôchodcov)

Podľa § 56, ods. 2, písm. b), zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách, sa v dennom centre poskytuje sociálna služba počas dňa fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek, fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom, rodičovi s dieťaťom alebo starému rodičovi s vnukom alebo vnučkou.
V dennom centre sa poskytuje najmä sociálne poradenstvo, zabezpečuje sa záujmová činnosť.

 

Organizácia činnosti Denných centier

Organizačne sú centrá začlenené pod oddelenie sociálnych vecí MsÚ Stará Turá, fungujú však ako samosprávne jednotky. Každé denné centrum má vlastný samosprávny orgán skladajúci sa zo zvolených členov centra, ktorý zodpovedá za činnosť centra, hospodárenie s finančnými prostriedkami (finančné prostriedky z členských poplatkov). Celkove za činnosť centra zodpovedá vedúci denného centra, ktorý je aj predsedom samosprávneho orgánu centra.

 

Činnosť denných centier

Usporadúvajú sa tu besedy, prednášky na témy týkajúce sa zdravia, výživy, kultúry, sociálneho systému fungujúcemu na Slovensku a podobne. Organizujú voľnočasové aktivity, v ktorých si seniori udržujú i rozvíjajú svoju telesnú i duševnú kondíciu. Členovia centier sa stretávajú na spoločných posedeniach pri príležitosti rozličných sviatkov a životných jubileí. Podľa záujmu navštevujú kultúrne podujatia a krásne miesta na Slovensku.

 

Ako sa možno stať členom denného centra

Za člena sa môžete prihlásiť v ktoromkoľvek z 2 centier nachádzajúcich sa na území mesta Stará Turá, a to priamo u vedúcich centier. V zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách sa všetky kluby dôchodcov od 01.01.2009 nazývajú denné centrá.


Zriadené Denné centrá:

 

Denné centrum Stará Turá

M.R.Štefánika č. 355/4

vedúca: Jarmila Halabrínová

 

Denné centrum Papraď
Kultúrny dom
vedúca: Ľudmila Klimáčková

 


O Denných centrách je možné sa informovať:

u vedúcich Denných centier

na internete – www.staratura.sk - Oddelenie školstva a sociálnych vecí

na Oddelení školstva a sociálnych vecí MsÚ, 1. poschodie

 

 

K stiahnutiu

Mesto Stará Turá, Publikované: 7.4.2020 | Aktualizácia: 30.1.2023
Nastavenia cookies