Občan vybavuje

Sociálne služby

V zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a VZN č. 3/2020-Nar. o poskytovaných druhoch sociálnych služieb a úhradách za sociálne služby na území mesta Stará Turá oddelenie:

  • vykonáva posudkovú činnosť a rozhoduje o odkázanosti na sociálne služby: opatrovateľská služba, sociálne služby v zariadeniach opatrovateľskej služby (ZOS) a  v zariadeniach pre seniorov,
  • poskytuje opatrovateľskú službu, donášku obedov, odľahčovaciu službu a sociálne služby v ZOS Stará Turá,
  • poskytuje podporné služby v dennom centre (klub dôchodcov),
  • zabezpečuje poskytovanie iných sociálnych služieb podľa zákona o sociálnych službách.


 

K stiahnutiu

Mesto Stará Turá, Publikované: 7.4.2020 | Aktualizácia: 30.1.2023
Nastavenia cookies