Menu

Sociálne služby

V zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a VZN č. 1/2018-Nar. o poskytovaní sociálnych služieb a výške úhrady za sociálne služby oddelenie:

  • vykonáva posudkovú činnosť a rozhoduje o odkázanosti na sociálne služby: opatrovateľská služba, sociálne služby v zariadeniach opatrovateľskej služby (ZOS) a  v zariadeniach pre seniorov,
  • poskytuje opatrovateľskú službu, donášku obedov, odľahčovaciu službu a sociálne služby v ZOS Stará Turá,
  • poskytuje podporné služby v dennom centre (klub dôchodcov),
  • zabezpečuje poskytovanie iných sociálnych služieb podľa zákona o sociálnych službách.


 

K stiahnutiu

Mesto Stará Turá, Publikované: 30.1.2017 | Aktualizácia: 14.6.2018