Samospráva

Všeobecne záväzné nariadenia - neplatnéVšeobecne záväzné nariadenia - neplatné
Názov Dátum Príloha
VZN č. 14/2011-Nar. O poskytovaní sociálnych služieb, spôsobe určenia a výške úhrady za sociálne služby v Zariadení opatrovateľskej služby Stará Turá (neplatné)21.12.2011
VZN č. 16/2011 – Nar. Požiarny poriadok mesta Stará Turá (neplatné)19.12.2011
VZN č. 11/2011- Nar.o dotáciách na podporu športu v meste Stará Turá z rozpočtu mesta a z neverejných zdrojov od sponzorov (neplatné)19.12.2011
VZN č.8/2008 - Nar.o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území mesta Stará Turá (posledný stav textu platný ku dňu 13.12.2011) - (neplatné)18.12.2011
VZN č. 14/2007-Nar.o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (posledný stav textu platný ku dňu 8.12.2011) - (neplatné)18.12.2011
VZN č. 12/2011 – Nar.o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č.8/2008 ... (neplatné)18.12.2011
VZN č. 13/2011 – Nar. o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady ktorým sa mení VZN č. 14/2007 – Nar. (neplatné)14.12.2011
VZN č. 15/2011-Nar. ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/1998 - Nar. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a trhový poriadok v znení neskorších nariadení (neplatné)9.12.2011
VZN č. 10/2011-Nar.ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/1998 - Nar. O podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a trhový poriadok ... (neplatné)31.10.2011
VZN č. 9/2011 – Nar. O výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach mesta Stará Turá (neplatné)20.9.2011
VZN č. 8/2011 - Nar. O nakladaní s odpadmi (neplatné)14.9.2011
VZN č.7/2011-Nar. ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/1995 o Územnom pláne mesta Stará Turá,o regulatívoch a limitoch využitia územia a zásadách pre ďalší rozvoj mesta Stará Turá ... (zrušené)1.8.2011
VZN č. 5/2011 - Nar. O výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach mesta Stará Turá (neplatné)13.7.2011
VZN č. 6/2011 - Nar. Prevádzkový poriadok pohrebísk na území mesta Stará Turá (neplatné)29.6.2011
VZN č. 4/2011-Nar. ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/1998 - Nar. O podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a trhový poriadok ... (neplatné) 24.6.2011
VZN č. 3/2011-Nar. ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2009-Nar. o podmienkach usmerňovania činností v oblasti obchodu a služieb na území mesta Stará Turá (neplatné)19.4.2011
VZN č. 2/2011 Zásady hospodárenia s majetkom mesta Stará Turá (neplatné)19.4.2011
VZN č.1/2011 - Nar. O nakladaní s odpadmi (neplatné) 13.1.2011
VZN č.12/2010, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.8/2008 – Nar. v znení VZN č. 6/2009 – Nar. o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území mesta Stará Turá (neplatné)22.12.2010
VZN č. 11/2010-Nar.ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/1998 - Nar. O podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a trhový poriadok ... (neplatné) 22.12.2010
Nastavenia cookies