Ako to bude fungovať?

Začíname evidovať odpad z domácností

Minule sme vás informovali o príprave na spustenie systému evidovania odpadu v našom meste. Teraz vám prinášame krátke zhrnutie, ako bude evidencia fungovať v praxi.

Bude prebiehať v troch fázach - v prvej - budú označené nádoby na odpad originálnym RFID kódom a vrecia QR kódom. Druhá fáza – evidovanie odpadu – bude prebiehať pravidelne pri každom zbere odpadu. Tretia fáza – štatistická – bude tiež pravidelná. Poslúži nám na vyhodnotenie zozbieraných údajov a prijímanie rozhodnutí v oblasti odpadového hospodárenia v našom meste.

ELWIS pre bytové domy

Mestom poverené osoby označia zberné nádoby na zmesový komunálny odpad aj triedený dopad trvalým RFID čipom. Ten bude pri každom zbere zaevidovaný do systému. Tieto dáta vytvoria komplexnú štatistiku o produkcii odpadu na jednotlivých stojiskách. Vďaka ich analýze budeme môcť následne vytvoriť pohodlný a adresný systém odpadového hospodárstva a v ďalších etapách zaviesť spravodlivejší systém a motivačný modul.

ELIWS pre rodinné domy

Evidencia z rodinných domov nám umožní poznať produkciu odpadu na úrovni domácnosti a následne vytvoriť spravodlivý systém poplatkov za komunálny odpad. Poverení pracovníci označia vaše nádoby na zmesový komunálny odpad trvalým RFID čipom. Na triedenie plastu, papiera a kovov používajte vrecia ako doteraz. Budete ich označovať jednorazovými nálepkami s QR kódom. Na triedenie skla používajte zelený zvonové kontajnery. Aj v tomto prípade budú kódy elektronicky zaznamenávané pri zbere odpadu a vytvoria prehľadnú štatistiku o produkcii a triedení odpadu v konkrétnej domácnosti. Vďaka týmto dátam vás za zodpovedný prístup k odpadu budeme môcť neskôr odmeniť.

Publikované: 24.9.2021 | Aktualizácia: 24.9.2021
Nastavenia cookies