Samospráva

Všeobecne záväzné nariadenia - neplatné

Všeobecne záväzné nariadenia - neplatné
Názov Dátum
VZN č. 5/2010 Štatút mesta Stará Turá (neplatné) 28.06.2010
VZN č. 3/2010 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/1998 - Nar. O podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a trhový poriadok v znení neskorších zmien .. (neplatné) 22.06.2010
VZN č. 2/2010 O vymedzení miest na vylepovanie volebných plagátov a plagátov k vykonaniu referenda (neplatné) 21.04.2010
VZN č. 4/1993 O technickej mape mesta Stará Turá (neplatné) 15.03.2010
VZN č. 1/2010 O podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a trhový poriadok v znení neskorších nariadení (neplatné) 04.03.2010
VZN č. 12/2009 Zásady hospodárenia s majetkom mesta Stará Turá (neplatné) 15.12.2009
VZN č. 11/2009 O výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach mesta Stará Turá (neplatné) 15.12.2009
VZN č.10/2009 O určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je mesto Stará Turá (neplatné) 15.12.2009
VZN č. 9/2009 O miestnych daniach ktorým sa mení VZN č. 12/2007 – Nar. (neplatné) 15.12.2009
VZN č. 8/2009 O určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských zariadení na území Mesta Stará Turá (neplatné) 15.12.2009
VZN č. 7/2009 Nar. ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/1998 - Nar. O podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a trhový poriadok v znení neskoršieho nariadenia (neplatné) 23.10.2009
VZN č. 6/2009, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č.8/2008 – Nar. o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území mesta Stará Turá (neplatné) 23.10.2009
VZN č. 5/2009 O podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a trhový poriadok v znení neskorších zmien a doplnkov tohto VZN (neplatné) 03.07.2009
VZN č. 4/2009 O podmienkach usmerňovania činností v oblasti obchodu a služieb na území mesta Stará Turá a o zmene všeobecne záväzného nariadenia (neplatné) 03.07.2009
VZN č. 3/2009 Štatút Mestskej polície Stará Turá (neplatné) 27.04.2009
VZN č. 2/2009 O podmienkach usmerňovania činností v oblasti obchodu a služieb na území mesta Stará Turá a o zmene všeobecne záväzného nariadenia (neplatné) 27.04.2009
VZN č. 1/2009 Zásady hospodárenia s majetkom mesta Stará Turá (neplatné) 04.03.2009
VZN č. 9/2008 O miestnych daniach (neplatné) 17.12.2008
VZN č. 8/2008 O podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území mesta Stará Turá (neplatné) 17.12.2008
VZN č. 7/2008 Zásady poskytovania sociálnej pomoci obyvateľom mesta Stará Turá v čase náhlej núdze formou jednorazovej sociálnej dávky (neplatné) 17.12.2008