Samospráva

Všeobecne záväzné nariadenia - neplatné

Všeobecne záväzné nariadenia - neplatné
Názov Dátum
VZN č. 4/2002 O podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a trhový poriadok (neplatné) 27.06.2002
VZN č. 3/2002 Štatút mesta Stará Turá (neplatné) 04.03.2002
VZN č. 2/2002 O územnom pláne mesta Stará Turá o regulatívoch a limitoch využitia územia a zásadách pre ďalší rozvoj města Stará Turá (zrušené) 04.03.2002
VZN č. 1/2002 O podmienkach prideľovania bytov určených na nájom, postavených s podporou štátu (neplatné) 27.02.2002
VZN č. 8/2001 O podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností v meste Stará Turá (neplatné) 14.12.2001
VZN č. 7/2001 O vytváraní zdravého životného prostredia a o zeleni na území mesta Stará Turá (neplatné) 12.12.2001
VZN č. 6/2001 O vymedzení miest na vylepovanie volebných plagátov a plagátov k vykonaniu referenda (neplatné) 14.11.2001
VZN č. 5/2001 O miestnych poplatkoch (neplatné) 13.11.2001
VZN č. 4/2001 O nakladaní s odpadmi (neplatné) 12.11.2001
VZN č. 3/2001 O podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a trhový poriadok (neplatné) 06.11.2001
VZN č. 2/2001 O podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a trhový poriadok (neplatné) 22.06.2001
VZN č. 1/2001 O miestnych poplatkoch (neplatné) 21.06.2001
VZN č. 8/2000 O podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností v meste Stará Turá (neplatné) 06.12.2000
VZN č. 7/2000 O miestnych poplatkoch (neplatné) 24.11.2000
VZN č. 6/2000 O vytváraní zdravého životného prostredia, o zeleni, o poplatkoch za uloženie odpadu a za znečisťovanie ovzdušia na území mesta Stará Turá - novela (neplatné) 13.10.2000
VZN č. 5/2000 O podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a trhový poriadok (neplatné) 12.10.2000
VZN č. 4/2000 O podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a trhový poriadok (neplatné) 27.06.2000
VZN č. 3/2000 O obecných bytoch (neplatné) 19.04.2000
VZN č. 2/2000 O zriadení Mestskej polície v Starej Turej (neplatné) 28.02.2000
VZN č. 1/2000 O ochrane služobného tajomstva (neplatné) 09.02.2000