Samospráva

Všeobecne záväzné nariadenia - platné

K stiahnutiu

Všeobecne záväzné nariadenia - platné
Názov Dátum
VZN č. 4-2018 - Nar. o podmienkach poskytovania príspevku na vykonávanie opatrení SPDOaSK 08.12.2020
Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2020 o dotáciách na mzdy a prevádzku na žiaka/ dieťa škôl a školských zariadení 03.11.2020
VZN č. 4/2020- Nar. o podmienkach predaja a poskytovania služieb na trhových miestach a ktorým sa vydávajú trhové poriadky pre mestskú tržnicu a príležitostné trhy na území mesta Stará Turá 02.10.2020
VZN č. 3/2020 o poskytovaných druhoch sociálnych služieb a úhradách za sociálne služby na území mesta Stará Turá 30.09.2020
VZN č. 2/2020, ktorým sa rušia VZN č. č. 4/1993, č. 14/2012 a č. 7/2014 26.06.2020
VZN č. 1/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1-2019 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a školských zariadení so sídlom na území mesta Stará Turá 26.02.2020
VZN mesta Stará Turá č.6/2019 – Nar. o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní 20.09.2019
VZN č. 4/2019 o určení výšky mesačných príspevkov zákonných zástupcov detí a žiakov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach nan území mesta Stará Turá. 03.07.2019
VZN č. 5/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 26.06.2019
VZN č. 1/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení na území mesta Stará Turáá 06.05.2019
Nastavenia cookies