Občan vybavuje

Posudková činnosť

Posudkovou činnosťou sa zisťuje odkázanosť osoby s ŤZP alebo s nepriaznivým zdravotným stavom na opatrovateľskú službu, na sociálnu službu v zariadení pre seniorov alebo zariadení opatrovateľskej služby. Občan si musí na oddelení školstva a sociálnych vecí MsÚ podať písomnú žiadosť - „Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“ s prílohou „Potvrdenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti“. Žiadosť musí byť vypísaná, podpísaná a Potvrdenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti – vypísané obvodným lekárom fyzickej osoby, ktorá bude posudzovaná. Po odovzdaní uvedených dokumentov následne prebehne prostredníctvom sociálnych pracovníkov sociálne posúdenie a prostredníctvom posudkového lekára zdravotné posúdenie. Z uvedených výstupov oddelenie školstva a sociálnych vecí vyhotoví posudok o odkázanosti občana na sociálnu službu a vydá rozhodnutie.  

 

 

K stiahnutiu
Mesto Stará Turá, Publikované: 7.4.2020 | Aktualizácia: 28.2.2023
Nastavenia cookies