Samospráva

Všeobecne záväzné nariadenia - neplatnéVšeobecne záväzné nariadenia - neplatné
Názov Dátum
VZN č. 3/2012 O vymedzení miest na vylepovanie volebných plagátov a plagátov k vykonaniu referenda (neplatné) 27.06.2012
VZN č. 4/2012 Nar. o používaní zábavnej pyrotechniky (neplatné) 13.06.2012
VZN č. 7/2012 Nar. o určení školského obvodu a spoločných školských obvodov 11.06.2012
VZN č. 10/2012 - Nar. o poskytovaní sociálnych služieb a výške úhrady za sociálne služby (neplatné) 08.06.2012
VZN č. 9/2012 - Nar.o poskytovaní finančného príspevku pre narodené dieťa (neplatné) 08.06.2012
VZN č. 2/2012 o postupe pri poskytovaní finančných príspevkov na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (neplatné) 08.06.2012
VZN č 2/2011 Zásady hospodárenia s majetkom mesta Stará Turá - posledný stav textu (neplatné) 03.05.2012
VZN č. 1/2012 – Nar. ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2011 – Nar. Zásady hospodárenia s majetkom mesta Stará Turá (neplatné) 03.05.2012
VZN č. 9/2010 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je mesto Stará Turá, ktorým sa mení VZN č. 10/2009 (neplatné) 28.03.2012
VZN č. 14/2011-Nar. O poskytovaní sociálnych služieb, spôsobe určenia a výške úhrady za sociálne služby v Zariadení opatrovateľskej služby Stará Turá (neplatné) 21.12.2011
VZN č. 16/2011 – Nar. Požiarny poriadok mesta Stará Turá (neplatné) 19.12.2011
VZN č. 11/2011- Nar.o dotáciách na podporu športu v meste Stará Turá z rozpočtu mesta a z neverejných zdrojov od sponzorov (neplatné) 19.12.2011
VZN č.8/2008 - Nar.o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území mesta Stará Turá (posledný stav textu platný ku dňu 13.12.2011) - (neplatné) 18.12.2011
VZN č. 14/2007-Nar.o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (posledný stav textu platný ku dňu 8.12.2011) - (neplatné) 18.12.2011
VZN č. 12/2011 – Nar.o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č.8/2008 ... (neplatné) 18.12.2011
VZN č. 13/2011 – Nar. o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady ktorým sa mení VZN č. 14/2007 – Nar. (neplatné) 14.12.2011
VZN č. 15/2011-Nar. ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/1998 - Nar. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a trhový poriadok v znení neskorších nariadení (neplatné) 09.12.2011
VZN č. 10/2011-Nar.ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/1998 - Nar. O podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a trhový poriadok ... (neplatné) 31.10.2011
VZN č. 9/2011 – Nar. O výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach mesta Stará Turá (neplatné) 20.09.2011
VZN č. 8/2011 - Nar. O nakladaní s odpadmi (neplatné) 14.09.2011
Nastavenia cookies